ระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    จำนวนนักศึกษาทั้งหมด


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปีการศึกษา  2556

คณะ/สาขา

ชั้นปี

รวม

(คน)

ชั้นปีที่  1

ชั้นปีที่  2

ชั้นปีที่  3

ชั้นปีที่  4

คณะบริหารธุรกิจ

381

335

202

257

1,175

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38

39

33

18

128

คณะศิลปศาสตร์

39

30

24

23

116

คณะนิติศาสตร์

51

46

40

43

180

คณะพยาบาลศาสตร์

100

64

65

82

331

รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

609

514

364

423

1,930

 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (คน) ปีการศึกษา 2555

 

หลักสูตร/สาขา

ชั้นปีที่1

ชั้นปีที่ 2

รวม(คน)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  MBA

20

34

54

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

44

20

64

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำฯ

19

-

19

 

รวมนักศึกษาปริญญาโท

137

รวมนักศึกษาปริญญาตรี

1,930

รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

2,067

 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(FTES) ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2556

หลักสูตร/สาขา

จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่นักศึกษาลงทะเบียน

ผลรวม

FTES

1/2556

2/2556

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

3,569

4,022

7,591

211

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4,827

3,473

8,300

230

- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต

5,632

5,771

11,403

317

- สาขาวิชาการตลาด

1,812

1,586

3,398

94

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1,528

922

2,450

68

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1,834

1,779

3,613

100

รวมหน่วยกิตคณะบริหารธุรกิจ

19,202

17,553

36,755

1,020

คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2,174

2,005

4,179

116

คณะนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์

2,921

2,807

5,728

159

คณะพยาบาลศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์

5,365

5,491

10,856

302

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-    เทคโนโลยีสารสนเทศ

-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

1,592

483

 

1,655

402

 

3,247

885

 

90

25

ผลรวมแนวตั้ง

31,737

29,913

61,650

1,712

           

หมายเหตุปริญญาตรีหารด้วย36

 

ตารางแสดงจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าระดับปริญญาโท  ปีการศึกษา  2556

หลักสูตร/สาขา

1/2556

2/2556

ผลรวม

FTES

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA

816

878

1,694

71

บริหารการศึกษามหาบัณฑิต

483

216

699

29

สาธารณะสุขศาสตรมหาบัณฑิต

320

336

656

27

ผลรวมปริญญาโท

16,19

14,30

3,049

127

ผลรวมปริญญาตรี

31,737

29,913

61,650

1,712

ผลรวมFTES ปริญญาตรีและปริญญาโท

33,356

31,343

64,699

1,839

หมายเหตุปริญญาโทหารด้วย24 


 

ระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)