ด้านประกันคุณภาพ    ระเบียบข้อบังคับวิทยาลัยฯ


รายการทั้งหมด

 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/25/2019 11:29:47 AM
ตอบ อ่าน  154 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2557 ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/25/2019 9:48:08 AM
ตอบ อ่าน  91 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การสอบสวนคณาจารย์ พ.ศ. 2557 ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/25/2019 9:31:38 AM
ตอบ อ่าน  246 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การสอบสวนอธิการบดี พ.ศ. 2557 ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 4:27:58 PM
ตอบ อ่าน  126 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การบริหารกองทุน พ.ศ. 2560 ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 4:11:02 PM
ตอบ อ่าน  210 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 4:00:19 PM
ตอบ อ่าน  137 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิท..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 3:52:34 PM
ตอบ อ่าน  137 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การให้อนุปริญญา พ.ศ. 2548 ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 3:34:55 PM
ตอบ อ่าน  106 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การให้ปริญญาตรีเกียรตินิยม พ.ศ. 2548 ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 3:28:03 PM
ตอบ อ่าน  259 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 3:10:45 PM
ตอบ อ่าน  215 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การพ้นจากตำแหน่งคณาจารย์ พ.ศ. 2559..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 2:56:53 PM
ตอบ อ่าน  124 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การแต่งตั้งคณาจารย์ พ.ศ. 2558..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 2:48:00 PM
ตอบ อ่าน  133 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 1:47:45 PM
ตอบ อ่าน  139 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2548 ออกความในมา..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 1:37:42 PM
ตอบ อ่าน  198 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การจัดสรรกองทุนและการใช้จ่ายเงินของกองทุน ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 11:36:19 AM
ตอบ อ่าน  286 

 
 

  ข้อบังคับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน ..

ประกาศโดย ปุริมปรัชญ์ ยศศักดิ์ศรี เวลา2/23/2019 10:36:05 AM
ตอบ อ่าน  228 
ทั้งหมด:: 16
หน้า 11 รวม หน้า 1

ทั้งหมด16

.


 

ด้านประกันคุณภาพ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)