สำนักทรัพยากรบุคคล    เธ›เธฃเธฐเธงเธฑเธ•เธดเธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธกเธฒ


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

ประวัติความเป็นมา

          สำนักทรัพยากรบุคคล  เดิมชื่อ งานบุคคล ก่อตั้งเริ่มต้น  พร้อมกับการเปิดดำเนินการของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ในปีการศึกษา 2545
ทำหน้าที่รับผิดชอบงานบุคคลของ วิทยาลัยอาทิ เช่น จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร เช็คสถิติการมาทำงานของบุคลากร งานประกันสังคม และกองทุนทดแทน
ประสานงานการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ประสานงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น  ต่อมาในปี 2547 จัดตั้งเป็นสำนักทรัพยากรบุคคล  ตามคำสั่งเลขที่ 40/47 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2547 จนมาถึงปัจจุบัน สำนักทรัพยากรบุคคล มีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้

          1.  ดำเนินการประสานงานจัดทำเป็นข้อบังคับในการทำงาน  และโครงสร้างในการบริหารงาน  ให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

          2. เป็นผู้ดำเนินประสานงานจัดทำ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของวิทยาลัยในงานบุคคลตามนโยบายของวิทยาลัย

          3.  เป็นผู้ประสานและดำเนินการ ในงานสรรหาคัดเลือกบุคลากร ของวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย

          4.  เป็นผู้ดำเนินการ และประสานงานในงานพัฒนาบุคลากรอาจารย์ประจำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัย
พร้อมจัดทำทะเบียนพัฒนาบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน

          5.   เป็นผู้ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการลาต่างๆของบุคลากรให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

          6. เป็นผู้ดำเนินการและประสานงาน ในงานประเมินผลการปฏิบัติงานขอลาบุคลากรในส่วนของวินัย ในการปฏิบัติงาน เป็นต้นว่า การลางาน การขาดงาน
และการมาทำงานสาย รวมทั้งเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาวินัยในการมาปฏิบัติงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

          7.  เป็นผู้ดำเนินการและจัดทำทะเบียนประวัติของ อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

          8. เป็นผู้จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง และคำสั่ง จำหน่ายออกจาก อาจารย์ประจำ นำเสนออธิการบดีลงนามหรืออนุมัติ พร้อมทั้ง จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ทราบ และเป็นไปตามที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

          9. เป็นผู้ประสานดำเนินการในงานประสังคมและกองทุนทดแทนกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

          10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อ. สุมลมาลย์ พลชำนิ


 

เธชเธณเธ™เธฑเธเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเธšเธธเธ„เธ„เธฅ

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)