หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาภา

หลักสูตร

ภาษาไทย :                           

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

ภาษาอังกฤษ:                     

Master of Arts Program in English Education

ปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย                             

ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษศึกษา)

ชื่อย่อ     ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษศึกษา)

ภาษาอังกฤษ                        

ชื่อเต็ม   Master of Arts (English Education)

ชื่อย่อ     M. A.  (English Education)

 

ความเป็นมา

 

                  คณะศิลปศาสตร์ต้องการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ด้าน

การศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อครูจะได้ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนมากขึ้น    คณะศิลปศาสตร์จึงได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการในการศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิต และสิ่งที่ครู

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม    ผลจากการวิจัย  คณะศิลปศาสตร์ก็ได้นำมาบรรจุเป็นรายวิชาต่างๆในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา-

บัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา) นี้

ในขณะเดียวกันคณะศิลปศาสตร์ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ

ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ด้วย


 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)