วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


 

 

คณาจารย์ผู้สอน
ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์
รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา
ผศ.ดร.อำนาจ    ชนะวงศ์
ดร.สุเทพ บุญเติม
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
ดร.อัจฉรา บุปผาพันธ์
ดร.ไชยยงค์  สืบสารคาม
ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ
ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
ดร.อมร มะลาศรี
คณาจารย์ผู้สอน
 1. ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์
 2. รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา
 3. ผศ.ดร.อำนาจ    ชนะวงศ์
 4. ดร.สุเทพ บุญเติม
 5. ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
 6. ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
 7. ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
 8. ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
 9. ดร.ไชยยงค์  สืบสารคาม
 10. ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ
 11. ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
 12. ดร.อมร มะลาศรี
 

 
   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"

   รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

   แผนการศึกษา

   หลักสูตร

   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ

   ติดต่อสอบถาม

   โครงสร้างหลักสูตร 

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)

   

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต