ปฏิทินการศึกษา    ปฏิทินการศึกษา 2562

.ภาคเรียนที่ 1/2562

15-18มิ.ย. 62           พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน                     

1ก.ค. 62                  วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562                 

15 ก.ค. 62                วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา

31 ก.ค. 62                วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร                   

1ส.ค.-31 ส.ค. 62        รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ      

16 ก.ค. - 12ต.ค. 62    เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W                          

15 ก.ค. 62                วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562                        

16 -25 ส.ค. 62                     สอบกลางภาคเรียน                          

20-27 ต.ค. 62                     สอบปลายภาคเรียน                         

28 ต.ค. 62                วันปิดภาคเรียนที่ 1/2562                            

                  

ภาคเรียนที่ 2/2562

12-15 ต.ค. 62           พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน  

2 พ.ย. 62                  วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2562                           

15 พ.ย. 62                วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา

30 พ.ย. 62                วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร                   

1 ธ.ค.-30 ธ.ค. 62        รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ                          

16 พ.ย.62-15 ก.พ. 63   เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W                          

15 พ.ย. 62                วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562               

21-27 ธ.ค. 62           สอบกลางภาคเรียน                          

23 ก.พ.-1มี.ค. 63       สอบปลายภาคเรียน                         

2 มี.ค. 63                  วันปิดภาคเรียนที่ 2/2562                  

                            

ภาคเรียน ฤดูร้อน/2562

13-15 ก.พ. 63           พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน  

9 มี.ค. 63                  วันเปิดภาคเรียนที่ 3/2562                           

16 มี.ค. 63                วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาโดยไม่ติดสัญลักษณ์ W และการเพิ่มรายวิชา

16 มี.ค. 63                วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนที่วิทยาลัยหรือธนาคาร                   

17 มี.ค.-5 เม.ย. 63       รับชำระค่าลงทะเบียนโดยเสียค่าปรับ      

17 มี.ค.-10 พ.ค. 63      เพิกถอนรายวิชาโดยติดสัญลักษณ์ W                          

16 มี.ค. 63                วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2562                                  

15-17 พ.ค. 63           สอบปลายภาคเรียน                         

18 พ.ค. 63                วันปิดภาคเรียนที่ 3/2562

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ฝ่าย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
และหทัย หาญฟ้าเลื่อน


 

ปฏิทินการศึกษา

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)