ระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    รายชื่ออาจารย์


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ

ตรี

โท

เอก

ผศ.

รศ.

.

1. นางคณิตลดา   ณะศรี

 

P

 

 

 

 

 

2. นายสุบาดี   ตั้งวิโร

 

P

 

 

 

 

 

3. นายวงศ์ศิลป์  พูนพล

 

P

 

 

 

 

 

4. นางสาวอดิศรา  แย้มโกสุม

 

P

 

 

 

 

 

5. นายนฤดล  สวัสดิ์ศรี

 

P

 

 

 

 

 

6. นายพงศกร   ทวันเวช

 

P

 

 

 

 

 

7. นางสาววชิรา  จันทร์คายโคตร

 

P

 

 

 

 

 

8. นางสาวอาบจิตร  กอมาตย์

 

P

 

 

 

 

 

9. นางสาวบุษบา  ตาดี

 

P

 

 

 

 

 

10. นางสาวสมพิศ  ศรภักดี (ลาศึกษาต่อ)

 

P

 

 

 

 

 

11. นางสาวบวรรัตน์  ศรีมาน (ลาศึกษาต่อ)

 

P

 

 

 

 

 

12. นายสำเภา   พันเสนา (กำลังศึกษาต่อ)

 

P

 

 

 

 

 

13. นายชัยวัฒน์  วัลลภา (กำลังศึกษาต่อ)

P

 

 

 

 

 

 

14. นางสาวภาณุวีร์   ไชยศรี

 

P

 

 

 

 

 

15. นางปิยาภรณ์   พละกุล

 

P

 

 

 

 

 

16. นางสาวกุสุมา  ดำรงชัย

 

P

 

 

 

 

 

17. นางสาวสิรินาถ  งามประเสริฐ (กำลังศึกษาต่อ)

P

 

 

 

 

 

 

18. นางสาวสวิตา  อ่อนละออ

 

P

 

 

 

 

 

19. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปานศิริ   พูนพล

 

P

 

 

 

 

 

20. นางสาวสุวรรณ   เนียมประชา

 

P

 

 

 

 

 

21. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ  พรมลาย

 

P

 

 

 

 

 

22. นางสาววิไลลักษณ์  ตั้งจิตนพ

 

P

 

 

 

 

 

23. นางสาวศิริธรา  ชนะวงศ์

 

P

 

 

 

 

 

24. นายนพดล  มั่งมี

 

P

 

 

 

 

 

25. นางสาวสุจิตรา   อร่ามพงษ์พันธ์

 

P

 

 

 

 

 

26. นายภุมโม   คำสอน

 

P

 

 

 

 

 

27. นางสาวอรมณส์  แก่นศักดิ์ศิริ

 

P

 

 

 

 

 

28. นางสาวพจมาน  อินทร์อุดม

 

P

 

 

 

 

ไม่นับ

29. นายเล็ก  พงษ์สมัครไทย

 

P

 

 

 

 

 

30. นางศิริพร  น้อยวงศ์

 

P

 

 

 

 

 

 

31. นางสาวพรทิวา  พระวงษ์ 

 

P

 

 

 

 

 

32. นางสาววิยะดา  กองจันทร์ดี

 

P

 

 

 

 

 

33. นายธีรชาติ  วีรวรรณ

 

P

 

 

 

 

 

34. นางสาวพจมาพร  จันทร์จรัส

 

P

 

 

 

 

 

35. นางสาวพจมาพร  จันทร์จรัส

 

P

 

 

 

 

 

รวม  34 คน

2

32

0

0

0

0

 

คณะนิติศาสตร์

คณะวิชา

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ

ตรี

โท

เอก

ผศ.

รศ.

.

คณะ

นิติศาสตร์

1. นางสาวตวงพร  อานันทศิริเกียรติ

 

P

 

 

 

 

 

2  นางสาวรวีวรรณ  พินิจรัมย์

 

P

 

 

 

 

 

3. นางสาวยุวรัตน์  ฐิตินิรันดร์กุล

 

P

 

 

 

 

 

4.  นายชัชวาล  วังศิริจันทร์

 

P

 

 

 

 

 

5.  นายไกรสร  เดชสิมมา

 

 

 

 

 

 

 

6. นายกรัสนัย  พันธุ์เหลา

P

 

 

 

 

 

 

รวม 5 คน

1

5

-

-

-

-

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์

คณะวิชา

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ

ตรี

โท

เอก

ผศ.

รศ.

.

คณะ

ศิลปศาสตร์

 

 

 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1. ผศ.ดร.สนใจ  ไชยบุญเรือง

 

 

P

P

 

 

 

2  ผศ.กำจร  ใจบุญ

 

P

 

P

 

 

 

3. นายธวัชชัย  ไชยบุญเรือง

 

P

 

 

 

 

 

4. นางสาวอ้อมทิพย์  ร่มพฤกษ์

 

P

 

 

 

 

 

5. นางกวิสรา  นิลมงคล

 

P

 

 

 

 

 

6. นางสาวสิริกุล  แพร่ศรีสกุล

 

P

 

 

 

 

 

7. ผศ.สุกิจจา  จันทะชุม

 

P

 

P

 

 

 

8.นางสุมลมาลย์  พลชำนิ

 

P

 

 

 

 

 

9.พ.อ.ฉัตรพงศ์  พีระวราสิทธิ์

 

P

 

 

 

 

 

10.นายเดโช  แสนภักดี

 

P

 

 

 

 

 

11. นางสาวประเณตรี  คงงาม

P

 

 

 

 

 

 

รวม 11 คน

1

9

1

3

-

-

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิชา

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ

ตรี

โท

เอก

ผศ.

รศ.

.

คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. นายพีระวัฒน์  ขาวสิทธิวงศ์

 

P

 

 

 

 

 

2  นางสาวนงค์นุช  ไพบูลย์

 

P

 

 

 

 

 

3. นายปรมินทร์  นวลอินทร์

 

P

 

 

 

 

 

4. นางสาวแสงโสม  อมรรัตนพงศ์

 

P

 

 

 

 

 

5. นายสุวิทย์  ขุนอยู่

 

P

 

 

 

 

 

6. นายศิริพงษ์  นครแก้ว

 

P

 

 

 

 

 

7.นายผดุงศักดิ์  ศรีผักหอม

 

P

 

 

 

 

 

8.นายสุพจน์  สร้อยไข

 

P

 

 

 

 

 

รวม 5 คน

-

8

-

-

-

-

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะวิชา

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ

ตรี

โท

เอก

ผศ.

รศ.

.

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

 

 

1. ดร.สมโภชน์  วัลยะเสวี

 

 

P

 

 

 

 

2. ดร.อำนาจ  อมรเกียรติไพศาล

 

 

P

 

 

 

 

3. ดร.นิรัตน์  ทรัพย์ทวีธรรม

 

 

P

 

 

 

 

4. นายสมภพ  กีระสุนทรพงษ์

 

P

 

 

 

 

 

5. ดร.กษม  ชนะวงศ์

 

 

P

 

 

 

 

6. นายศราวุฒิ  ดิลกกัลยากุล

 

P

 

 

 

 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

7. รศ. ดร.ละเอียด  จงกลนี

 

 

P

 

P

 

 

8.รศ.ดร.บุรัญชัย  จงกลนี

 

 

P

 

P

 

 

9. รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา

 

 

P

 

P

 

 

10.ดร.นพดล  ฉัตรชัยพลรัตน์

 

 

P

 

 

 

 

 

11.ดร.ไชยยงค์  สืบสารคาม

 

 

P

 

 

 

 

12. ดร.อาทิตย์  ฉัตรชัยพลรัตน์

 

 

P

 

 

 

 

13. ดร.กุหลาบ  ปุริสาร

 

 

P

 

 

 

 

หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต

14. ศ.ดร.นพ. กระแส  ชนะวงศ์

 

 

P

 

 

P

 

15.ผศ.ดร.นพ. ประยงค์เต็มชวาลา

 

 

P

P

 

 

 

16.รศ.นฤมล  สินสุพรรณ

 

P

 

 

P

 

 

17.รศ.ดร.วินัย  วุตติวิโรจน์

 

 

P

 

P

 

 

 

     

 

 

 

 

19.ดร.ฐาติมา  เพชรนุ้ย*

 

 

P

 

 

 

 

20. ดร.กรวรรณ  ยอดไม้*

 

 

P

 

 

 

 

21. อาจารย์ฐานิกา  บุษมงคล*

 

P

 

 

 

 

 

รวม  19.5  คน

-

3.5

16

1

5

1

 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิชา

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

ตำแหน่งทางวิชาการ

หมายเหตุ

ตรี

โท

เอก

ผศ.

รศ.

ศ.

คณะ

พยาบาลศาสตร์

 

1. นางเสาวลักษณ์   แย้มตรี

 

P

 

 

 

 

 

2 นางทิพวัลย์  ด่านสวัสดิกุล

 

P

 

 

 

 

 

3. นางจิรวรรณ  ชัยวิศิษฎ์

 

P

 

 

 

 

 

4.  นางธิดารัตน์  เลิศวิทยากุล

 

P

 

 

 

 

 

5. นางวาสนา  ธนยงพิบูลย์

 

P

 

 

 

 

 

6. นางฐานิกา  บุษมงคล

 

P

 

 

 

 

 

7. นายสมฤกษ์  กาบกลาง

 

P

 

 

 

 

 

8นางมุกดาวรรณ  ชนะวงศ์

 

P

 

 

 

 

 

9  นางสาวจุฑามาศ  แก้วละมุล

P

 

 

 

 

 

 

10.  นางสาวรัตนา  วรยศ ฟอร์ฮอฟ

 

P

 

 

 

 

 

11. นางสาวสุทิศ  วรศิริ

 

P

 

 

 

 

 

12. นางสาวศรีลำยอง  สังข์ศิริ

 

P

 

 

 

 

 

13.  นางธัญญรัตน์  เนาววิบูลย์พร

 

P

 

 

 

 

 

14.  นางสาวณริดา  รัตนอัมพา

 

P

 

 

 

 

 

15.  นางจันทร์ฉาย  ศิริชาติวาปี

 

P

 

 

 

 

 

16.  นางสู่ขวัญ  จำปาวงษ์

 

P

 

 

 

 

 

17  นางพรพิศ  เมืองเก่า

 

P

 

 

 

 

 

18.  นางกัลยา  ปังประเสริฐ

 

P

 

 

 

 

 

19.  ผศ. เพลินพิศ  วิทยะทัศน์

 

P

 

P

 

 

 

20.  รศ. วีณา  อิศรางกูรณอยุธยา

 

P

 

 

P

 

 

21.  นางสาวกรวรรณ  ยอดไม้

 

P

 

 

 

 

 

22. รศ.รัชนีบูล  เศรษฐภูมิรินทร์

 

P

 

 

P

 

 

23. นางสาวปริศนา  รถสีดา

 

P

 

 

 

 

 

24. รศ.อัมพร  เจริญชัย

 

P

 

 

P

 

 

25.นางสาวอภิรดี  จิวะวิโรจน์

P

 

 

 

 

 

 

26.นางสาวมลฤดี  ยวงวิภักดิ์

 

P

 

 

 

 

 

27. นางศรีนวล  แก้วมโน

P

 

 

 

 

 

 

28. นางสาวมณีวรรณ  ดวงมาลา

 

P

 

 

 

 

 

29. นางสาวลัดดา  พลพุทธา

 

P

 

 

 

 

 

30. รศ.สุจิตรา  ลิ้มอำนวยลาภ

 

P

 

 

P

 

 

31. น.ส.สุรีพร  ศรีโพธิ์อุ่น

P

 

 

 

 

 

 

32. น.ส.อภิญญา  บ้านกลาง

 

P

 

 

 

 

 

33. นางกนกอร  จิตพนมกาญจน์

 

P

 

 

 

 

 

34. นายกีรติ  สุวรรณศรี

 

P

 

 

 

 

 

35. น.ส.นันธินีย์  วังนันท์

 

P

 

 

 

 

 

36. น.ส.ชญาดา  วันทุม

 

P

 

 

 

 

 

37. น.ส.พรทิพย์  ปุกหุต

 

P

 

 

 

 

 

38. นางสาวภัทริยา  พันธุ์ทอง

 

 

 

 

 

 

 

39. นางสาวจารุณี  เทียบโพธิ์

 

 

 

 

 

 

 

40. นางมัลลิฑา  พูนสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

41. นางสาววันวิสา  ศิริวาท

 

 

 

 

 

 

 

42. นางสาวเปรมจิต  ชาติรัมย์ฐิติกุล

 

 

 

 

 

 

 

43. นางสาวสุภาวดี  เนติเมธี

 

 

 

 

 

 

 

44. นางสุภาพร  สิทธิกร

 

 

 

 

 

 

 

45. นางอุดมลักษณ์  ดวงผุนมาตย์

 

 

 

 

 

 

 

รวมอาจารย์ประจำ 45 คน

2

43

 

-

-

-

 

 

รวมตำแหน่งทางวิชาการ

-

-

-

1

4

-

 


 

ระบบสารสนเทศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)