บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย    คณะกรรมสภาวิทยาลัยฯ


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

 

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย             

 

นายทย์พงษ์ศักดิ์  วิทยากร  ศาสตราจารย์

นายกสภาวิทยาลัย

ดร. นายแพทย์กระแส  ชนะวงศ์ 

ผู้รับใบอนุญาต

ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช  จันทรศร

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ จินตนา  บุญบงการ

อุปนายกสภาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจเอก ดร. ดรุณ  โสตถิพันธุ์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สมอาจ  วงษ์ขมทอง

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป์

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวกิจ  ศรีปัดถา 

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล  พึ่งมา

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี  วิฑูรชาติ

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพนิตา  กำภู ณ อยุธยา

อุปนายกสภาวิทยาลัย

อธิการบดี  (ดร. กษม  ชนะวงศ์)
กรรมการสภาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.สุกิจจา  จันทะชุม
รองอธิการบดี

นางกษมา  โทณะวณิก
เลขานุการสภาวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการสภาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิประเภทผู้แทนคณาจารย์

 


 

บุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)