home

   e-Learning     email     Video    Photos      Contact us
 

 

 

 
  รายชื่อกลุ่มนักศึกษาใหม่ที่เข้าค่ายท่าเยี่ยม
จำนวนผู้เข้าชม 9100 ครั้ง

 

1. ประมวลภาพนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาวะผู้นำ กลุ่ม 1 วันที่ 14 มิ.ย. 2549 2. ประมวลภาพนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาวะผู้นำ กลุ่ม 2 วันที่ 15 มิ.ย. 2549 3. ประมวลภาพนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายภาวะผู้นำ ณ ท่าเยี่ยม รายชื่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2549 กลุ่ม1 (ค่ายภาวะผู้นำ) ณ ท่าเยี่ยม ต.แวงใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น วันอังคาร-พุธที่ 13-14 มิถุนายน 2549 ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 1 นางสาวศิรินภา ศิริสมบัติ 1. ให้เตรียมของใช้ส่วนตัว สำหรับ 2วัน 1คืน 2 นายดนัย อ้อมกอกุล 2. เตรียมเสื้อกิจกรรมสีขาวของวิทยาลัยไปด้วย 3 นางสาวกนกอร ศรีอันจันทร์ 3. พบกันที่หน้าห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เวลา 08.00 น. 4 นางสาวพิริยพร พันโท 4. แต่งกายตามสบาย (สุภาพ) 5 นางสาวศศิธร ศรีหาจันทร์ 5. นักศึกษาคนไหนที่ไม่ไปให้ติดต่อที่ 6 นางสาวมลชุภา วรปรานี 043-246536-8 ต่อ 208 7 นายทศพล เตือนจันทร์ทึก และต้องมาซ่อมกิจกรรม จะประกาศอีกครั้ง 8 นายธนโชติ ขำรักษ์ 9 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พิมพรภิรมณ์ 10 นางสาวสาวิตรี แก้ววังวร 11 นางสาวนวนันท์ รินลา 12 นางสาวสุจิตรา ชินอ่อน 13 นางสาววิมล เพียยุระ 14 นางสาววิมล สมบัติจ่อย 15 นางสาวพิมพา ศิริสมบัติ 16 นางนัยนา ปัญญา 17 นายศุภพงศ์ ชัยเพชร 18 นางสาวกันตนา นามวงษา 19 นางสาวพรเพ็ญ ภูไว 20 นางสาวจิราวรรณ คณาเสน 21 นางสาวสุเพ็ญพร โควิ 22 นางสาวศิริรักษ์ สูยะศรี 23 นายภัทรพงศ์ ถูอาษา 24 นางสาวสุพัตรา ตะโก 25 นายอภิชาติ โลตุลิต 26 นางสาวสุภาวดี วิเชียรสาร 27 นางสาวฬุริยา เบ้าบัวเงิน 28 นายอภิรักษ์ บุญญรัตน์ 29 นางสาววรรณิษา สุขประเสริฐ 30 นางสาวสุภาพร เขตมนตรี 31 นายกัมปนาท ถาโงกโป้ 32 นางสาวลำพูล บุญมาก 33 นางสาวบุษรา เพ็งพาณิชย์ 34 นางสาวธนิตรัตน์ กรมทอง 35 นางสาวพรทิพย์ พรรณมา 36 นางสาวภานุมาศ โสภาวัฒน์ 37 นางสาวเพ็ญพิชชา นามมนตรี 38 นางสาวยุพาพร ระวงษา 39 นายสุชาติ นิลศิริ 40 นายเอกพันธ์ ทานาลาด 41 นางสาวอริยา ไชยดำรงค์ 42 นางสาวมาริษา ทิพย์พันธ์ 43 นางสาวชนาภา ฤาชา 44 นางสาวศิริพร ไอทา 45 นางสาววิมลรัตน์ มะสีโย 46 นางสาวกาญจนา นนทะเสน 47 นางสาวขวัญจิตร เหมภูเขียว 48 นางสาวจุรีรัตน์ พรมศรี 49 นางสาวปิยะฉัตร มุงคำภา 50 นางสาวมนิสา ไชยโชค 51 นางสาวจุฑารัตน์ สนิทนวล 52 นายวีระยุทธ ชะนะนาม 53 นางสาววารุณี ศรีบู่ 54 นายพัฒนพงษ์ มะหัด 55 นางสาวกชกร เตรนะกาโย 56 นางสาวจามรี ทองดี 57 นางสาวคณวรรณ ศิริวงศ์ตระกูล 58 นางสาวณิชภรณ์ บุญญฤทธิ์ 59 นางสาวอ้อมจันทร์ พิลากุล 60 นางสาวปาริฉัตร ทวีผ่อง 61 นายริมปิชล เพียราษฎร์ 62 นางสาวดารุณี ทองวรรณ 63 นางสาวคีตภัทร์ หมั่นประดุง 64 นายปิยะณัฐ พิชิตชัยรุ่ง 65 นางสาวนภารัตน์ หารจันทร์ ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 66 นางสาวอารีรัตน์ กุดทะเล 67 นางสาวพิชญาพร ฉัตรชัยพลรัตน์ 68 นายกิตติพงษ์ ประสงค์สุข 69 นางสาวยุวพร แก้วดวงตา 70 นายมนัสนันท์ ยันต์ศรี 71 นางสาวนิตยา เสื่ยมแหลม 72 นางสาวสร้อยเพ็ชร ไสยลาม 73 นายบัญชารบ เกษา 74 นายชาตรี สีพลแท่น 75 นางสาววรรธณา เสนเคน 76 นางสาวอารยา นามมหานวล 77 นางสาวฤดีมาส จาดป้อง 78 นายปิยะวัฒน์ อินทรพิมพ์ 79 นายอดุลย์ สุขจิตต์ 80 นายวธากร เย็นขัน 81 นายสราวุธ ทาบุราณ 82 นายณัฐวุฒิ นนท์ธนากร 83 นางสาววิยะดา เกณฑ์งูเหลือม 84 นายวรธน หนองบัว 85 นางสาวนภาพร พรมสีแก้ว 86 นางสาวสุนิษา กระฮาดหนู 87 นายเสกสรร จันทราช 88 นางสาวสุกัญญา ลาโช 89 นางสาวตุ๊กตา อัมรัตน์ 90 นางสาวจันทร์ธิมา จำปาบุญ 91 นางสาวรุ่งนภา อภัยโส 92 นางสาวศันสนีย์ โพนธาตุ 93 นางสาวพิมพา อดทน 94 นายสุริยัน จันทรา 95 นายนิกร ชนะสงคราม 96 นายวิสุทธิ์ เพียอ้ม 97 นางสาวพิลาสลักษณ์ ภูภักดี 98 นางสาวดวงใจ มัชปาโต 99 นางสาวปิยธิดา อารี 100 นางสาวพจมาน ด้วงก้อน 101 นางสาวจุฑารัตน์ สุทธิคุณ 102 นางสาวสุจิตรา เหลืองเจริญ 103 นางสาววรรณภา อุดสุระ 104 นางสาววิภาภรณ์ แอบกลิ่นจันทร์ 105 นายพงษ์วิจิตร วรรณพฤติ 106 นายทินกร หลุ่มชารี 107 นางสาววรรณภา อนุภาพ 108 นางสาวมณีรัตน์ สมรักษา 109 นางสาวสมฤดี อ่อนจันทร์ 110 นางสาวธิดารัตน์ คมกลาง 111 นางสาวชลดา จันละคร 112 นายเฉลิมชัย เตชะกำธร 113 นายสุรเชษฐ์ อภัยโส 114 นายภูมิสิทธิ์ ชัยทิพย์ 115 นางสาวนิตยา จวบลอย 116 นางสาววาริศา สอนก้อม 117 นายสราวุฒ สีหนาถ 118 นายปิยะพล เอกพลกุล 119 นายรักษ์พล สดสุชาติ 120 นายวัชระพันธ์ แก้วหาขาม 121 นางสาวสุนันทา มะประโพธิ์ 122 นางสาววราภรณ์ วัชรกาฬ 123 นางสาววราภรณ์ เพียแก้ว 124 นางสาวสโรชา ยนต์ศรี 125 นายสุวิกรม ลี่ทองอิน 126 นายอาณัติ เพชรตะกั่ว 127 นางสาวชนิสรา บุตรทา 128 นางสาวจิลลาภัทร อ้วนพรมมา 129 นายอครเดช นาวัลย์ 130 นางสาวเสาวนีย์ มะหัตกุล 131 นายสรายุทธ มูลอามาตย์ 132 นายวิโรจน์ กล้าหาญ 133 นายศุภกร ประเสริฐรุ่งเรือง ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 134 นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ 135 นายปรีชา ช่วยน 136 นายวุฒิศักดิ์ สีลาดเลา 137 นายสุวรรณชัย พันธ์แก้ว 138 นางอุบล ศรีหิรัญ 139 นายสุระศักดิ์ บุตดา 140 นายนิกร หล้าพรม 141 นายวิรพงษ์ มีบุญมา 142 นางสาวสุภาวดี ซาฮาด 143 นายอนุรักษ์ แสงงาม 144 นายวรวุฒิ ประเสริฐศรี 145 นางสาววัศยา จันทศร 146 นายโชคชัย เทียมจันทร์ 147 นางสาวอุมาพร เคางาม 148 นายสิทธิพงศ์ ปาปะกัง 149 นางสาววรรณศิริ ฮามพิทักษ์ 150 นายธารา เจริญสว่าง 151 นายประสพสิน อนันต์เวชรักษ์ 152 นายเฉลิมวุฒิ ทองน้อย 153 นางสาวศิริพร วงศ์แสน 154 นางสาวจันทร์เพ็ญ จำปานุ้ย 155 นางสาววิจิตรา สาที 156 นางสาวประภารัตน์ แสนบุญ 157 นางสาวบัวสุวรรณ วงษ์จำลอง 158 นางสาวมณทิยา แสนอุดม 159 นางสาวสุดายง ศรีวิเศษ 160 นางสาวศรนันท์อร โชตธนประเสริฐ 161 นางสาวรัตนาพร ธยาธรรม 162 นางสาวดวงฤดี จำปาสาร 163 นางสาวอาทิตา บุตรสิงขรณ์ 164 นางสาวจุไรรัตน์ บุญพรหมมา 165 นางสาวปิยะนุช บุพศรี 166 นางสาวนพรัตน์ บาลเย็น 167 นางสาวมาริดา กองเกิด ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 168 นางสาวอรุณ คุณตา 169 นางสาวปัทมา อัสสาไพร 170 นายประเสริฐ ศรีพลเงิน 171 นางสาวสุพิน ศรีประทุม 182 นางสาวดิศราพร คำสมน้อย 173 นางสาวภัทรลดา เชาระกำ 174 นางสาวศิริพร โคตรหนองปิง 175 นางสาวจงจิตร ประเสริฐไทย 176 นายนคร ฐานะ 177 นายวิเชียร มีคำทอง 178 นางสาวทัศนีย์ สุดี 179 นางสาวพรประวีณ์ ศรีบุญชัย 180 นางสาวทิพยจักษะ บุตรพรม 181 นางสาวมะลิวรรณ ลำสัน 182 นางสาวนิภา แก้ววันทา 183 นางสาวจินตนา ต้นกันยา 184 นางสาวปนัดดา จันทร์ธานี 185 นางสาวสุธาศิน เสิกภูเขียว 186 นางสาวนุจรินทร์ ศรีมาชัย 187 นางสาวเสาวณีย์ ยุบัว 188 นางสาวมัสยา จันทร์ปัญญา 189 นางสาวปิ่นนภา โสดาอิ้ง 190 นายประกาล ศรีไสย์ 191 นางสาวศิราณี ยศมงคล 192 นางสาวอินธิรา แสนอุบล 193 นางสาวศิริลักษณ์ แสงนาค 194 นายเด่นดวง นามบิดา 195 นางสาวรัชดาพร ทัพซ้าย 196 นายชัยชาญ โคตะพันธ์ 197 นายเดชฤทธิ์ แสงอ่อง 198 นางสาวศิริจรรยา อยู่วงษ์อั๋น 199 นายธนาศักดิ์ ชามนตรี 200 นางสาวสุนิตสา ทิสิไข 201 นางสาวสุปราณี ศิริวัฒน์ ลำดับ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 202 นางสาวเสาวณีย์ มงคล 203 นางสาวนรินทร ทองโคตร 204 นางสาวอภิญญา สิกขา 205 นางสาวน้องนุช ประเสริฐศรี 206 นางสาวอรทัย หอมจู 207 นายสุทธินัน อ่อนเหลา 208 นางสาวสุวิไล ขันแข็ง 209 นางสาวจิราวรรณ โคตรภูธร 210 นางสาวปรียานุช โคตะมะ 211 นางสาววรรณิภา พูลหินลาด รายชื่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2549 กลุ่ม2 (ค่ายภาวะผู้นำ) ณ ท่าเยี่ยม ต.แวงใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 มิถุนายน 2549 ลำดับ ชื่อ-สกุล 1 นางสาวสุพัตรา สีดาราษฎร์ 2 นางสาวพิมพา ดีลุนชัย 3 นางสาวมลฤดึ ชาภิรมย์ 4 นางสาวมณฑิรา โสฒิพันธุ์ชัย 5 นางสาวฤดีพร นาคนชม 6 นางสาวเกสรา แรงสูงเนิน 7 นายรัฐศาสตร์ พลเสนา 8 นางสาวรุจิรา เลิศวรพงศ์ศักดิ์ 9 นายสุริยา พันเดช 10 นางสาวศิรินภา บุญสงค์ 11 นางสาวดลฤดี หิรัญโท 12 นายไอศูรย์ บุญยกาญจนผล 13 นางสาวสศิ สมบูรณ์ 14 นางสาวต้นหนาว สนทอง 15 นางสาวโฉมยงค์ แก้วดี 16 นางสาวนงลักษณ์ ตาทอง 17 นางสาวกนกพร วะสมบัติ 18 นายสุทธิพันธ์ พาที 19 นางสาวรุ่งลาวรรณ โพธิ์ศรี 20 นายอนุชา เสนีย์พัลย์ 21 นางสาววรรณภา เวียงสิมมา 22 นางสาวจุฑามาศ ชมเชยรัก 23 นางสาวมนัสดา สมตน 24 นางสาวปูนหอม วาจารัตน์ 25 นายฉัตรชัย ภูรีภัทรธำรง 26 นางสาวณัชชารีย์ ธนนันท์สิทธิโชค 27 นายนิติ สุรพล 28 นางสาวกรรณิการ์ ตะโก 29 นางสาวธิดารัตน์ ธิกร 30 นางสาวทัศนีย์ แหวะสอน 31 นายศิริพงษ์ ฉัตรวัชรกุล 32 นายวิรพงษ์ สุรันนา 33 นางสาวเบญจพิศ นาเมืองรักษ์ 34 นางสาวจุฑามาศ สุทธิปัญโญ 35 นางสาวปิยาภรณ์ ภูพุฒ 36 นางสาวเกษราวดี เหล่าศรีชัย 37 นางสาวพัชรินทร์ มาหล้า 38 นายพร้อมพงษ์ อุตสาห์ 39 นางสาวคันธรส แสนโคตร 40 นายอาทิตย์ คำสุข 41 นางสาวอรอนงค์ แก้วอุดม 42 นางสาวอัญชิสา ศุภรมย์ 43 นางสาวสุภาภรณ์ ปาวงศ์ 44 นางสาวสุจิตรา ฟองรัตน์ 45 นางสาวศิรินันท์ สารศรี 46 นางสาววรรณา แข็งฤทธิ์ 47 นางสาวสุรีพร จรัลวรรณ 48 นางสาวอรุณี ศรีอักเกษ 49 นางสาววรรณนิภา มูลป้อม 50 นายปริญญา ปาระนิตย์ 51 นางสาวปิยธิดา นาวัลย์ 52 นางสาวสุนิตรา แก้วใส 53 นางสาวสุพัตรา วงษา 54 นางสาวณัฐพร อุดเมืองเพีย 55 นางสาวกรรณิการ์ หงษ์เรือ 56 นางสาวรัตติยา ศรีชารี 57 นางสาวทิพวรรณ ต่อสกุล 58 นางสาวฉลอม กุลนอก 59 นางสาวนคนันทินี วรรณสิทธิ์ 60 นางสาวธนาทิพย์ สามเมือง 61 นางสาวกนกวรรณ คงกุทอง 62 นางสาวอมรรัตน์ ศรีทิน 63 นางสาวปิ่นหทัย สีวันนู 64 นางสาวพัชรี สุดี 65 นางสาวจตุพร เบ้ามูลตรี 66 นายวิชิต เพ็งโคตร 67 นางสาวเจนจิรา กัลยารัตน์ 68 นางสาวกมลทิพย์ มูลตรีภักดี 69 นายธนาพร ศรีบูพิมพ์ 70 นางสาวสุปรานี ตุนาไทย 71 นางสาวเฟื่องฟ้า ชำกรม 72 นางสาวนิสารัตน์ แสนบุตร 73 นายสุรัตน์ แสนโสม 74 นายสัชฌุ แก้วชนะ 75 นายสุรสิทธิ์ แสงแสน 76 นายธีระพงษ์ เก่าจอหอ 77 นางสาวรุ่งตะวัน ปันตีสู้ 78 นางสาวรัตนาพร ชะมินชัย 79 นางสาวกานต์ติมา หนูตอ 80 นายวิสทวัส มุขพรหม 81 นางสาวเกศศิรินทร์ วัชรวิไล 82 นางสาวมนัสนันท์ หนูดาษ 83 นางสาวสุกันยา กาพย์แก้ว 84 นางสาวศศิธร กองแก้ว 85 นายโฆษิต ศรีสุภเดชะ 86 นายธีระศักดิ์ ตั้งปฐมปราโมทย์ 87 นางสาวสุรัตนา กมลชิตร 88 นางสาววณิษฐา ทาอามาตย์ 89 นางสาวอุไรรัตน์ อภัยโส 90 นายวชิระ ตั้งเสรี 91 นางสาวเพ็ญศิริ ตุ้ยแคน 92 นางสาววิมลวรรณ ประแดงสงค์ 93 นางสาวธิติญาพร ดาวจันทึก 94 นางสาวฑิตยา แสงโทโพธิ์ 95 นางสาววรวรรณ รุจิตร 96 นางสาวลัดดา วามะขันธ์ 97 นางสาวพัชราภรณ์ นามบ้านโนน 98 นางสาวแสงเดือน วิเศษฐา 99 นายณฐนนท พินิจกุล 100 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริวรรณ 101 นางสาวศิรินภา พรมสีแก้ว 102 นางสาวปาริชาติ รักวิชา 103 นางสาวสุภาพร เพาะไธสง 104 นางสาววัลลี เชื้อสาวะถี 105 นางสาวอนุกุล ด่านเก่า 106 นางสาวนุจรี เสนนอก 107 นางสาวเอี้ยงฟ้า มะธิปิไข 108 นายจักรินทร์ สร้อยสาย 109 นายอิสรา อิริยปิยะ 110 นางสาวดาราณี ทุกขนิโรธ 111 นางสาวชมพูนุท แก้วศรีหา 112 นายสมคิด รวงงาม 113 นางสาวสุนิกา วังราช 114 นางสาวพิศมัย บัวมาตย์ 115 นางสาวอรทัย พรมศรี 116 นายธนากรณ์ เรณู 117 นายเจษฎาพร วิเชียรขำ 118 นางสาวประดับพร จิตต์จันทร์ 119 นายธงชัย จากพิมาย 120 นายอนุวรรตน์ แหลมสวาท 121 นายฐิติพัฒน์ พัฒนวิจิตร 122 นายนิธิกร โกษาจันทร์ 123 นางสาวชนุตติพร คำตั้งหน้า 124 นางสาวสุธาทิพย์ บุตรตาสี 125 นางสาวอรดี ธนูทอง 126 นายเจษฎายุทธ อิศรา 127 นายสมยศ อุดมแก้ว 128 นายกฤษ แก้วทอง 129 นายศราวุฒิ หนุรักษ์ 130 นางสาวจรุณศรี นาสมทรง 131 นายโกวิทย์ ชัยศรี 132 นายมารุต ถือคุณ 133 นายภิรมย์ ตาลเลี้ยง 134 จ.ส.ต.พีระยุทธ อุดพ้วย 135 นางสาวพุชรินทร์ เพ็งวิชัย 136 นายภุชงค์ สิทธิวงศ์ 137 นางสาวสุภาพร จำปาบุญ 138 นายพร้อมพงษ์ เพศรี 139 นางสาวทิพวรรณ เถาวัลย์ราช 140 นายภาสพงศ์ ลาวัลย์วิสุทธิ์ 141 นางสาวประไพพร บุญสิงห์ศร 142 นายธีระวุฒิ สูงเนิน 143 นางสาวกนกวรรณ จันทา 144 นางสาวอรพรรณ เทพคำราม 145 นายกัจจานะ พรมภักดี 146 นายประสานเนตร อินธิจักร 147 นางสาวพฤกษชาติ ฤชัย 148 นายวุฒิชัย ศรีระพันธ์ 149 นางสาวพิภาวดี พรมมันทา 150 นางสาวพรพรรณ นะวะพิษ 151 นางสาวรัตนาพร แก้วสิทธิ์ 152 นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์การ 153 นางสาวพัชรีพร เทพจั้ง 154 นางสาวอำไพภรณ์ แสงใสแก้ว 155 นางสาวพัชรี ศรีตัน 156 นางสาวนฤมล สอนไตรแก้ว 157 นางสาวภนาพร ชารีวัน 158 นางสาวมัตติกา สาศิริ 159 นายสุระชัย อุ่นสิม 160 นายธนกฤต กันหาทุย 161 นางสาวอุไรวรรณ ฉายา 162 นางสาวปานแก้ว ฝนดี 163 นายพิทักษ์ ภูศรีฤทธ์ 164 นางสาวอมรรัตน์ พรมสาส์น 165 นางสาวดวงดารา อรปัญญา 166 นางสาวประภัสสร นามวิชัย 167 นางสาวศิริกัญญา ตรงดี 168 นางสาวกฤษณา สารพล 169 นางสาวสุภาภรณ์ มาตสีหา 170 นางสาวมาลินี สุสวดโม้ 171 นางสาวนิภาพร อุดมพร 172 นางสาวจุฑามาศ คิมเค่ม 173 นางสาวนิตยา ประทุมชู 174 นางสาวกิตติยากร แดนไธสง 175 นายนิพนธ์ จันทร์หอม 176 นางสาวสำราญ บุญสมบัติ 177 นายเหนือ นามนอก 178 นางสาวกัลยาณี สีม่วง 179 นางสาวยุพาพร ผาพา 180 นางสาวน้ำฝน กองกุล 181 นางสาวสุมาพร อ่อนบัวขาว 182 นายสุรสิทธิ์ พุกพิลา 183 นางสาวยุวณี สุทธิสาร 184 นายณัฐเรศ เดชาคณีย์ 185 นางสาวอิงอร มุขอาษา 186 นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลเหมือน 187 นางสาวมัทนา โพธิเศษ 188 นางสาวนวลละออง หมื่นปัดชา 189 นางสาวมลตรี ภายุเรศ 190 นางสาวจิรนุช นาคพัฒน์ 191 นางสาวนภาพร อินธิรัตน์ 192 นางสาวสายฝน ไพรี 193 นางดวงจันทร์ อมรพงษ์กูล 194 นางสาวอังคนาง อันกอง 195 นายวงศกร บุตตะคาม 196 นางสาวขนิษฐา คำมูล 197 นายธีรพันธ์ บุตรศรี 198 นางสาวนุชรินพร สุราฤทธิ์ 199 นางสาวดวงใจ ซาสอนตา 200 นางสาวเพลินจิตต์ ดอกบัว 201 นางสาวพัชรี ทองแท้ 202 นางสาวฝน พรมเสนา 203 นางสุภาพร เรน 204 นางสาวเพ็ญทิพย์ หินลอย 205 นายสุรศักดิ์ คีรีสุวรรณกุล 206 นางสาวเสาวณีย์ ช่วยนวล 207 นางสาวอาญจรี พิลกัลย์ 208 นางสาวเสาวณีย์ มงคล 209 นางสาวยุภา นิลดาศรี 210 นางสาวแคทรียา ประเสริฐสังข์ 211 นางสาวณัฐธินาถ วรจักร


 

    ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสาก../ 6

    ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิ../ 106

    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ..1/ 1821

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้กอ../ 167

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ สาข../ 394

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
       
       

โพสโดย สำนักกิจการนักศึกษา  
วันที่โพส 10/6/2549 10:50:36  
เว็บไซต์  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 9100  ครั้ง  
   

 

 

โพสโดย ning
    ของ นักเรียน ใหม่ ที่กำลังยื่นสมัครสอบ หรือ ของ นักเรียนเก่าค่ะ

เพราะหนู กำลังจะไปสมัครเรียน พยาบาล ปี่นี้ค่ะ และอยากจะขอกู้ยื่ม กยศ

เพราะถ้าเป็นของเด็กใหม่ที่จะสมัครเรียน จะได้ไปขอ คำร้องไว้ค่ะ

¢éͤÇÒÁ>

sayhining@gmail.com   เว็บไซต์ วันที่โพส 2/17/2014 9:11:24 PM


 

 

โพสโดย spiderboy900@hotmail.com
    นิติศาสตร์ ปราชญ์กฎหมาย...

   เว็บไซต์ วันที่โพส 8/31/2011 2:42:55 PM


 

 

โพสโดย กาสะลอง
    รักๆๆๆๆๆๆๆๆทุกคนนะเพื่อน

   เว็บไซต์ วันที่โพส 8/28/2010 6:53:47 PM


 

 

โพสโดย นัท
    สนุกมาก

   เว็บไซต์ วันที่โพส 6/12/2010 4:07:51 PM


 

 

โพสโดย นัท
    สนุกมากคะพี่ๆๆ

   เว็บไซต์ วันที่โพส 6/12/2010 4:06:10 PM


 

 

โพสโดย tatata
    183 นางสาวยุวณี สุทธิสาร มีญาติชื่อนุ้ยหรือเปล่าครับ เห็นนามสกุลเหมือนกันเลยครับ


tana222@live.com   เว็บไซต์ วันที่โพส 19/11/2552 12:39:57


 

 

โพสโดย บ่าวมักเลาะ
    หวัดดีครับ

   เว็บไซต์ วันที่โพส 28/6/2552 7:55:06


 

 

โพสโดย 1
    ทำดีไม่เสียหายสู้ตอไปน่ะครับน้องๆๆเจ๋งมากครับ

NAKAMORI2499@HOTMAIL.COM   เว็บไซต์ วันที่โพส 20/2/2552 12:53:49


 

 

โพสโดย สกุล ฟองรัตน์
    รายชื่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2549 กลุ่ม2 (ค่ายภาวะผู้นำ)
ณ ท่าเยี่ยม ต.แวงใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 15-16 มิถุนายน 2549
ลำดับที่ 44 นางสาวสุจิตรา ฟองรัตน์
ติดต่อคุณ สกุล ฟองรัตน์ ที่ keng_asia@hotmail.com หรือ sakul-kmutt@hotmail.com
086-6163693 ด้วยครับ

keng_asia@hotmail.com   เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th วันที่โพส 18/7/2550 3:31:56


 

 

โพสโดย กอล์ฟ
    คุณอุ๋มเข้าค่ายท่าเยียมสนุกไหมครับ ^_^

   เว็บไซต์ วันที่โพส 16/7/2550 18:00:43


 

 

โพสโดย golf
    อุ๋มเข้าค่ายท่าเยียมสนุกไหมครับ ท่าทางน่าสนุกมากเลยนะครับ ^_^

   เว็บไซต์ วันที่โพส 16/7/2550 17:57:57


 

 

โพสโดย คนคนนี้
    ทามมัยดูรูปไม่ได้เลย

   เว็บไซต์ วันที่โพส 14/12/2549 19:28:35


 

 

โพสโดย
    ขอให้นางสาวมาริดา กองเกิด ติดต่อเบอร์นี้ด่วน049538478 บอกนามสกุลด้วย

   เว็บไซต์ วันที่โพส 28/6/2549 10:52:16


 

 

โพสโดย
    รักพี่หลิวครับบ้าๆบอๆดี

   เว็บไซต์ วันที่โพส 24/6/2549 9:58:50


 

 

โพสโดย
    รักพี่ตั้มปี2ค่ะ

   เว็บไซต์ วันที่โพส 24/6/2549 9:56:24


 

 

โพสโดย รุ่นพี่ กจก
    น้องมาร์ค น่ารักกมาก แต่งหน้าน่ารักดีนะแต่งเหมือนผีจีนเลย 55

   เว็บไซต์ วันที่โพส 23/6/2549 16:23:48


 

 

โพสโดย กจก 47
    ถึงเราจบแล้ว เราก็ได้ไปรับน้องในครั้งนี้ สนุกมากเลย และยังได้รูจักกับรุ่นน้องเกื่อบทุกๆๆคนเลย น้องๆทุกคนน่ารักมากๆๆ บายยยยยยยยย

taunh.sup@chaiyo.com   เว็บไซต์ วันที่โพส 23/6/2549 16:09:22


 

 

โพสโดย เต้ย
    สนุกดีมากๆคับ....แต่ผมไม่ได้ไปอะ อิอิ

henchozutcc@hotmail.com   เว็บไซต์ วันที่โพส 22/6/2549 12:24:19


 

 

โพสโดย webmaster
    ยืนยัน ไม่มีภาพไหนที่แอบถ่าย (การที่แอบถ่ายนั้น จะต้องไม่มีใครเห็นผู้ถ่าย)

   เว็บไซต์ วันที่โพส 19/6/2549 17:06:24


 

 

โพสโดย 454
    ไม่ได้รับอนุญาต อย่างนี้ต้องโดนฟ้อง คนแอบถ่าย

   เว็บไซต์ วันที่โพส 19/6/2549 12:59:02จำนวนผู้ตอบ 30ข้อความ 2หน้า 1   2    

 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
 

ข้อความคิดเห็น ของท่านจะถูกตรวจสอบ ก่อนแสดงผลบนเว็บ
ภายใน 1 - 2 วัน (ขออภัยในความไม่สะดวก)

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
2. ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น
3. ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย