++ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย == การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา ++

กลับหน้าแรก

กระดานถามตอบ

เว็บรายวิชา

     หน้าหลัก
     ตารางสอบ
     ผังห้องสอบ
     ตารางเลขที่นั่งสอบ
     ข้อปฏิบัติในการสอบ

     การขอสอบนอกเวลา

     ติดต่อสอบถาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิสัยทัศน์ วินัย วิทยบูรณาการ ปณิธาน ความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและประเทศชาติ
 


ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ


การขอสอบนอกเวลาในกรณีตารางสอบตรงกัน

      เมื่อนักศึกษาทราบว่ารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดๆ มีรายวิชาที่สอบตรงกัน ( วันและเวลาสอบตรงกัน ) ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้

        1.  นักศึกษาต้องติดต่อยื่นคำร้องขอสอบนอกเวลา ตามแบบฟอร์มคำร้องขอสอบนอกเวลา  (วบอ. 17)  ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ก่อนวันสอบ

        2.  รายวิชาที่สอบตรงกันนักศึกษาต้องทำการสอบให้เสร็จภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบกำหนด เวลา และสถานที่สอบ
 


การขอสอบนอกเวลาเมื่อมีเหตุสุดวิสัย

    

1.   เมื่อนักศึกษาทราบล่วงหน้าว่าไม่สามารถเข้าสอบรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
       
1.1  นักศึกษาต้องแจ้งให้กรรมการดำเนินการสอบทราบทันที ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าสอบ และต้องยื่นคำร้องขอสอบนอกเวลาตามแบบฟอร์มคำร้องขอสอบนอกเวลา  (วบอ. 17)  พร้อมหลักฐาน ประกอบเหตุสุดวิสัย ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
        1.2  นักศึกษาอาจจะเข้าสอบได้ภายในวันเดียวกับที่ขาดสอบรายวิชาหนึ่งวิชาใด เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะแจ้งให้นักศึกษาทราบกำหนด เวลา และสถานที่สอบ

2.   ในกรณีที่การสอบตามตารางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่นักศึกษามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบตามวันเวลาได้ นักศึกษาต้องปฏิบัติดังนี้
        2.1  นักศึกษาต้องแจ้งให้กรรมการดำเนินการสอบทราบทันที ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าสอบ และต้องยื่นคำร้องขอสอบนอกเวลาตามแบบฟอร์มคำร้องขอสอบนอกเวลา  (วบอ.17) พร้อมหลักฐานประกอบเหตุสุดวิสัย ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ภายใน  3 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบ มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
        2.2   ประธานกรรมการดำเนินการสอบจะเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามกล่าวอ้างของนักศึกษา ภายใน 3 วันนับจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง
        2.3   เมื่อประธานกรรมการดำเนินการสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ทางสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะแจ้งให้อาจารย์ประจำวิชาทราบ เพื่อดำเนินการออกข้อสอบชุดใหม่ และอาจารย์ประจำวิชาต้องส่งข้อสอบชุดใหม่ที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
        2.4   นักศึกษาจะต้องติดตามสอบถามผลการพิจารณาอนุมัติการสอบนอกเวลาที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับทราบกำหนดวันสอบนอกเวลา
        2.5   กรณีที่ได้รับอนุมัติให้สอบนอกเวลา นักศึกษาจะต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

        2.6   นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอสอบนอกเวลารายวิชาละ 200 บาท ที่ห้องการเงิน หลังจากได้รับการอนุมัติให้สอบนอกเวลา


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000Tel : (043) 246536-8 Fax : (043) 246539
www.cas.ac.th :: info@cas.ac.th :: webmaster@cas.ac.th::chaivat@cas.ac.th และ suwit@cas.ac.th