งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 Asian Scholars Conference on Education Research 2021 (ASCER 2021)งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 Asian Scholars Conference on Education Research 2021 (ASCER 2021) 
 
โดยคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ร่วมกับ สถาบันกระแสภิวัฒน์ 
 
The 1st National and International Asian Scholars Conference on Educational Research (1st# ASCER 2021): "Advanced Leadership and Disruptive Society"
 
หัวข้อ: ภาวะผู้นำที่ก้าวหน้าและสังคมที่เปลี่ยนแปลง (Advanced Leadership and Disruptive Society)
 
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564
 
ณ อาคารธรรมศาลา แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, จังหวัดขอนแก่น
 
Deadline submission: 20 เมษายน 2564
 
>>> ลงทะเบียนส่งบทความ และ ชำระเงินค่าสมัคร ด้วย QR Code ในรูปโปสเตอร์
 
 
=========================
 
กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับ:
 
1. การศึกษา
2. บริหารการศึกษา
3. วิจัย หลักสูตรและการสอน
4. เทคโนโลยีทางการศึกษา
5. การศึกษาพิเศษ
6. หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้/การจัดการเรียนรู้
 
=========================
 
ติดต่อสอบถาม:
 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 
หมายเลขโทรศัพท์: 043-246-536 ต่อ 403 
 
หมายเลขโทรสาร: 043-246-539
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
ดร.อาทิตย์    ฉัตรชัยพลรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

โพสโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา
5/24/2021 3:56:35 PM

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง
chaivatvallapa@gmail.com
สถาบันในเครือ
เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง