ข้อมูลนักศึกษา


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


 

  สมัครเรียนปี 2557 รับสิทธิทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท

 

  ทุนการศึกษา “โครงการพี่ชวนน้อง 57”  

 

 

 

ทุนการศึกษา โครงการพี่ชวนน้อง 57”  มูลค่า 1,000 บาท  (ต่อการแนะนำน้อง รหัส 57 : 1 ท่าน)

 

ข้อตกลงการรับสิทธิทุนการศึกษาของ“พี่ (นักศึกษาปัจจุบัน)

 

1. เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเท่านั้น  และเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

 

2. ผู้แนะนำมีสิทธิแนะนำ/ชักชวน  น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ประจำปีการศึกษา 2557   (ยกเว้นผู้สมัครสอบคัดเลือกรับทุนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจาก บริษัท ซี พี ออลล์   จำกัด (มหาชน) และ ผู้สมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ )

 

3. ผู้แนะนำมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจำนวน  1,000  บาท ต่อการแนะนำ/ชักชวนน้องหรือคนใกล้ชิดเป็นนักศึกษาใหม่รหัส  57  จำนวน  1 ท่าน  (สามารถแนะนำได้มากกว่า 1 ท่าน)  

 

***  นักศึกษาต้องพาน้องใหม่รหัส 57  มาสมัครและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาด้วยตนเอง เท่านั้น !!! ***

 

 

>>>  การมอบทุนการศึกษามูลค่า  1,000  บาท    มอบสิทธิทุนการศึกษาตามเงื่อนไขดังนี้

 

-  เมื่อผู้ถูกแนะนำ (นักศึกษาใหม่ รหัส 57)ได้ส่งมอบเอกสารประกอบการเข้าศึกษาครบถ้วน ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบ   ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557  และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

- เมื่อผู้แนะนำ (พี่/นักศึกษาปัจจุบัน)ดำเนินการลงทะเบียนภาค 1/2557 และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

 

 

สิ่งที่   “น้อง (นักศึกษาใหม่ รหัส 57) ”  จะได้รับ

 

สิทธิในการรับทุนพัฒนาการศึกษาตามที่วิทยาลัยกำหนด

 

*** ทุนพัฒนาการศึกษา  มูลค่า  8,000 บาท  สำหรับผู้สมัครและขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาการรับทุนฯ ที่กำหนด ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปานศิริ  081-7086556 , อาจารย์ลักษมณ  083-1457411

คุณอรวรรณ  084-8205834 , คุณเจนจิรา  087-4922696

งานบริการการศึกษา

 

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษา

 

คลิกดูภาพใหญ่คลิกดูภาพใหญ่

คลิกดูภาพใหญ่คลิกดูภาพใหญ่

คลิกดูภาพใหญ่คลิกดูภาพใหญ่

คลิกดูภาพใหญ่คลิกดูภาพใหญ่
   1. ระบบตรวจสอบผลการศึกษา (พัฒนาโดย สุวิทย์  แพงมา ปรับปรุงโดย นายกฤษฏา  มหาบุญ)
   2. ระบบตรวจสอบตารางสอบ (พัฒนาโดย อ.สุวิทย์  ขุนอยู่ ปรับปรุงโดย นายกฤษฏา  มหาบุญ)
   3. ระบบตรวจสอบเลขที่สอบ (พัฒนาโดย อ.สุวิทย์  ขุนอยู่ ปรับปรุงโดย นายกฤษฏา  มหาบุญ)
   4. ระบบตรวจสอบผังห้องสอบ (พัฒนาโดย อ.สุวิทย์  ขุนอยู่ ปรับปรุงโดย นายกฤษฏา  มหาบุญ)
   5. ระบบนักศึกษาแลกเปลี่ยน (พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา)
   6. ระบบซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา)
   7. ระบบสมัครเรียนออนไลน์ (พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา)
   8. ระบบข่าวสารสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (พัฒนาโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา)
   9. ระบบอีเลนนิ่ง e-Learning (พัฒนาโดย อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์)

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบาย
  ในการใช้งานสำหรับบุคลากรและนักศึกษาโดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า
  การสมัครเรียนออนไลน์ การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการ
  สามารถดูได้ตามรายละเอียดดังนี้

  ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับอาจารย์/บุคลากร

วิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุง
  และพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน
  โดยระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร ซึ่งให้บริการด้านต่างๆ เช่น ประวัติบุคลากรประวัติการอบรมสัมนา เป็นต้น 

คลิกดูภาพใหญ่คลิกดูภาพใหญ่

คลิกดูภาพใหญ่คลิกดูภาพใหญ่

 

1. ระบบตารางสอน =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
2. ระบบสมัครงานออนไลน์ =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
3. ระบบตารางการใช้ห้องเรียน =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
4. ระบบสมัคเรียนออนไลน์=พัฒนาระบบโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา(หัวหน้างานสารสนเทศ)
5. ระบบอีเมล์บุคลากร=พัฒนาระบบโดย อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์  (รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
   1. ระบบตารางสอน =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   2. ระบบสมัครงานออนไลน์ =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   3. ระบบตารางการใช้ห้องเรียน =พัฒนาระบบโดย  อ.พงศกร ทวันเวช  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
   4. ระบบสมัคเรียนออนไลน์=พัฒนาระบบโดย อ.ชัยวัฒน์  วัลละภา(หัวหน้างานสารสนเทศ)
   5. ระบบอีเมล์บุคลากร=พัฒนาระบบโดย อ.ปรมินทร์  นวลอินทร์  (รองผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 

   ดาวส์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
สมาคมศิษย์เก่า

 

 

ทุนการศึกษา โครงการพี่ชวนน้อง 57”  มูลค่า 1,000 บาท  (ต่อการแนะนำน้อง รหัส 57 : 1 ท่าน)

 

ข้อตกลงการรับสิทธิทุนการศึกษาของ“พี่ (นักศึกษาปัจจุบัน)

 

1. เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเท่านั้น  และเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

 

2. ผู้แนะนำมีสิทธิแนะนำ/ชักชวน  น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ประจำปีการศึกษา 2557   (ยกเว้นผู้สมัครสอบคัดเลือกรับทุนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจาก บริษัท ซี พี ออลล์   จำกัด (มหาชน) และ ผู้สมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ )

 

3. ผู้แนะนำมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจำนวน  1,000  บาท ต่อการแนะนำ/ชักชวนน้องหรือคนใกล้ชิดเป็นนักศึกษาใหม่รหัส  57  จำนวน  1 ท่าน  (สามารถแนะนำได้มากกว่า 1 ท่าน)  

 

***  นักศึกษาต้องพาน้องใหม่รหัส 57  มาสมัครและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาด้วยตนเอง เท่านั้น !!! ***

 

 

>>>  การมอบทุนการศึกษามูลค่า  1,000  บาท    มอบสิทธิทุนการศึกษาตามเงื่อนไขดังนี้

 

-  เมื่อผู้ถูกแนะนำ (นักศึกษาใหม่ รหัส 57)ได้ส่งมอบเอกสารประกอบการเข้าศึกษาครบถ้วน ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบ   ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557  และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

- เมื่อผู้แนะนำ (พี่/นักศึกษาปัจจุบัน)ดำเนินการลงทะเบียนภาค 1/2557 และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

 

 

สิ่งที่   “น้อง (นักศึกษาใหม่ รหัส 57) ”  จะได้รับ

 

สิทธิในการรับทุนพัฒนาการศึกษาตามที่วิทยาลัยกำหนด

 

*** ทุนพัฒนาการศึกษา  มูลค่า  8,000 บาท  สำหรับผู้สมัครและขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาการรับทุนฯ ที่กำหนด ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปานศิริ  081-7086556 , อาจารย์ลักษมณ  083-1457411

คุณอรวรรณ  084-8205834 , คุณเจนจิรา  087-4922696

 

ทุนการศึกษา โครงการพี่ชวนน้อง 57”  มูลค่า 1,000 บาท  (ต่อการแนะนำน้อง รหัส 57 : 1 ท่าน)

 

ข้อตกลงการรับสิทธิทุนการศึกษาของ“พี่ (นักศึกษาปัจจุบัน)

 

1. เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเท่านั้น  และเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

 

2. ผู้แนะนำมีสิทธิแนะนำ/ชักชวน  น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ประจำปีการศึกษา 2557   (ยกเว้นผู้สมัครสอบคัดเลือกรับทุนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจาก บริษัท ซี พี ออลล์   จำกัด (มหาชน) และ ผู้สมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ )

 

3. ผู้แนะนำมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจำนวน  1,000  บาท ต่อการแนะนำ/ชักชวนน้องหรือคนใกล้ชิดเป็นนักศึกษาใหม่รหัส  57  จำนวน  1 ท่าน  (สามารถแนะนำได้มากกว่า 1 ท่าน)  

 

***  นักศึกษาต้องพาน้องใหม่รหัส 57  มาสมัครและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาด้วยตนเอง เท่านั้น !!! ***

 

 

>>>  การมอบทุนการศึกษามูลค่า  1,000  บาท    มอบสิทธิทุนการศึกษาตามเงื่อนไขดังนี้

 

-  เมื่อผู้ถูกแนะนำ (นักศึกษาใหม่ รหัส 57)ได้ส่งมอบเอกสารประกอบการเข้าศึกษาครบถ้วน ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบ   ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557  และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

- เมื่อผู้แนะนำ (พี่/นักศึกษาปัจจุบัน)ดำเนินการลงทะเบียนภาค 1/2557 และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

 

 

สิ่งที่   “น้อง (นักศึกษาใหม่ รหัส 57) ”  จะได้รับ

 

สิทธิในการรับทุนพัฒนาการศึกษาตามที่วิทยาลัยกำหนด

 

*** ทุนพัฒนาการศึกษา  มูลค่า  8,000 บาท  สำหรับผู้สมัครและขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาการรับทุนฯ ที่กำหนด ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปานศิริ  081-7086556 , อาจารย์ลักษมณ  083-1457411

คุณอรวรรณ  084-8205834 , คุณเจนจิรา  087-4922696

 

ทุนการศึกษา โครงการพี่ชวนน้อง 57”  มูลค่า 1,000 บาท  (ต่อการแนะนำน้อง รหัส 57 : 1 ท่าน)

 

ข้อตกลงการรับสิทธิทุนการศึกษาของ“พี่ (นักศึกษาปัจจุบัน)

 

1. เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเท่านั้น  และเป็นผู้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด

 

2. ผู้แนะนำมีสิทธิแนะนำ/ชักชวน  น้องหรือบุคคลใกล้ชิดเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ  ประจำปีการศึกษา 2557   (ยกเว้นผู้สมัครสอบคัดเลือกรับทุนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกจาก บริษัท ซี พี ออลล์   จำกัด (มหาชน) และ ผู้สมัครสอบคัดเลือกศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ )

 

3. ผู้แนะนำมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจำนวน  1,000  บาท ต่อการแนะนำ/ชักชวนน้องหรือคนใกล้ชิดเป็นนักศึกษาใหม่รหัส  57  จำนวน  1 ท่าน  (สามารถแนะนำได้มากกว่า 1 ท่าน)  

 

***  นักศึกษาต้องพาน้องใหม่รหัส 57  มาสมัครและขึ้นทะเบียน เป็นนักศึกษาด้วยตนเอง เท่านั้น !!! ***

 

 

>>>  การมอบทุนการศึกษามูลค่า  1,000  บาท    มอบสิทธิทุนการศึกษาตามเงื่อนไขดังนี้

 

-  เมื่อผู้ถูกแนะนำ (นักศึกษาใหม่ รหัส 57)ได้ส่งมอบเอกสารประกอบการเข้าศึกษาครบถ้วน ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครบ   ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2557  และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์ ถูกต้องตามระเบียบในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

- เมื่อผู้แนะนำ (พี่/นักศึกษาปัจจุบัน)ดำเนินการลงทะเบียนภาค 1/2557 และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

 

 

สิ่งที่   “น้อง (นักศึกษาใหม่ รหัส 57) ”  จะได้รับ

 

สิทธิในการรับทุนพัฒนาการศึกษาตามที่วิทยาลัยกำหนด

 

*** ทุนพัฒนาการศึกษา  มูลค่า  8,000 บาท  สำหรับผู้สมัครและขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลาการรับทุนฯ ที่กำหนด ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปานศิริ  081-7086556 , อาจารย์ลักษมณ  083-1457411

คุณอรวรรณ  084-8205834 , คุณเจนจิรา  087-4922696


 

เธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ™เธฑเธเธจเธถเธเธฉเธฒ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)