หน้าหลัก

 
 
  
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 4417

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกำจร....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 3514

กีฬาสีสานสัมพันธ์ เทา-ทอง ครั้งที่ 6 ....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 3968

หลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560....ผู้ตอบ š1/อ่าน™ 4107

เซ็นแบบยืนยัน 2/2558....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 5259

ประกาศเซ็นแบบยืนยัน กยศ. 1/2558....ผู้ตอบ š/อ่าน™ 5594

ทั้งหมด22ข้อความ

  I 1 I I 2 I I 3 I I 4 I


โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร                         36  หน่วยกิต

กำหนดโครงสร้างดังต่อไปนี้

 

 

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก  แบบ ก 2

แผน ข

หมวดวิชาแกน

6

6

หมวดวิชาเอกบังคับ

18

18

หมวดวิชาเอกเลือก

6

การค้นคว้าอิสระ

6

วิทยานิพนธ์

12

รวมจำนวนหน่วยกิต

36

36

 

 

 

 
   

 
   

   สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

   ติดต่อสอบถาม   

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต