ทุนการศึกษา/การเงินการบัญชี    เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธกเธฒ


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ความเป็นมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538  โดยมีหลักการเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีภายในประเทศทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบซึ่งต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรและประเภทวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และต้องชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว  โดยได้เริ่มดำเนินการให้กู้ยืมครั้งแรกในปีการศึกษา  2539  ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้ กยศ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

 

วัตถุประสงค์

                เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษาอันจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์กู้ยืม

1.             มีสัญชาติไทย

2.             รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ยกเว้นผู้กู้รายเก่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 ย้อนหลังไปมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี หรือตามที่คณะกรรมการ กยศ. กำหนดเป็นครั้งคราวต่อมาภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

รายได้รวมของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดา มารดาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง

รายได้รวมนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดา มารดา

รายได้รวมนักเรียน นักศึกษา ผู้ขอกู้ยืม รวมรายได้ของคู่สมรสในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน 

1.             ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างเรียน

2.             ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.             ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก

4.             เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา

5.             เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่อยู่ในสังกัดการควบคุม  หรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่นๆ ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ


 

เธ—เธธเธ™เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)