วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินคุณภาพ 2564

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอขอบคุณคณะกรรมการ 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทุกท่าน

ในการประเมินคุณภาพ 2564  ด้วยความยินดียิ่ง  ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
อันทรงคุณค่า 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอน้อมรับไว้
และจะปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึัน 


คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ

 โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
9/10/2021 5:03:05 PM

เว็บไซต์
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง