บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    คณะกรรมสภาวิทยาลัยฯ


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย             

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จินตนา บุญบงการ

นายทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร  ศาสตราจารย์

นายกสภาวิทยาลัย

ดร. นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ 

ผู้รับใบอนุญาต

 รองศาสตราจารย์จินตนา บุญบงการ

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา

อุปนายกสภาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอก ดร. ดรุณ  โสตถิพันธุ์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ ตังติสานนท์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวกิจ  ศรีปัดถา 

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อธิการบดี  (ดร. กษม  ชนะวงศ์)
กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกษมา  โทณะวณิก
เลขานุการสภาวิทยาลัย

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

 

 

รายชื่อกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
1. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร นายกสภาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์จินตนา บุญบงการ  อุปนายกสภาวิทยาลัย
 3. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอก ดร. ดรุณ โสตถิพันธุ์  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ศาสตราจารย์ ดร. ถวิล พึ่งมา   กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประกิจ ตังติสานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. รองศาสตราจารย์ ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์   กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด  กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. อาจารย์กษมา ชนะวงศ์     กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์   กรรมการสภาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษม ชนะวงศ์         กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
   
 

                   


 

บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)