วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกฎหมาย”

โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ “เส้นทางอาชีพสู่การเป็นนักกฎหมาย”

        ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 19ธันวาคม 2562

        ณ ห้องประชุมพงศักดิ์ - วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโพสโดย patthawadee
2/22/2020 10:12:41 AM

เว็บไซต์ www.cas.ac.th
pattrawadee
สถาบันในเครือ

เป็นสถาบันด้านการศึกษาและมูลนิธิ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ก่อตั้งขึั้น สำหรับบริการด้านการเรียน ทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรม ด้านการศึกษา มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และสถาบันกระแสภิวัฒน์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนแก่คนรุ่นหลัง