ด้านประกันคุณภาพ    เธšเธ—เธชเธฃเธธเธ›เธชเธณเธซเธฃเธฑเธšเธœเธนเน‰เธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ


 

 ประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ปีการศึกษา 2560   

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

 

                         คณะกรรมการ

                1. ศ.นพ. บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น             ประธานคณะกรรมการ

                2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์                  รองประธาน

                3. ดร.ธรณิศ  สายวัฒน์                       กรรมการ

                4. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย                  กรรมการ

                5. อาจารย์เสาวลักษณ์  แย้มตรี          กรรมการ

                6. อาจารย์ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล          เลขานุการ

 

 

   ปีการศึกษา 2559   

วันที่ 26 กันยายน 2560

 

   

           คณะกรรมการ

                1. ศ.นพ. บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น             ประธานคณะกรรมการ

                2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์                  รองประธาน

                3. ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา                กรรมการ

                4. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย                  กรรมการ

                5. อาจารย์เสาวลักษณ์  แย้มตรี          กรรมการ

                6. อาจารย์ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล          เลขานุการ


 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาโดยย่อ

            วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเป็นสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดม ศึกษา  ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของท้องถิ่น ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ที่ว่า “การศึกษาของชาวชนบท คืออนาคตของประเทศไทย” โดยมุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการพัฒนาภูมิภาค และเป็นสถาบันการศึกษาที่พึ่งได้ของชุมชน ตามปณิธานของผู้ก่อตั้งที่ว่า “สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน”

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์

          ปรัชญา วิสัยทัศน์ดี  มีวินัย  ใฝ่ใจวิทยบูรณาการ

          วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล พร้อมประสานสัมพันธ์กับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม

          ปณิธาน มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตสาธารณะ รู้จักรับใช้สังคม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและภาวะผู้นำ

          พันธกิจ (Mission)

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะรู้จักรับใช้สังคม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นผู้ที่เรียนรู้ ก้าวทันโลกตลอดเวลา

          2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้ ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเรียนการสอนและสังคม เพื่อส่งผลให้วิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

          3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ทั้งภายในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างความตระหนักความรักสามัคคีในหมู่คณะและสถาบัน โดยเน้นระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล สร้างความเป็นอัตลักษณ์

          5. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัยและการจัดการเรียนการสอน

          6. ประสานสัมพันธ์และร่วมเป็นเครือข่ายกับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชีย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic)

          เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ วิทยาลัยจึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

              ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

              ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม

              ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม

              ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

              ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

              ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

              ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับนานาชาติ

อัตลักษณ์ Core Values

          เก่ง (SKILL): CAS is committed to nurturing excellent professionals.            

          ดี (ETHICS): CAS is committed to cultivating a community with ethical values.                          

          มีภาวะผู้นำ (LEADERSHIP): CAS is dedicated to building a community that advocates sustainable leadership programs for the society and the environment.

เอกลักษณ์

          ส่งเสริมกีฬา พัฒนาสังคม สานสัมพันธ์กับนานาชาติ

 

เครื่องหมายของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

                                                                              

 

             ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นภาพวงกลมซ้อนกัน ภายในวงกลมมีภาพแผนที่โลก โดยมีภาพแผนที่ประเทศไทยปรากฏอยู่ด้านหน้า ช่องว่างระหว่างวงกลมเขียนชื่อวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใต้วงกลมมีรูปช่อชัยพฤกษ์ไขว้กัน พื้นของเครื่องหมายเป็นสีขาวและตัวเครื่องหมายเป็นสีน้ำเงินโดยตลอด

          ความหมายของเครื่องหมาย

          แผนที่ประเทศไทยบนลูกโลก หมายถึง ปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียให้เป็นสถาบัน การศึกษาระดับสากล การแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการยอมรับจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

ช่อชัยพฤกษ์ไขว้  หมายถึง เครื่องหมายแห่งความสำเร็จ การแสดงถึงความเป็นไทยและความมีคุณธรรม

ดังนั้นความหมายโดยรวมของตราเครื่องหมายวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จึงหมายถึง ปณิธานที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันให้ประสบความสำเร็จในระดับสากล  ด้วยความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เพื่อมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เป็นที่ยอมรับของทั้งในและต่างประเทศ

          สีประจำวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    

          ได้แก่ สีเทา-ทอง   โดยแต่ละสีมีความหมายดังนี้

          สีเทา  หมายถึง ความนอบน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ

          สีทองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

          ภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้จัดโครงสร้างองค์กร ที่รับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

          1. คณะบริหารธุรกิจ

          2. คณะนิติศาสตร์

          3. คณะศิลปศาสตร์

          4. คณะพยาบาลศาสตร์

          5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          6. บัณฑิตวิทยาลัย

 

          โดยมีหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจทั้ง 4 ด้าน และการบริหารงานทั่วไป จำนวน 8 สำนัก ประกอบด้วย

          1. สำนักอธิการบดี                 

          2. สำนักตรวจสอบภายใน         

          3. สำนักกิจการนักศึกษา

          4. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

          5. สำนักวิจัยและพัฒนา

          6. สำนักหอสมุด

          7. สำนักทรัพยากรบุคคล

          8. สำนักประกันคุณภาพ

บุคลากร

          ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมีบุคลากรทั้งสิ้น 167 คน แบ่งเป็นคณาจารย์ 118 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 49 คน

          คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

          ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมีอาจารย์ประจำรวมทั้งสิ้น 118 คน โดยมีคณาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 0 คนมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 86 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโท ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 5 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน และมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก ที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน

          หลักสูตรการศึกษา

          ในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียมีหลักสูตรสาขาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 17 หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร จากคณะต่างๆ 6 คณะ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย

          งบประมาณ

          วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้จัดสรรเงินทุนประเดิมออกเป็นกองทุนประเภทต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยในปีการศึกษา 2559 มีสินทรัพย์รวม 167,322,182.09 บาท

          จำนวนนักศึกษา

          จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,513 คน ประกอบด้วย ระดับปริญญาโท จำนวน 38 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 189 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 1,286 คน จำแนกเป็นคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 725 คน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 106 คน คณะศิลปศาสตร์จำนวน 54 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 คน และคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 346 คน

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ปีการศึกษา 2559

จุดเด่น

 • มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ
 • บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงานสูง มีระบบพี่เลี้ยงนักศึกษา
 • วัฒนธรรมองค์กรที่เสียสละ ทุ่มเท การแสดงออกซึ่งความกตัญญู
 • มีการประเมินอธิการบดี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ด้านการผลิตบัณฑิต

 • หลักสูตรและคณะควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตลอดทั้งปีการศึกษา ใช้ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์
 • ดำเนินการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ มคอ. ในด้านที่ผลประเมินต่ำ โดยเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนวัตกรรม เพื่อสร้างความแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น
 • ทบทวนหลักสูตรที่วิทยาลัยเปิดสอน จัดทำหลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่น เน้นหลักสูตรเป็นจุดเน้นและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน

ด้านการวิจัย

 • ควรสร้างผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ
 • แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก เช่น สสส. สกว. สกอ. วิทยาลัยควรเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น และจัดทำสารสนเทศแหล่งทุนวิจัย
 • ขยายฐานตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น และเพิ่มเครือข่ายการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
 • สร้างกลไก แรงจูงใจ ขับเคลื่อนและผลักดันให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ด้านการบริการวิชาการ

 • ชุมชนเป้าหมายที่ให้บริการวิชาการ เมื่อชุมชนยั่งยืนแล้ว ควรขยายพื้นที่การให้บริการวิชาการไปพื้นที่ใหม่
 • ควรเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 • แผนบริการวิชาการควรเกิดจากการมีส่วนร่วมจากชุมชน และมีการกำหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน มีการทบทวนแผนทุก 3 เดือน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ควรขยายรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการบริหารจัดการ

 • สถาบันควรวางกลยุทธ์ก้าวสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน สอดคล้องกับ Smart City & Thailand 4.0 ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสในการพัฒนาเชื่อมโยงในภาพใหญ่ เพื่อเป็นจุดขายของสถาบัน
 • สภาวิทยาลัยควรมีการประเมินตนเอง
 • แผนกุลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนรายรับ-รายจ่ายระยะยาว ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 5 ปี
 • จัดลำดับความเสี่ยงที่วิกฤติ เช่นจำนวนนักศึกษาที่ลดลงเรื่อย ๆ  และดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้ลดลง

 สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน

  ผลประเมินคุณภาพภายใน

 

 

 


                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลที่ได้จาก อ.ยุวรัตน์  ฐิตินิรันดร์กุล


 

เธ”เน‰เธฒเธ™เธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธž

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)