ทุนการศึกษา/การเงินการบัญชี    เธเธณเธซเธ™เธ”เธเธฒเธฃเนƒเธซเน‰เธเธนเน‰เธขเธทเธกเน€เธ‡เธดเธ™เธเธญเธ‡เธ—เธธเธ™


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต


ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2556

 

โดยที่เป็นการเห็นสมควรกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา  2556  สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา  และผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา  รวมถึงแนวปฏิบัติการส่งเอกสารสัญญาให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม  คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ในคราวประชุมครั้งที่  10/2555  วันที่  27  ธันวาคม  2555  ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556  กองทุน ฯ จึงแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับปีการศึกษา  2556  ดังนี้

 

ข้อ 1 กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

ขั้นตอน

กำหนดเวลา

ภาคเรียนที่ 1

 

1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ e-studentloan

1 ก.พ. -30 มิ.ย. 2556

2.สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงินกู้ยืม และประกาศรายชื่อ

ภายใน 31 ก.ค. 2556

3.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม

ภายใน 31 ส.ค. 2556

4.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ภายใน 30 ก.ย. 2556

ภาคเรียนที่ 2

 

1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-studentloan

1 ก.ย. -30 พ.ย. 2556

2.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม

ภายใน 31 ธ.ค. 2556

3.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ภายใน 31 ธ.ค. 2556

ภาคเรียนที่  3*

 

1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-studentloan

1 ม.ค. -28 ก.พ. 2557

2.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม

ภายใน 31 มี.ค. 2557

3.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ภายใน 30 เม.ย. 2557

 

*สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน

ข้อ 2 กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ หรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา

ขั้นตอน

กำหนดเวลา

ภาคเรียนที่ 1

 

1.ผู้กู้ยืมรายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสผ่านล่วงหน้า (pre-register)  โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา (สำหรับผู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษาไม่ต้องดำเนินการขั้นตอนนี้)

1 ก.พ. -30 มิ.ย. 2556

2.ผู้ขอกู้ยืมที่ได้สถานศึกษาแล้วยื่นแบบคำขอกู้

1 เม.ย. -31 ก.ค. 2556

3.สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืม

ภายใน 31 ก.ค. 2556

4สถานศึกษาตรวจสอบสัญญาและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม

ภายใน 31 ส.ค. 2556

5.สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญาและใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ภายใน 30 ก.ย. 2556

ภาคเรียนที่ 2

 

1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-studentloan

1 ก.ย. -30 พ.ย.2556

2.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม

ภายใน 31 ธ.ค. 2556

3.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ภายใน 31 ธ.ค. 2556

ภาคเรียนที่ 3*

 

1.ผู้กู้ยืมยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e-studentloan

1 ม.ค. -28 ก.พ. 2557

2.สถานศึกษาตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืม

ภายใน 31 มี.ค. 2557

3.สถานศึกษาส่งเอกสารใบลงทะเบียนให้ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม

ภายใน 30 เม.ย. 2557

 

*สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดให้เปิดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน


 

เธ—เธธเธ™เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)