++ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย == การศึกษาก่อให้เกิดปัญญา ++

กลับหน้าแรก

กระดานถามตอบ

เว็บรายวิชา

     หน้าหลัก
     ตารางสอบ
     ผังห้องสอบ
     ตารางเลขที่นั่งสอบ
     ข้อปฏิบัติในการสอบ

     การขอสอบนอกเวลา

     ติดต่อสอบถาม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วิสัยทัศน์ วินัย วิทยบูรณาการ ปณิธาน ความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มี วิสัยทัศน์กว้างไกล   และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่เสมอ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและประเทศชาติ
 


ข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ

                   
1.  นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  "ว่าด้วยเครื่องแบบ และเครื่องแต่งกายนักศึกษา  พ.ศ. 2546"

2.  การเข้าห้องสอบ
           
2.1
   ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
           
2.2   ห้ามนำเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ เว้นแต่เครื่องใช้จำเป็น หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่อาจารย์ประจำวิชาอนุญาตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
           
2.3   สำหรับวิชาคำนวณจะอนุญาตให้นักศึกษาใช้เฉพาะเครื่องคำนวณเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือแทนเครื่องคำนวณ
           
2.4   ผู้ที่มาหลังจากเริ่มทำการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที  จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
           
2.5   
ต้องเข้าห้องสอบและนั่งสอบตามผังเลขที่นั่งสอบที่จัดไว้ให้

3.  ระหว่างสอบ
           
3.1   นักศึกษาต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด
           
3.2   ให้นักศึกษาผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบก่อนลงนามในบัญชีผู้เข้าสอบ  กรณีไม่ได้นำบัตรนักศึกษามาแสดงอนุโลมให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายแทนได้
           
3.3   นักศึกษาต้องมีเครื่องใช้ของตนเอง  ห้ามหยิบยืมเครื่องใช้กันในห้องสอบ
           
3.4   ห้ามทำการทุจริต หรือกระทำการใดๆ ที่ส่อเจตนาทุจริต
           
3.5   ห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานสิ่งใดในห้องสอบ
           
3.6   หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้สอบถามกรรมการคุมสอบ
           
3.7   ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากห้องสอบ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเสียก่อน
           
3.8   
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาสอบ ให้ยุติการเขียนใดๆ โดยทันที

4.  การออกจากห้องสอบ
            4
.1   นักศึกษาจะออกจากห้องสอบได้หลังจากเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบแล้ว ไม่น้อยกว่า 45 นาที
           
4.2   ห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ หรือกระดาษทดออกไปนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด
            4.3   เมื่อสอบเสร็จก่อน ต้องออกไปให้พ้นบริเวณห้องสอบและไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
179/137 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000Tel : (043) 246536-8 Fax : (043) 246539
www.cas.ac.th :: info@cas.ac.th :: webmaster@cas.ac.th::chaivat@cas.ac.th และ suwit@cas.ac.th