วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


 

 

คณาจารย์ผู้สอน
ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์
รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา
ผศ.ดร.อำนาจ    ชนะวงศ์
ดร.สุเทพ บุญเติม
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
ดร.อัจฉรา บุปผาพันธ์
ดร.ไชยยงค์  สืบสารคาม
ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ
ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
ดร.อมร มะลาศรี
คณาจารย์ผู้สอน
 1. ศ.ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์
 2. รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา
 3. ผศ.ดร.อำนาจ    ชนะวงศ์
 4. ดร.สุเทพ บุญเติม
 5. ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม
 6. ดร.สุธรรม  ธรรมทัศนานนท์
 7. ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์
 8. ดร.พชรวิทย์  จันทร์ศิริสิร
 9. ดร.ไชยยงค์  สืบสารคาม
 10. ดร.ดาวรุวรรณ  ถวิลการ
 11. ดร.นพดล ฉัตรชัยพลรัตน์
 12. ดร.อมร มะลาศรี
 

 
   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา"

   รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

   แผนการศึกษา

   หลักสูตร

   ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ

   ติดต่อสอบถาม

   โครงสร้างหลักสูตร 

   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์ 
(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)

   

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

 
 
ศูนย์อรมรมคอมพิวเตอร์ Adoc
 บทเรียนภาษาญี่ปุ่น
 e-Learning
     
    ข้อมูลสารสนเทศ

สำรวจความพึงพอใจสารสนเทศ
สมาคมศิษย์เก่า
กิจกรรม 5 ส

 


 

 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
  โรงเรียนกระแสพัฒนา  
  โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์  


 

 


วิทยาลัยบัณฑิคเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40000 โทร.043-246536-8 แฟกช์ 043-246539
          www.cas.ac.th email::  chaivat@cas.ac.th