สมาคมศิษย์เก่า    เธชเธฒเธชเนŒเธ™เนเธชเธ”เธ‡เธ„เธงเธฒเธกเธขเธดเธ™เธ”เธต


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

..ผมรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติทุกครั้งที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งสาส์นแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่  “วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย”  
ปีนี้เป็นปีที่  8  ที่ได้มีโอกาสกล่าวคำว่า  “ยินดีต้อนรับ”  ทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว  “วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย”

จากวัยเด็กสู่วัยเรียน  มนุษย์เราล้วนพบ  “การเปลี่ยนแปลง”  ตลอดเวลา  ในวันนี้วันที่ก้าวผ่านจาก  “นักเรียน”  เป็น  “นักศึกษา”
  แน่นอนเป็นที่สุดว่านักศึกษาทุกท่านต้องพบการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต  เพราะการศึกษาแบบอุดมศึกษา 
เปิดโอกาส  และอิสระให้นักศึกษาทุกท่านเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง  ๆ  เปิดโลกทัศน์ในยุคสารสนเทศ  การเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องง่าย
 การศึกษาไม่ได้มีแค่ในตำรา  ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะเสาะแสวงหา  เพิ่มพูน  และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปอย่างไร

ภายใต้ความตกลงเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ  เออีซี  ในปี  2558ย่อมส่งผลและเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อภาคการศึกษา
ของประเทศทั้งในเรื่องการเคลื่อนย้ายนักศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงการเคลื่อนย้ายองค์ความรู้  ภาษา 
วัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  10  ประเทศ  และ  3  ประเทศ  คือ  จีน  เกาหลีใต้  และญี่ปุ่น 
ที่สำคัญยังมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี  ดังนั้นนักศึกษาทุกท่านในวันนี้อีก  4  ปีข้างหน้า  ปี    2558 
เป็น”บัณฑิต”  ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานถือเป็นหน้าที่หลักและเรื่องสำคัญที่นักศึกษาทุกท่านจะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  สามารถแข่งขันกับชาติอื่นในประชาคมอาเซียนได้

ต้นปีนี้เกิดเหตุการณ์พิบัติภัยทางธรรมชาติมากมาย  อาทิ  แผ่นดินไหวที่เมืองไครสต์เชิร์ช  ประเทศนิวซีแลนด์ 
แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น  น้ำท่วมทางภาคใต้  ทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามนุษย์เราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท 
ตอนนี้ทุกท่านมีหน้าที่หลักคือศึกษาเล่าเรียนเราก็ตั้งใจเรียนและอย่าลืมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตนักศึกษาอย่างมีความสุขด้วย

ท้ายนี้  ผมขออำนวยอวยพรให้นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2554  ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  ทุกท่าน  ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ  มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  คิดหวังสิ่งใดที่ดีงามขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

 

                                                                                นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร

                                                                                นายกสภาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2554

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554  การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส่วนระยะเวลาที่สำคัญเพราะนักศึกษา
จะมีโอกาสพัฒนาตนเองในทุกๆ 3 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย  การพัฒนาทางด้านสติปัญญา 
การพัฒนาทางด้านสังคมและการพัฒนาตนเองทางด้านจิตใจ

ขอฝากข้อคิดสำหรับนักศึกษาใหม่ในการศึกษาที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  คือ

1.  ความขยันในการศึกษาเล่าเรียนขยันอ่านขยันเรียน  ขยันทำการบ้านและขยันในหน้าที่ภารกิจหน้าที่ของตนเอง

2.  ความประหยัดรู้จักคุณค่าของเงิน  เวลา  และทรัพยากรใช้จ่ายสิ่งเหล่านี้อย่างเห็นคุณค่า

3.  ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาไม่ทอดทิ้งในการศึกษาเล่าเรียน รู้จักพบกับครูอาจารย์นักปราชญ์และผู้รู้เพื่อให้เกิดปัญญาญาณ

4.  เข้ากับบุคลอื่นได้ดีโดยเฉพาะนักศึกษาต้องมีกลุ่มเพื่อนเพื่อการศึกษาและทำงานร่วมกัน  การอยู่และวางตัวกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมทำให้ชีวิตมีความสุข

ความสำเร็จในวันข้างหน้าอยู่ไม่ไกลถ้าได้ปฏิบัติตาม 4 ข้อข้างต้น ขอความสำเร็จจงเป็นของนักศึกษาทุกคน

 

ด้วยรักและปรารถนาดี

                                                

                                                 (ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์ )

                                                ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

 

 

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียขอต้อนรับนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554  ด้วยความยินดียิ่ง  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ  ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับนักศึกษาที่ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ตลอดมา
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในศาสตร์สาขาวิชาของตนเองการเข้าร่วมกิจการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบต่างๆ

วิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2554 จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้วิทยาลัยก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  เป็นแหล่งผลิตปัญญาชนที่สำคัญของประเทศชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ

ขอให้นักศึกษาทุกคนจงประสบความสำเร็จในการศึกษา  ขอให้นักศึกษาจงเป็นคนเก่ง ดี มีภาวะผู้นำตามเจตนารมณ์ของวิทยาลัยทุกประการ

 

                                                                                                                  ( ดร. กษม     ชนะวงศ์ )                               

                                                                                                      อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


 

เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)