ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ก่อตั้งสถาบัน ศาสตราจาารย์ ดร.น.พ.กระแส ชนะวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ก่อตั้งสถาบัน

ศาสตราจาารย์ ดร.น.พ.กระแส ชนะวงศ์

เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแน่ง

"นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม"

 

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

ข้อมูลจาก.
เผยแพร่โดย Parnsiri Thamsiriniwesสถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง