home

   e-Learning     email     Video    Photos      Contact us
 

 

 

 
  ประกาศจากงานการเงินขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศติดต่อที่งานการเงินด่วน
จำนวนผู้เข้าชม 3175 ครั้ง

 

ประกาศด่วนจากงานการเงินขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ให้ติดต่อที่งานการเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2554 นี้เท่านั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2554 นี้เท่านั้น

หมายเหตุ หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใดติดต่อได้ที่ห้อง การเงิน ชั้น 2 ห้อง (1202)

 

521110011-3 นายศราวุฒิ  แสนบัวคำ
521110044-1 นางสาวอภิญญา  คำสงคราม
521110045-2 นางสาวอัยลดา  เพิงชัยภูมิ
521110081-6 นายเมธชวิน  ทิลาวงค์
521110089-4 นางสาวสุวิมล  สีชาเหง้า
521110110-3 นายพิพัฒน์พงษ์  ลิตุ

 

531115004-1 นางสาววรรณิศา  สีหลง
531115012-0 นายปรียพล  จันทคาม
531115014-2 นางสาวสุนิษา  โนนทิง

 

533115005-6 นางสาวบุษยา  นาทอง
533115017-9 นางสาวปริยาภรณ์  ปรางลือราช
533115032-2 นายเฉลิมพล  รัตนวิชัย
533115034-4 นางสาวสมฤทัย  ก้อนสีลา

 

541110001-4 นายจิระศักดิ์  บุตรแดงน้อย
541110009-2 นางสาวนาถยา  ลานนท์
541110011-5 นายณัฐวุฒิ  กันสีชา
541110012-6 นางสาวยุคนธร  ศรีจันทร์
541110016-0 นางสาวปาจรีย์  เถาโต
541110019-3 นางสาวจิราภรณ์  สุทธิสาร
541110022-9 นางสาวศิริกัลยา  โฉมรักษ์
541110027-4 นายนิรุทธ์  สนเท่ห์
541110029-6 พระปลัดสว่างศิลป์  สุนทรวา
541110036-8 นางสาวยุภารัตน์  ใสจวง
541110041-0 นายจักรกฤษ  หินวิเศษ
541110046-5 นายเสกสรร  มาตย์สมบัติ
541110047-6 นายยุรนันท์  สมบูรณ์
541110051-9 นางสาวเดือนนภา  คำเวียง
541110054-2 นายชินนุวัฒน์  สาคำ
541110060-9 นางสาวภาวิณี  ธรรมศิริ
541110067-6 นายโชคอนันต์  วงศ์หมอก
541110068-7 นางสาวผกามาศน์  เวชสุวรรณ
541110087-4 นายปฐมพงศ์  วงษ์สำราญ
541110084-1 นายวิทยาธรณ์  ศรีชานงค์
รหัส ชื่อ - สกุล
541115013-2 นายโชวิสกุล  รัตนกาฬ
541115017-6 นายวิษวัติ  พลวรรณ
541115019-8 นางสาวจินตนา  สุดสม
รหัส ชื่อ - สกุล
543115008-0 นางกัลยา  สวงโท
543115017-0 นางสาวสุภาวดี  เวียงปัตติ
543115020-6 นายวาโย  เพียหอชัย
543115023-9 นายชัยณรงค์  ศิริพร
543115036-7 นางสาวพรนัฐดา  เกิดดี
543115037-8 นายสัชฌุ  แก้วชนะ
543115038-9 จ.อ.ยงกิจ  พุทธศานดิ์บัณฑิต
543115039-0 นางสาวดวงตา  ภูมิไทยสงค์
543115040-8 นางสาวจุฑารัตน์  ปัสสา
543115041-9 นางนิภา  อนุศรี
รหัส ชื่อ - สกุล
531110004-6 นางสาววีร์สุดา  นางกาสี
531110007-9 นางสาวกรรณิกา  ทองจินดา
531110008-0 นางสาวรัตนาภรณ์  ป้อมแน่น
531110009-1 นางสาวดาริกา  เพียรภายลุน
531110010-3 นางสาวรัตติกาล  ทองสมบัติ
531110011-4 นางสาวนัตยา  วงศ์พินิจ
531110012-5 นางสาวจิระประภา  นิ่มรัตนสิงห์
531110014-7 นายเอกบุตร  หาวิชิต
531110015-8 นายชยุตม์  อมรรัตนกุล
531110020-6 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีจันทร์
531110021-7 นางสาวขวัญฤดี  แสงจันทร์
531110025-1 นางสาวกัญญารัตน์  โหจันทร์
531110028-4 นางสาววนิดา  หมวดอินทร์
531110029-5 นายสิทธิการ  แก่นอากาศ
531110030-1 นางสาวอภิญญา  คำใบ
531110031-2 นายภาคภูมิ  พุทธิมา
531110032-3 นายสุทิน  ชาญศึก
531110034-5 นายจีรายุ  ศรีทุมมา
531110041-9 นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
531110042-0 นางสาวธิวาพร  ทองโคตร
531110043-1 นายเมธีวุฒิ  สีเล
531110045-3 นายศราวุธ  โพนเพ็ง
531110048-6 นายวิทวัส  มณีกาศ
531110066-4 นายพศิน  ชาวขำ
531110067-5 นายอรรณพ  ชัยศิริ
531110073-4 นายธันยา  เหล่าพร
531110075-6 นายภานุรุจ  ผจวบโชค
531110076-7 นางสาวอรทัย  ศรีแนน
531110080-6 นางสาวเสาวลักษณ์  สีดาน้อย
531110081-7 นางสาววรีญา  เณรชู
531110082-8 นายชัชวาล  ไชยราษฎร์
531110083-9 นายวิทวัส  มุขพรหม
531110088-4 นายพงษ์พัฒน์  โพธิ์ชัย
531110089-5 นายภาณุวัฒน์  ศิริเทพทรงกลด
531110091-4 นางสาวจุฑามาศ  สิทธิ
531110094-7 นายฤชกร  อินพินิจ
531110096-9 นายพุฒิพร  สอนวงศ์ษา
531110103-6 นางสาวสุมารินทร์  วรราช
รหัส ชื่อ - สกุล
511110010-1 นางสาวพรทิพย์  ประทุมมา
511110040-6 นายอาทิตย์  เกิดศักดิ์
511110041-7 นายสายันต์  จันสีมณี
511110062-8 นางสาวจันทิมา  เดชเวทย์
511110077-6 นางสาวสิริคัทธา  ศรีจันทร์หล้า
511110091-2 นายสิทธิชัย  สันตะศิริ
511110101-2 นางสาวชวนพิศ  ปลื้มใจ
รหัส ชื่อ - สกุล
501120032-4 นายวีระพงษ์  พินิจมนตรี
501120035-7 นายปิติ  โล่ห์อภิรักษ์กุล
501120067-6 นายวสุ  เธียรวโรดม
501120080-7 นายสุรสิทธิ์  แสงแสน
รหัส ชื่อ - สกุล
541125036-7 นางสาวอรพรรณ  จันทะเสน
541125037-8 นางสาวอริศรา  โพธิ์ฝ่าย
541125045-3 นางสาวจรรยาลักษณ์  ทองสัง
541125057-4 นายเกรียงไกร  โพธิ์นาง
541125062-0 นางสาวขวัญปพา  สิงห์สุพรรณ
541125064-2 นางสาวสุพัตรา  ศรีอุทธา
541125066-4 นางสาวจารุมล  ไชสังหาร
541125067-5 นางสาวผกามาศ  สีปะดู่
541125068-6 นางสาวพัชฎาภรณ์  โซ่เชียง
541125070-1 นางสาวนิศาชล  โรงไธสง
541125073-4 นายจักรพันธ์  กองเงินนอก
541125075-6 นางสาวชมพู่  นามรินทร์
541125076-7 นางสาวพรทิวา  สีราช
541125079-0 นางสาววนาลิน  กลิ่นเกษร
รหัส ชื่อ - สกุล
531120005-1 นางสาวศิริพร  บุญหล้า
531120012-9 นายพงศ์พล  พรหมพันธ์ใจ
531120013-0 นายสรัล  อายุยืน
531120014-1 นางสาวเจษา  เคาะดี
531120022-2 นายอิสนะพงษ์  เทพกูล
531120025-5 นางสาวสุนิสา  พันพรม
531120027-7 นางสาวรัตติกาญจน์  ภูโปร่ง
531120037-2 นางสาวเสาวลักษณ์  มีทอง
531120038-3 นายภาณุรักษ์  แก้วสะอาด
531120039-4 นางสาวขวัญจิรา  ภูสอดเงิน
531120040-2 นางสาวอัญชลี  สอนอำ
531120050-1 นางสาวสุมาลี  ศรีสด
531120051-2 นางสาวจิรนันท์  สิงห์บุราณ
531120055-6 นายอัคราวุฒิ  ภูหนองโอง
531120056-7 นายภูมิเดช  แจ่มจุนเจือ
531120057-8 นายเอกชัย  รักวิชา
531120068-0 นางสาวแก้วตา  ภูงามเขียน
531120071-6 นายอัษายุทธ  วิรักษา
531120074-3 นางสาวสุวรรณรัตน์  สุขโต
531120075-0 นายปริญญ์  จริยะวิสุทธิ์
531120076-1 นางสาวกรรณิกา  เจริญสุข
531120077-2 นางสาวดาราวรรณ  บุตรชาดา
รหัส ชื่อ - สกุล
533125020-9 นายรณชัย  เอกตาแสง
533125040-1 นางสาวชไมพร  โสภามา
533125050-0 นางสาวพิรุณ  พรมอ่อน
รหัส ชื่อ - สกุล
531125002-3 นางสาววารินทร์  เมฆขุนทด
531125014-6 นางสาววิภาดา  กันยาเถื่อน
531125019-1 นางสาวพรทิวา  สีราช
531125029-4 นายแสนรัก  จำกอง
531125039-9 นางสาวกรรณิกา  ภูคำวงษ์
531125040-7 นางสาวสาวิตรี  นารี
531125042-9 นายราเชนทร์  ยลวิสาศ
531125043-0 นางสาวชมพู่  นามรินทร์
531125046-3 นางสาวนิภาพร  สอนเวียง
531125050-6 นางสาวปิยะพัฒน์  สิมลาโคตร
531125052-8 นางสาวมนัสยา  พิมพ์บึง
531125066-3 นางสาววราภรณ์  นามสีฐาน
531125068-5 นางสาวมณเทียร  พรมโคตร์
531125067-4 นางสาวภัสราภรณ์  พันธ์เจริญ
531125070-0 นางสาวจีรวรรณ  เบญจานุกร
รหัส ชื่อ - สกุล
541120016-4 นางสาวอรวรรณ  จันทเสน
541120021-2 นายพงษ์ศักดิ์  สีพรม
541120022-3 นายสามารถ  สีพรม
541120027-8 นายธวัชชัย  วิเศษบุญมา
541120028-9 นายนิติฌานันท์  พันเดช
541120029-0 นายโทนี่  อันโด
541120032-8 นางสาววิชุดา  พัฒนะโชติ
541120034-0 นางสาวฉัตรนภา  คำแพงแก่น
541120035-1 นายปรมาท  โชคบัณฑิต
541120037-3 นางสาวปัทพร  คำอร
541120042-5 นางสาวนุชนีย์  ภูเงิน
541120043-6 นางสาวนันท์มนัส  สารวรรณ
541120049-2 นางสาววรรณา  คำสิงห์
541120050-2 นางสาววารุณี  กาโร
541120051-3 นางสาวรสสุคนธ์  เก็จโกวิท
541120052-4 นางสาวพูลทรัพย์  ขันมา
541120054-6 นายอิทธิพล   บุญสิงห์ศร
รหัส ชื่อ - สกุล
521120001-6 นางสาวพัชราภรณ์  ชมทวนไชย
521120008-3 นางสาวพรพิมล  ชาวงษ์
521120010-6 นางสาวสุดธิดา  แก้วกียูร
521120012-8 นายณัฐพงษ์  ภูมิดอนชัย
521120013-9 นายสันติพงษ์  โคตรเขื่อน
521120014-0 นายเกรียงไกร  เหมือนแม้น
521120020-9 นายศักดิ์ดา  แก้วโสภา
521120027-6 นายวีระวัฒน์  โก้ชัยภูมิ
521120032-6 นางสาวแพรวา  ภูมิพระบุ
521120034-8 นายภักดี  บุญเกิด
521120037-1 นายธนกฤษ  นิจรัญ
521120047-8 นายอนุชิต  หงษ์คำดี
521120050-0 นางสาวน้ำทิพย์  สวรรค์ล้ำ
521120058-8 นางสาววราภรณ์  ทองทับ
521120061-2 นายธนศักดิ์  แสงทอง
521120070-4 นายวัลลภ  นวลศิลป์
521120075-9 นายพิเชษต์  แสนนาม
521120076-0 นายธงชัย  จากพิมาย
521120090-6 นายอภิชาติ  โคกสีอำนวย
521120095-1 นางสาวอรัญญา  หล้าเวียง
รหัส ชื่อ - สกุล
543125020-0 นางสาวขนิษฐา  ดอนกลาง
543125036-1 นางสาวจุไรรัตน์  สีหานาม
543125048-0 นายสิทธิพงษ์  ดอนพระสิม
543125055-6 นายกิตติพงศ์  หาดจันทร์
543125063-5 นายนันทวัฒน์  โทวิชา
543125078-3 นางสาวกมลพันธ์  ลาทอง
543125079-4 นายศิระ  มุ่งหมาย
543125081-1 นางสาวเมทินี  โล่ห์สำราญ
543125082-2 นายวขวัญประชา  ธรรมดา
543125083-3 นายธีระพงศ์  ทีทา
543125086-6 นายเกรียงไกร  ชานนตรี
543125087-7 นางนิติยา  สมอมอบ
543125088-8 นางรสรินทร์  ธนกุลเจริญพงศ์
543125089-9 นางสาวภัทรจิตรา  ปัตตานี
543125090-7 นายปัญญา  พืชนอก
543125093-0 นางสาววิภาดา  มูลอำมาตย์
543125095-2 นางสาวสุดารัตน์  บุดดาซุย
รหัส ชื่อ - สกุล
511120005-9 นายพรชัย  ศิริอรรถ
511120006-0 นางสาวพัชรินทร์  เหล่าเจริญ
511120010-5 นางสาววิภาภรณ์  สีแก้ว
511120024-2 นางสาวจิราวรรณ  โพธิ์พัฒน์
511120027-5 นางสาวเพ็ญพักตร์  แสงมี
511120028-6 นายอนุชา  นายม
511120031-4 นางสาวกิตติยา  ปัทนาถา
511120032-5 นางสาวสาวิตรี  เนตพล
511120035-8 นางสาวพีพรรณ  ศรีไวย์
511120039-2 นายวิโรจน์  ตั้งจิตกมล
511120040-0 นายสุวชัช  แสงจันทร์
511120043-3 นางสาวกรุณา  ชัยกาล
511120047-7 นางสาววิภาวี  ไกรศรีวรรธนะ
511120048-8 นางสาววรรณิศา  ชัยลือชา
511120079-2 นายจตุพล  ภูพลผัน
รหัส ชื่อ - สกุล
541130024-9 นางสาวสุภาวรรณ  มะลิลสาร
541130025-0 นางสาววิภาวดี  วิพันธ์
รหัส ชื่อ - สกุล
511130006-4 นางสาวสิริลักษณ์  บัวหนอง
511130007-5 นางสาวสิริวดี  ศรีทอง
511130010-9 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  อาจสามารถ
511130011-0 นางสาวพัณณิตา  สุมาดง
511130014-3 นางสาวสุดารัตน์  เกาะทองหลาง
511130015-4 นายวิธวัตร  หงส์สาหาร
รหัส ชื่อ - สกุล
521130007-6 นางสาวณัฐณิชา  แสนพลี
521130028-1 นางสาวอรพรรณ  แสงสี
521130049-4 นางสาวปนัดดา  จันสีชา
รหัส ชื่อ - สกุล
531135012-8 นางสาวสุลาวัลย์  แช่มทอง
531135017-3 นางสาวกลิ่นเกสร  น้อยจันทร์
531135019-5 นางสาวขนิษฐา  ปาปะกาย
531135029-8 นางสาวอรทัย  ปะมาคะโม
531135038-2 นางสาวบังอร  ธุรกิจ
531135039-3 นางสาวมินตรา  บุบผาโภชน์
531135040-1 นางสาวปภัสสร  มาตรา
531135041-2 นายประจักษ์  สีชาแอน
531135042-3 นางสาววัลยา  โพธิ์สายทอง
531135044-5 นางสาววราภรณ์  คามะนา
531135046-7 นางสาววรางคณา  ห่อคนดี
531135047-8 นางสาวขวัญฤดี  ชัยเสริม
531135050-0 นางสาวสายไหม  โพระเดา
531135053-3 นางสาวยลลดา  ชัยหาสี
531135054-4 นางสาวศรัญญา  พาคำ
531135055-5 นางสาวธิดารัตน์  ละดาดาษ
รหัส ชื่อ - สกุล
533135005-4 น่างชณิต  ยอดแก้ว
533135012-2 นางสาวกรรณิการ์  แก้วดอนหัน
533135020-3 นางสาววัชรินทร์  ปาลอินทร์
533135021-4 นายอาจจำนงค์  โพธิ์ขำ
533135024-7 นางสาวนิลเนตร  สีสา
533135028-1 นางสาวกุลวดี  ศิริโนนรัง
รหัส ชื่อ - สกุล
531130019-0 นางสาวสุวรรณี  คำดอกรับ
   
รหัส ชื่อ - สกุล
543135021-5 นางสาวนันทรี  บุญจง
543135062-8 นางสาวมลศิริ  เนินภู
543135066-2 นายปุณณฤกษ์  โลหะมาศ
รหัส ชื่อ - สกุล
541135008-4 นางสาวกรณ์ทิพย์  สีลาโหลน
541135032-7 นางสาวกนกพร  วงษ์นาม
541135042-4 นางสาววรางคณา  ห่อคนดี
541135043-5 นางสาวธิดามาศ  กวางขุนทด
541135044-6 นางสาวธิดารัตน์  ละดาดาษ
541135045-7 นางสาวมินตรา  บุบผาโภชน์
รหัส ชื่อ - สกุล
541140003-8 นางสาวฐานิสรา  เตชนอก
541140006-1 นางสาวอรฤทัย  คงเพชรขาว
541140007-2 นางสาวเจนจิรา  มิติสม
541140028-7 นางสาวประทานพร  งามโรจ
541140032-6 นางสาวเนวรินทร์  มหาสมุทร
541140033-7 นางสาวสุพัตรา  มิ่งโอโล
541140034-8 นางสาววลัยลักษณ์  สีพาไชย
541140035-9 นายณัฐพล  สองสี
รหัส ชื่อ - สกุล
541145005-5 นางสาวมนัศนันท์  ชาบรรดิษ
541145009-9 นางสาวศิรินทร  สุรท้าว
541145016-7 นายชัยวัฒน์  อนุชน
541145019-0 นางสาวอารยา  ดินขุนทด
รหัส ชื่อ - สกุล
521140001-4 นางสาวเกตุวดี  สนอุป
521140003-6 นางสาวพนิดา  ลาดวงษา
521140011-5 นางสาวสุภารัตน์  เกะกระโทก
521140015-9 นายเสริมกิจ  เสรีอภินันท์
521140019-3 นางสาวจุฑามาศ  เกลี้ยงราคี
521140010-7 นางสาวสโรชา  อินทรมณี
521140020-7 นางสาวสโรชา  อินทรมณี
521140027-4 นางสาวชมภู่  หงสีทอง
521140031-3 นางสาวพจมาศ  จันทะศร
521140032-4 นางสาวอาภาภรณ์  นิลศรีง
521140031-5 นายปริวรรต  ผองผาย
521140030-2 นางสาวจิตรลดา  นันก้อน
521140035-7 นางสาวชวิศา  เกิดอุดม
521140034-6 นายสุระวิชญ์  นาคแก้ว
รหัส ชื่อ - สกุล
531140005-9 นางสาวติรยา  จิตต์บุญธรรม
531140009-3 นางพรไพลิน  ปิยะธำรงชัย
531140010-5 นางสาววิภารัตน์  น้อยหา
531140015-0 นายวัฒนา  แสนสมบัติ
531140016-1 นายวุฒิพงษ์  บุตรกะศก
531140025-3 นางสาวชลธิชา  แก้ววิเศษ
รหัส ชื่อ - สกุล
531145003-2 นางสาวสุกัญญา  พุทธสอน
531145007-6 นางสาวจีรวรรณ  กินรี
531145009-8 นางสาวรัตนภรณ์  แก้วพิลา
531145010-0 นางสาวสุมิตรา  อยู่นรินทร์
531145011-1 นางสาวอารยา  คินขุนทด
รหัส ชื่อ - สกุล
533145008-1 นางสาวกัญญาภัค  โพธิชิต
533145012-6 นางสาวประภัสสร  วงสามิ่ง
รหัส ชื่อ - สกุล
511140007-9 นางสาวเพ็ญศิริ  สิทธิโห
รหัส ชื่อ - สกุล
511150001-7 นายวริทธิ์  กุลโท
511150025-5 นายวิทวัส  สารบรรณ
511150039-4 นายนพนรินทร์  มาใหญ่
รหัส ชื่อ - สกุล
521150012-0 นางสาวเพ็ญนภา  ภูเงินขำ
รหัส ชื่อ - สกุล
531150016-5 นายกิตติโชติ  กำจรศุภมิตร
รหัส ชื่อ - สกุล
541150013-3 นางสาวศศิประภา  ปัญญา
541150023-6 นางสาวจันทร์จิรา  ล่ำสัน
541150032-0 นางสาวสาสินี  วงศ์คำคูณ
541150033-1 นายเปรมศักดิ์   ไชยวงษ์
รหัส ชื่อ - สกุล
541155004-8 นางสาวนาตยา  โสดา
รหัส ชื่อ - สกุล
521160008-9 นางสาวพิมพ์ศิริ  ศรีชัย
521160009-0 นางสาวเกตุวดี  ศรีแสง
521160011-3 นายวรวุฒิ  ยิ้มศิริ
521160012-4 นางสาววรรณภา  ชาเนตร
521160013-5 นางสาวชุติมา  โชติจ้ำ
521160015-7 นางสาวสิริกร  พรพชรพงศ์
521160017-9 นางสาวจตุพร  สรรพคุณ
521160027-2 นางสาววิมลศิริ  เคนคำ
521160028-3 นางสาวทิพวรรณ  พันธุ์มณี
521160034-4 นางสาวขัตติยา  ทองปน
521160035-5 นางสาวมาลินี  พิณพงษ์
521160036-6 นายวัชรินทร์  จันทบุตร
521160041-8 MisssYu  Jiao
รหัส ชื่อ - สกุล
531160009-1 นางสาวจินตนาพร  จันทอน
531160010-3 นางสาวกาญจนา  ศรีบุรินทร์
531160011-4 นางสาววิภาวรรณ  แสงพล
531160014-7 นางสาวเอมอร  ลมอ่อน
531160018-1 นายจตุรงค์  คำไกษร
531160019-2 นายวรวุฒิ  กิ่งหลักเมือง
531160020-6 นางสาวปรียา  หลักโคตร
531160022-8 นางสาวศิรินทรา  ศรีภักดี
531160027-3 นางสาวสาวิตรี  อ่อนศรีอะรัญ
531160033-4 นางสาวจินดาวรรณ  จันปา
รหัส ชื่อ - สกุล
541160010-4 นางสาวธัญญรัตน์  สุวรรณพงษ์
541160028-5 นายพลากร  สีหาราช
รหัส ชื่อ - สกุล
541610013-2 นายวิทวัส  เสือจอย
541610017-6 นางสาวชไมพร  โคแสง
541610023-5 นางสาวบังอร  สอนศิริ
541610036-3 นางสาวเบญจพร  ระวงษ์
รหัส ชื่อ - สกุล
531610014-2 นายฤกษ์มงคล  บัวบาน
531610015-3 นายจิรวัฒน์  ศรีเทพ
531610021-2 นางสาวศิโรรัตน์  เกื้อสกุล
531610022-3 นายนฤเบศ  เย็นใจ
531610025-6 นายชัยณรงค์  อนุสรณ์ธีรกุล
531610030-6 นางสาวกันตนา  แสงแพง
531610036-2 นาวสาวสุดารัตน์  จอมเพชร
531610056-8 นายเจตริน  มีกุดพันธ์
รหัส ชื่อ - สกุล
533210013-3 นางสาวปานรดา  พิมพ์ดี
533210020-3 นางสาวละอองดาว  เกิดพิมาย
533210026-9 นายกรวิทย์  นาคราช
533210031-9 นายสุรศักดิ์  ตรีสวัสดิ์
533210038-6 นายพิภัทรรินทร์  บุญนาม
533210039-7 นายปิยภูมิ  สิงห์ขรณ์
533210046-1 นางสาวประการัง  โนนไธสงค์
533210052-6 นายพิฑูลย์  ถุงทันพิมพ์
533210056-0 นายธีรพงษ์  ชินวงษ์
533210061-6 นายปิยชนม์  พรหมภูวงศ์
533210068-3 นางสาวเนตรนภา  ธรรมรัตน์
533210074-2 นางสาวประกายทิพย์  นามโฮง
รหัส ชื่อ - สกุล
543210002-2 นางสาวอาภาพร  ประสงค์สัน
543210013-4 นายนิคม  อ่อนจันทร์
543210014-5 นายมนตรี  มะธิมะตุ
543210015-6 นายตรัยครุท  ทิพอาสน์
543210016-7 นายวิวัฒน์  บุญลือลักษณ์
543210020-4 นายกฤษดา  ฤาเวทย์
543210028-2 นายชัยวัฒน์  นนทะแสง
543210032-1 นายสวัสดิ์  มาตย์นอก
543210033-2 นางสาววิราภรณ์  เกียจเกาะ
543210034-3 นายบัญชา  พลโพธิ์
543210039-8 นายสราวุธ  ดอนคำชัยมงคล
543210045-1 นายทรงฤกษ์  พังจุนันท์
543210049-5 นางสาวสายไหม  คุณกัณหา
543210050-5 นายมรกต  เอกสูงเนิน
543210051-6 นางสาวอัจฉรานี  สุระรักษ์
543210052-7 นายอัฐวุฒิ  วรธิพรหมมา
543210053-8 นางสาวเสาวลักษณ์  จุลชาติ
543210056-1 นายชัชวาล  คมขำ
543210057-2 นางสาววิชุดา  เสนาฤทธิ์
543210058-3 นายชาตรี  ซุยกระเดื่อง
543210059-4 นายวิศววิท  เวียงเหล็ก
543210060-6 นายอาคม  ทองโคตร
543210061-7 นางสาวพลอยฤดี  ไตรยวงษ์
543210063-9 นายยุทธภูมิ  ภูมิไสว
543210064-0 นายเฉลิมพล  มีลุน
543210066-2 นายธีรวัฒน์  แซ่ตั้ง
543210067-3 นายบุญเกียรติ  บุญชุบ
543210069-5 นางสาวอมรรัตน์  อาสนุต
รหัส ชื่อ - สกุล
523210021-3 นายทวีชัย  ส่างเสาร์
523210040-4 นายจตุรงค์  รัตนธานี
523210045-9 นางสาวณฤมล  สีน้ำเงิน
523210058-1 นายเพชรกาญจน์  โตประมาณ
523210061-5 นางสาวอัญชิสา  การปลูก
523210067-1 นางสาวณัชชา  ประเสริฐรุ่งเรือง
523210070-7 นางสาวรินณา  ฮ่มซ้าย
523210071-8 นางสาวพัชรินทร์  มัชฌิโม
523210074-1 นางสาวสุทธินิจ  สรวงกุดเรือ
523210077-4 นางสาวศิรัญธิญา  บุญเติม
523210078-0 นายเพชรรัตน์  วงษา
523210086-8 นางสาวเสาวลักษณ์  จูลชาติ
523210087-9 นายวิศววิท  เวียงเหล็ก
523210093-2 นายคณิตย์  อุทธี
523210100-9 นายสุรศักดิ๋  จักรนารายณ์
523210113-3 นางสาวพิมพ์นารา  เชื้อสาวะถี
รหัส ชื่อ - สกุล
513210009-6 นางสาวภัสรา  หมายเจริญ
513210011-9 นายอาสนทิพย์  ทิพย์อาสน์
513210012-0 นายชรินทร์  บุตรฮาด
513210015-3 นายวัชระ  เรือนพิศ
513210016-4 นางสาวนันทนาพร  ถินช่วง
513210019-7 นายสุทธีวัฒน์  ปิยะธำรงชัย
513210033-9 จ.ส.ต.วิชัย  สารวงษ์
513210036-2 นางธนภร  ตระกาลไทย
513210039-5 นายชาติชาย  ดลราษี
513210045-8 นายชูรัช  มาตย์วิเศษ
513210046-9 จ.ส.ต.คำพันธ์  ภูธร
513210047-0 นายกัมปนาท  รักเกียรติยิ่งใหญ่
513210074-0 นายชัยพฤกษ์  ชินทะนาม
513210079-5 นางสาวดวงธิดา  พิมพาจันทร์
รหัส ชื่อ - สกุล
503210010-7 นายอนันต์  คำจันทร์ดี
503210023-3 ด.ต.จิระ  พลสง
รหัส ชื่อ - สกุล
501310012-8 นางสาววิภาวดี  วงศ์เทเวศ
501310020-9 นางสาวชลิดา  แดนสงัด
501310033-7 นายศรันยพัฒน์  ประเสริฐสุข
501310036-0 นางสาวพิชญานิน  สิมโฮง
501310043-4 นางสาววรินทร์นภัทร  โชคลาภพิพัฒนา
501310055-5 นางสาวสิริมา  เศรษฐจันทร์
รหัส ชื่อ - สกุล
541310035-3 นางสาวจันทร์จิรา  อุเทศ
541310043-8 นางสาวประภัสสร  เมืองจันทร์
541310047-2 นางสาวณัฐวิภา  จันทร์น้อย
541310050-4 นางสาวจินตนา  สุดสม
541310053-7 นางสาววัลย์ลดา  ขานพล
รหัส ชื่อ - สกุล
531310014-3 นางสาวสุพรรษา  ประเทศา
531310017-6 นางสาววรรณภา  บริบูรณ์
531310026-8 นางสาวกัณห์ชรี  สีบุญเรือง
531310027-9 นางสาวสุนิษา  ปักษิน
531310039-6 นายอรรถพล  อาษาสนา
531310051-4 นายอัครพล  อัครวรรณ
รหัส ชื่อ - สกุล
521310001-8 นางสาวพฤกษา  กล้าขยัน
521310002-9 นางสาวอนันธนา  สมอุ่มจารย์
521310006-3 นางสาวพชรพร  คะมานิคม
521310008-5 นางสาวดวงนภา  ก้อนมณี
521310011-9 นางสาวเจริญ  น้อยบุตร
521310017-5 นายปริญญ์  จริยะวิสุทธิ์
521310020-1 นางสาววรรณิภา  สาโสก
521310035-1 นางสาววรรณิภา  สุขวัน
521310049-2 นางสาวพัชริยา  วรสุทธิพงษ์
521310051-3 นางสาวอรอำไพ  ศรีนวกุล
521310052-4 นายปฐมพงศ์  ค้าเจริญ
521310054-6 นางสาวเตือนใจ  เดชโนนสังข์
521310066-9 นางสาวปิยะดา  ศรีกงพาน
521310068-1 นางสาวสุจิตรา  อินทร์นารมย์
521310074-0 นางสาวถลัชนันท์  สุวรรณพงษ์
รหัส ชื่อ - สกุล
511310006-2 นางสาวหนึ่งฤทัย  เหล่าพร
511310007-3 นางสาวทิตติยา  โวอ่อนศรี
511310008-4 นางสาวลิตา  เจ๊ะเย็ง
511310012-4 นางสาวพรพิน  หลวงราชา
511310018-5 นางสาวเทวีพร  รุ่งวงษ์
511310022-2 นางสาวปฏิมาภรณ์  สุดประเสริฐ
511310023-3 นายทัตเทพ  วิชญะฉัตรชัย
511310024-4 นางสาวอาลาดา  เดชพลมาตย์
511310026-6 นางสาวศศิธร  คำมา
511310027-7 นางสาวอัฉราพร  สุเหง่า
511310040-2 นายอนุชิน  อ้วยโฮม
รหัส ชื่อ - สกุล
511410002-1 นางสาวจุรีรัตน์  มะโยธา
511410006-5 นางสาววรรณวิภา  บุญบุตร
511410007-6 นางสาวปรียาภร  ก้อมอ่อน
511410009-8 นางสาวมณีรัตน์  คนซื่อ
511410011-1 นายขจรศักดิ์  โพธิ์ศรีสกุล
511410013-3 นางสาวศิรินาถ  พุทธสิม
511410014-4 นางสาวอนุสรา  ฉายแก้ว
511410016-6 นางสาวอัมพร  ตะวิง
511410017-7 นางสาวดชนียา  เนื่องมัจฉา
511410019-9 นางสาวรัตนากรณ์  เครือแก้ว
511410020-3 นางสาวสุภิญญา  วาวิทักษ์
511410021-4 นางสาวจามจุรี  โดนสุข
511410023-6 นางสาวพนารัตน์  ดลกุล
511410025-8 นางสาวปริศญาพร  มูลทอง
511410027-0 นางสาวนลินีย์  สุริยะวงค์
511410028-1 นางสาวศิรินภา  หาญศรี
511410029-2 นายจิรวิทย์  คำภา
511410030-8 นางสาวปพิชญา  เหมภูเขียว
511410032-0 นางสาวอาริญ  กงซุย
511410034-2 นางสาวปัญญาพร  วิชัยกุล
511410035-3 นางสาวปรารวีณา  วิบูลย์กุล
511410037-5 นางสาวนิชานาถ  พรหมประดิษฐ์
511410042-7 นางสาวจุไรรัตน์  แสนโชติ
511410044-9 นางสาวปิยะนุช  ไชยศรีจันทร์
511410047-2 นางสาวนฤมล  นนุนศาสตร์
511410048-3 นางสาวจิรนันท์  โพธิ์ชัยรัตน์
511410053-7 นางสาวสุพัตรา  บุตรโคตร
511410054-8 นางสาวจิตรดา  ทาหาร
511410055-9 นางสาววราภรณ์  พรมศรี
511410056-0 นาวสาวสุธิรา  กุลภูเขียว
511410058-2 นายธินวัตร  อัดโดดดร
511410061-4 นางสาวชไมพร  สุดโลก
511410063-8 นางสาวอัญชลี  ชิตไธสง
511410065-0 นางสาวกุลวรรณ  สิงห์สถิต
511410066-1 นางสาวทรงสุดา  เวฬุรนารักษ์
511410069-4 นางสาวอังษมาริน  กุลสุวรรณ์
511410070-8 นางสาวปิยธิดา  เสนอกลาง
รหัส ชื่อ - สกุล
521410001-1 นายอนุชา  พรมกันยา
521410004-4 นางสาวนิภาภรณ์  สุจะชารี
521410006-6 นางสาวเสาวลักษณ์  เวียงเหล็ก
521410007-7 นายเจษฎา  แก้วไสย
521410015-6 นางสาวชลธิรศน์  ชาแท่น
521410016-7 นายณัฐวุฒิ  ทองพิมพ์
521410017-8 นางสาววชิราภรณ์  ถาวงกลาง
521410020-4 นางสาวสุนิสา  ศรีพุทธา
521410026-0 นางสาวหทัยกมล  ปัทมะแสง
521410033-2 นางสาวสาวิตรี  สุดชาดี
521410035-4 นางสาวแคทริยา  ภูบัวดวง
521410038-7 นางสาวสุดารัตน์  ศรีละโคตร
521410039-8 นางสาวดาวใจ  ชัยภูมิ
521410044-0 นางสาวปรียานุช  ชัยมาตร์
521410054-9 นางสาวสจิรัติกาญจน์  ณ  บุตรจอม
521410056-1 นางสาววิศนีย์  จำรัสบุญ
521410058-3 นางสาวธิดารัตน์  ดรบัณฑิต
521410059-4 นางสาววิราวรรณ  ยุพลพาศ
521410060-6 นางสาวอำภา  สอนคราม
521410061-7 นางสาววรารัตน์  ญาษาชัย
รหัส ชื่อ - สกุล
531410002-3 นางสาวศินีนาถ  จันทะคราม
531410008-9 นางสาวกมลชนก  ขวัญวงษ์
531410015-7 นางสาวลัดดาวัลย์  เสนาไทย
531410020-5 นางสาวจะฬารัตน์  ภูโคกสูง
531410022-7 นางสาวอรพิน  รัตนธรรม
531410031-1 นางสาวเรขกุล  พงษ์พณิชกุล
531410043-0 นางสาวสุภาพร  เทียบทะนงค์
รหัส ชื่อ - สกุล
541410032-3 นางสาวพรทิพย์  แก้วคำจันทร์


 

    มาขับเครื่องบินกันเถอะ../ 48

    ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสาก../ 47

    ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิ../ 178

    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ..1/ 2228

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้กอ../ 213

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
       
       

โพสโดย งานการเงิน  
วันที่โพส 9/6/2011 10:44:30 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 3175  ครั้ง  
   


จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า
    

 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
 

ข้อความคิดเห็น ของท่านจะถูกตรวจสอบ ก่อนแสดงผลบนเว็บ
ภายใน 1 - 2 วัน (ขออภัยในความไม่สะดวก)

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
2. ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น
3. ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย