++ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย == การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา ++

กลับหน้าแรก

กระดานถามตอบ

เว็บรายวิชา

     หน้าหลัก
     ตารางสอบ
     ผังห้องสอบ
     ตารางเลขที่นั่งสอบ
     ข้อปฏิบัติในการสอบ

     การขอสอบนอกเวลา

     ติดต่อสอบถาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิสัยทัศน์ วินัย วิทยบูรณาการ ปณิธาน ความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและประเทศชาติ
 
-----> กรอกรหัสนักศึกษา   


หมายเหตุ :นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอสอบนอกเวลาเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย (ภาคฤดูร้อน /2559) ให้ปฏิบัติดังนี้
   1. ให้ยื่นคำร้องขอสอบนอกเวลาที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ชั้น 2 ภายในวันที่
  6 สิงหาคม 2560
   2. สอบนอกเวลากรณีมีเหตุสุดวิสัยในวันที่   6-7 สิงหาคม 2560