ทุนการศึกษา/การเงินการบัญชี    เธ„เธธเธ“เธชเธกเธšเธฑเธ•เธดเธ‚เธญเธ‡เธœเธนเน‰เธฃเธฑเธšเธฃเธญเธ‡เธฃเธฒเธขเน„เธ”เน‰เธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธงเธœเธนเน‰เธเธนเน‰เธขเธทเธก


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

 


 

คุณสมบัติของผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ยืม

1.             เป็นข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือเทียบเท่า หรือ

2.             หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมศึกษาอยู่ หรือ

3.             ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป

 

วงเงินให้กู้ยืมให้กู้ยืมได้ไม่เกินขอบเขตของแต่ละรายการที่กำหนดไว้  ดังนี้

                ระดับการศึกษา / สาขาวิชา

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

บาท/ราย/ปี

ค่าครองชีพ

บาท/ราย/ปี

รวม

บาท/ราย/ปี

1. มัธยมศึกษาตอนปลาย

14,000

13,200

27,200

2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

21,000

26,400

47,400

3. ปวท./ปวส./อนุปริญญา

3.1 พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรือศิลปกรรม เกษตรกรรมหรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือ

คหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

25,000

 

 

 

26,400

 

 

 

51,400

 

 

3.2 ช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์

30,000

 

26,400

56,400

4. ปริญญาตรี

4.1 สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ

 

60,000

 

 

26,400

 

86,400

4.2 ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

70,000

26,400

96,400

4.3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70,000

26,400

96,400

4.4 เกษตรศาสตร์

70,000

26,400

96,400

4.5 สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์

90,000

26,400

116,400

4.6 แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์  ทันตแพทยศาสตร์สัชศาสตร์์ เรรมศาลงรมวิ็นประธาร

200,000

26,400

226,400

 

 

ทั้งนี้จะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงในการศึกษารวมถึงค่าครองชีพ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมของสถาบันการศึกษานั้น ๆ  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการยื่นแบบขอกู้ / การค้ำประกัน

 

                (เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  โดยเจ้าของเอกสารเป็นผู้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ได้แก่ ผู้กู้ยืม บิดา มารดา ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกัน ผู้รับรองเงินเดือนหรือ รายได้ อาจารย์แนะแนวและอาจารย์ที่ปรึกษา)

1.             รูปถ่ายของผู้ยื่นขอกู้ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.             สำเนาเอกสารต่อไปนี้

                                                2.1  เอกสารของผู้ยื่นขอกู้ยืม (นักศึกษา)

-                   สำเนาทะเบียนบ้าน

-                   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                                                2.2  เอกสารของ บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง และผู้รับรองรายได้

-                   สำเนาทะเบียนบ้าน

-                   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-                   สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

-                   สำเนาบัตรประกันสังคม (ถ้ามี)

3.             หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของเอกชน

4.             หนังสือรับรองรายได้และฐานะของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีที่ประกอบอาชีพอิสระ)

5.             หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา

6.             แผนผังแสดงที่ตั้งที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

7.             ใบแสดงผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา

8.             ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมิใช่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองต้องแนบเอกสารของผู้ค้ำประกันเพิ่มเติม ดังนี้

                                                8.1  สำเนาทะเบียนบ้าน

                                                8.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                                                8.3  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)

                                8.4  หนังสือรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้และฐานะ

 

หมายเหตุ : หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน จะมีผลให้การพิจารณาอนุมัติกู้ยืมล่าช้า


 

เธ—เธธเธ™เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)