คณะนิติศาสตร์    เนเธ™เธฐเธ™เธณเธ„เธ“เธฐ


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ประวัติความเป็นมา

        วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อำนวยการสอนโดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะบริหารธุรกิจ 6 สาขา คือ (การบัญชี การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกิจค้าปลีก) หลักสูตร 4 ปีและต่อเนื่อง 2 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ 2) คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 3) คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และภาคสมทบ (วันปกติ และวันเสาร์-วันอาทิตย์) 4) คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาล และการผดุงครรภ์ หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ภาคปกติ และหลักสูตรบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ได้แก่ 1)หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ( M.B.A) 2)หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (M.Ed)

             คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อเดือน มีนาคม 2546 และได้รับอนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ในปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549 คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

             คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณพิตเอเซีย ได้รับเทียบมาตรฐานนักศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เทียบให้ไม่ต่ำกว่าผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พศ.2507 ข้อ 56 (2) และผ่านการอนุมัติรับรองมาตรฐานหลักสูตรนิติศาสตร์และมาตรฐานการศึกษาผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาว่าความ พศ.2529 ข้อ 5 (2) นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้มีการดำเนินการจัดทำรายงานตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาทุกด้านของ สกอ.และสมศ. ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพต่อระบบการเรียนการสอน
             ในปีการศึกษา 2554 นี้ คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2554 ขึ้น โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจ 4 ด้าน คือ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้คณะนิติศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อมุ้งเน้นที่จะผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมต่อไปปรัชญา 
         : ยุติธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัตินักกฎหมาย
 
ปณิธาน 
        : มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านกฎหมาย เพื่อออกไปรับใช้สังคมและผดุงความยุติธรรม มีจิตสาธารณะ เพรียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์ 
      : มุ่งเน้นการเรียนรู้ การพัฒนา การใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ

พันธกิจ 
       : 
      1. ผลิตบัณฑิตด้านกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย และสามารถปรับใช้กฎหมายได้ตามสภาพที่แท้จริง
       2. ทำการวิจัยเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานะการปัจจุบัน
       3. ให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม อีกทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แก่บุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อน
       4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
     5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ด้านนิติศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศวัตถุประสงค์ 
       1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทั่วไปทางกฎหมายเป็นอย่างดี 
       2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักการปรับใช้ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ 
       3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนไปใช้ในการประกอบวิชาอาชีพ 
     4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านกฎหมายออกไปประกอบวิชาชีพในสังคม อีกทั้งให้บัณฑิตมีคุณลักษณะถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 
       5. เพื่อให้บัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคมได้
       6. เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตสามารถศึกษาต่อด้านกฎหมายเฉพาะด้าน หรือสาขาที่สูงขึ้นต่อไป

 

ขอขอบคุณข้อมูล
จากอ.สุวิทย์  ขุนอยู่


 

เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)