++ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย == การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา ++

กลับหน้าแรก

กระดานถามตอบ

เว็บรายวิชา

     หน้าหลัก
     ตารางสอบ
     ผังห้องสอบ
     ตารางเลขที่นั่งสอบ
     ข้อปฏิบัติในการสอบ

     การขอสอบนอกเวลา

     ติดต่อสอบถาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิสัยทัศน์ วินัย วิทยบูรณาการ ปณิธาน ความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและประเทศชาติ
 
-----> กรอกรหัสนักศึกษา   


หมายเหตุ :นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอสอบนอกเวลาปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2560 ให้ปฏิบัติดังนี้
กรณีที่ 1 มีเหตุสุดวิสัย :
   1.ขอเอกสารคำร้องขอสอบนอกเวลาที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ชั้น 2
   2.เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น กรณีนักศึกษาไม่สบาย **หลักฐาน**ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
   3.ยื่นเอกสารคำร้องขอสอบนอกเวลาพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยให้นักศึกษาติดตามผลการอนุมัติใน 3 วัน ด้วยตนเอง
      3.1 ผลอนุมัติ ให้นักศึกษาชำระค่าสอบนอกเวลา วิชาละ 200 บ. (ระเบียบว่าด้วยการเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ก่อนสอบนอกเวลา

กรณีที่ 2 ตารางสอบวันเวลาตรงกัน :
   1.ขอเอกสารคำร้องขอสอบนอกเวลาที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ชั้น 2 (ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน)
   2.กรอกเอกสารคำร้องนำส่งที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (เพื่อจนท.จะจัดเตรียมข้อสอบให้นักศึกษาสอบในวันเดียวกันเท่านั้น เปลี่ยนเวลาสอบ)
หากนักศึกษามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ชั้น 2 ก่อนวันสอบ