ข้อมูลนักศึกษา    อัตราค่าเล่าเรียน


การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต

อัตราค่าเล่าเรียน  ค่าบำรุง  และค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

หมายเหตุ : รายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบของสถาบัน

- คณะบริหารธุรกิจ หากมีความประสงค์ลงภาคฤดูร้อน ภาคละ 10,000 บาท (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) นักศึกษาเทียบโอน / รายละเอียดตาม

- คณะศิลปศาสตร์ หากมีความประสงค์ลงลงภาคฤดูร้อน ภาคละ 10,000 บาท

- คณะนิติศาสตร์ ภาคฤดูร้อนชั้นปีที่ 1-2 ภาคละ 7,000 บาท (ตลอดหลักสูตรเรียน 8 ภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคฤดูร้อน)

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคฤดูร้อน ภาคละ 10,000 บาท (ตลอดหลักสูตรเรียน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคฤดูร้อน) / นักศึกษาเทียบโอน รายละเอียดตามระเบียบฯ

- คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าเล่าเรียนภาคต้น ภาคปลาย ทุกชั้นปี ภาคละ 58,000 บาท ภาคฤดูร้อน ภาคละ 16,000 บาท ตลอดหลักสูตร 512,000 บาท

 

 


 

ข้อมูลนักศึกษา

www.cas.ac.th
ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 26 พ.ค.59 อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)