สาส์นคิดถึง 💛 จากอธิการบดี ฉบับที่ 4/2564 หน้า 1/2

สาส์นคิดถึง 💛 จากอธิการบดี ฉบับที่ 4/2564 หน้า 1/2

CAS wishes you all the best.

With warmest appreciation from President Kasom Chanawongse.

CAS wishes you all the best.
With warmest appreciation from President Kasom Chanawongse.
With warmest appreciation from President Kasom Chanawongse.สาส์นคิดถึง 💛 จากอธิการบดี ฉบับที่ 4/2564 หน้า 1/2
CAS wishes you all the best.
With warmest appreciation from President Kasom Chanawongse.


สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง