สัมนาโครงการ ชาวขอนแก่นปลอดภัย สาธารณสุขมั่นใจห่างไกลโควิด19

เรียนเชิญอาจารย์,ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการ"ชาวขอนแก่นปลอดภัย สาธารณสุขมั่นใจ ห่างไกลโควิด19" ของนักศึกษาหลักสูตรMPH.8

 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

เวลา 9.00 น. 

รูปแบบ อบรมออนไลน์โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/22/2021 9:28:20 AM

เว็บไซต์ www.
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง