สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

 

 

คณาจารย์ผู้สอน
ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์
รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา
ผศ.ดร.อำนาจ    ชนะวงศ์
ดร.สุเทพ บุญเติม
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
ดร.อัจฉรา บุปผาพันธ์
ดร.ไชยยงค์  สืบสารคาม
ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ
ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
ดร.อมร มะลาศรี
คณาจารย์ผู้สอน
 1. ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์
 2. รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา
 3. ผศ.ดร.อำนาจ    ชนะวงศ์
 4. ดร.สุเทพ บุญเติม
 5. ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
 6. ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
 7. ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
 8. ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
 9. ดร.ไชยยงค์  สืบสารคาม
 10. ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ
 11. ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
 12. ดร.อมร มะลาศรี
 


 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)