ทุนการศึกษา/การเงินการบัญชี    เธซเธฅเธฑเธเน€เธเธ“เธ‘เนŒเธเธฒเธฃเธŠเธณเธฃเธฐเธซเธ™เธตเน‰


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

หลักเกณฑ์การชำระหนี้

1.             เมื่อผู้กู้ยืมเงินสำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาเป็นเวลา 2 ปี ถือว่าผู้กู้ยืมเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมคืนให้กับกองทุนตามระยะเวลา และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบของคณะกรรมการกองทุนฯ

2.             ผู้กู้ยืมที่กำลังศึกษาอยู่และไม่ได้กู้ยืมเงินติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี และไม่ได้แจ้งสถานภาพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ธนาคารทราบ ถือว่าเป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้

3.             ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกจะได้รับหนังสือจากธนาคาร เพื่อแจ้งเงินต้นทั้งหมด จำนวนเงินที่ต้องชำระหนี้งวดแรก ค่าธรรมเนียมการชำระหนี้ รวมทั้งตารางการชำระหนี้ของแต่ละปี ให้ผู้กู้ยืมทราบ

4.             ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้จะต้องชำระหนี้งวดแรกภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของปีที่ครบกำหนดชำระหนี้

5.             ผู้กู้ยืมจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยจะต้องชำระหนี้ ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 15 ปี นับจากวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก

6.             ในกรณีผู้กู้ยืมเงินไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้คืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดคือภายในวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี ถือว่าผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ยืมจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ของเงินต้นที่ค้างชำระในงวดนั้น กรณีค้างชำระไม่เกิน 12 เดือน และจะต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ของเงินต้นงวดที่ค้างชำระทั้งหมด กรณีค้างชำระเกิน 12 เดือน

                วิธีนับระยะเวลาครบกำหนดชำระหนี้

                ตัวอย่าง  ผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาในปีการศึกษา 2549 ผู้กู้ยืมจะครบกำหนดชำระหนี้งวดแรกภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2552

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

ปีการศึกษา 2549

 

 

 

 

 

 

 

 


วันที่จบการศึกษา

 

 

 

ระยะเวลาปลอดหนี้

2 ปี

 

 

 

 

 

 

 

5 กรกฎาคม 2552

วันเริ่มผ่อน

ชำระหนี้งวดแรก

 

การชำระหนี้มี 2 วิธี คือ

1.ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยของผู้กู้ยืม โดยจะต้องแจ้งความประสงค์กับธนาคารให้หักบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ตอนทำสัญญากู้หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ผู้กู้ยืมเปิดใหม่ และผู้กู้จะต้องนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากฯ ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี (กรณีชำระหนี้เป็นรายปี) หรือก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน  (กรณีชำระหนี้เป็นรายเดือน)  ผู้กู้ยืมจะต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากฯ ไปปรับรายการหักบัญชีที่สาขาและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2.ชำระหนี้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ผู้กู้ยืมสามารถชำระหนี้มากกว่า หรือเท่ากับ หรือน้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องชำระก็ได้ ผู้กู้ยืมจะได้รับใบรับเงินเพื่อชำระหนี้กองทุนฯ ไว้เป็นหลักฐาน

 

การชำระหนี้ก่อนกำหนด

    ผู้กู้สามารถชำระหนี้คืนกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในช่วงก่อนสำเร็จการศึกษา หรือช่วงระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้ โดยผู้กู้ยืมไม่ต้องเสียดอกเบี้ย            

            วิธีการชำระหนี้

1.  การติดต่อชำระหนี้ครั้งแรก

ผู้กู้ยืมทุกรายต้องติดต่อในการชำระหนี้ ที่บมจ.ธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก ดังนี้

                                1.1  กรอกหนังสือแสดงตนในการชำระหนี้ (กยศ.201)

                1.2  หากผู้กู้ยืมประสงค์จะเปลี่ยนงวดการชำระหนี้จากรายปีเป็นรายเดือนสามารถทำได้ โดยให้ผู้กู้ยืมแจ้งความประสงค์

                1.3  แจ้งจำนวนเงินที่ผู้กู้ยืมประสงค์จะชำระหนี้งวดแรก พร้อมชำระหนี้โดยผู้กู้ยืมจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อชำระหนี้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นหลักฐาน

*  ในการชำระหนี้ผู้กู้ยืมจะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 10 บาท

2.  การชำระหนี้ครั้งต่อไป

                2.1  นำเงินเข้าฝากในบัญชีออมทรัพย์ของผู้กู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้แก่ธนาคารโดยต้องมีเงินในบัญชีมากพอกับต้นเงินงวดที่ต้องชำระกับงวดที่ค้างชำระ (หากมี) และดอกเบี้ย หรือเบี้ยปรับ  (ถ้ามี) หรือ

                                2.2  ชำระหนี้หน้าเคาน์เตอร์ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา

กรณีผู้กู้ศึกษาอยู่ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ถึง 2 ปีแต่ได้รับจดหมายแจ้งภาระหนี้

ตามหลักเกณฑ์แล้วจะยังถือว่าไม่เป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้จะต้องทำหนังสือแบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204) และให้สถาบันการศึกษารับรองทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่ถึง 2 ปี ให้ผู้กู้ยืมนำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือใบปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร หรือรายงานผลการศึกษา (Transcript) ไปให้สาขาของธนาคารเพื่อชะลอการชำระหนี้

ผู้กู้ยืมถึงแก่กรรม หรือทุพพลภาพ

-                   กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม หนี้ตามสัญญากู้ยืมเป็นอันระงับไป ทั้งนี้ทายาทหรือสถาบันการศึกษาต้องส่งสำเนาใบมรณบัตรที่รับรอง โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้ธนาคารทราบ

-                   กรณีทุพพลภาพ  ต้องส่งสำเนาสมุดประจำตัวคนพิการให้ธนาคาร เพื่อเสนอกองทุนฯพิจารณาระงับการเรียกให้ชำระหนี้ตามสัญญาต่อไป

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ / ที่ทำงาน / สถานะอื่นๆ

                ในกรณีที่ผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเอง เช่น เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัญชีเงินฝาก เข้าทำงานหรือย้ายสถานที่ทำงาน ผู้กู้ยืมจะต้องกรอกข้อความ และจัดส่งให้ธนาคารตามที่อยู่ต่อไปนี้

                ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 14 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


 

เธ—เธธเธ™เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)