กลับหน้าแรก สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
   
 
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อ โทรด่วน !

1. สมัครศึกษาต่อ คณะพยาบาล 089-8468113, 081-9543775, 089-5727016
2. สมัครศึกษาต่อคณะอื่น ๆ 087-4922696, 081-7086556, 085-7429030
3. สมัครศึกษาต่อปริญญาโท 089-8436053, 081-8122471,0819656027
4. สอบถามสิทธิทุนพัฒนาการศึกษา และกองทุนกู้ยืมฯ  089-5753762
5. สอบถามด้านวิชาการ การเทียบโอนหน่วยกิต  089-9412332
>>

   
  1. หลังจากท่านสมัครเรียนแล้วนั้น ท่านจะได้รับ การยืนยันการเป็นสมาชิก จากทางวิทยาลัยฯ

2. ทางวิทยาลัยจะติดต่อกลับไปตามวันเวลาที่กำหนด
 

  กรอกข้อมูลสมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ปีการศึกษา 2558
 

  หลักสูตรระดับ  ปริญญาตรี            
  คณะบริหารธุรกิจ      6 สาขาวิชา
  คณะนิติศาสตร์     1 สาขาวิชา
  คณะศิลปศาสตร์   1 สาขาวิชา1 สาขาวิชา
 

คณะพยาบาลศาสาตร์  

  คณะวิทยาศาสตรบัณฑิต   2 สาขาวิชา
  หลักสูตรระดับ  ปริญญาโท 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA  [2 ปี]

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา [2 ปี]

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต [2 ปี] กZสาขาภาวะผู้นำและนวัตกรรมสุขภาพ

University of Baguio (UB),Philippines ารเมือง [1 ปี]  

  เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
    
  * วุฒิการศึกษา
  * หากเลือกไม่ได้ กรุณาเลือกวุฒิการศึกษาใหม่อีกครั้ง (สำหรับ ม.6 หรือ ปวส เท่านั้น)
  * หากเลือกไม่ได้ กรุณาเลือกวุฒิการศึกษาใหม่ (สำหรับ ม.6 หรือ ปวส เท่านั้น)
 
   ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้ (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง)
ชื่อล็อกอิน  *ภาษาอังกฤษเท่านั้น
รหัสผ่าน  * ตัวอักษร [ก-ฮ] [ a-z] [ 0-9]
คำนำหน้า  ชื่อ-สกุล   *
วัน/เดือน/ปีเกิด  เดือน พ.ศ. อายุ
อาชีพปัจจุบัน 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
ตำบล   * อำเภอ * *
หมายเลขบัตรประจำตัว  ประชาชน *(สำคัญ)
อีเมล์ (ถ้ามี)   *
รหสไปรษณีย  * หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ
   

   ข้อมูลการศึกษาสถาบันเดิม

 

  จบการศึกษาจากโรงเรียน/สถาบัน สาขาวิชา
 
อื่นๆ   ระดับการศึกษา เกรดเฉลี่ย
 
  คุณรู้จักวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จากที่ใดบ้าง
? (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
  เพื่อนแนะนำ ระบุชื่อ (ผู้แนะนำ จะได้สิทธิพิเศษด้วย)
  อาจารย์แนะนำ
  นิตยสารการศึกษา/แผ่นพับ
  ค้นหาจากเว็บ/เว็บไซต์
   อื่นๆ หรือ ต้องการเสนอความคิดเห็นส่วนตัว