home

   e-Learning     email     Video    Photos      Contact us
 

 

 

 
  โครงการนิติศาสตร์สัมพันธ์ส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2555
จำนวนผู้เข้าชม 2430 ครั้ง

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è
ท่านอาจารย์ศิริพงษ์ เหลืองวงศ์ไพศาล กล่าวให้โอวาท

 

โครงการสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2555

 

ลักษณะโครงการ

 โครงการต่อเนื่อง

 

ประเภทโครงการ

            เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีของพี่น้องชาวนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปีร่วมกับคณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

หลักการและเหตุผล

            นับแต่ปี พ.ศ.2545  ถึงปัจจุบัน   วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเป็นสถานอุดมศึกษาเอกชนที่ดำเนินการเรียนการสอนมาเป็นระยะเวลา 11 ปี   เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้และผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นจำนวน 9 รุ่น โดยวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์มาจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี  ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมไปแล้วจำนวน  6 รุ่น

            บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยได้ประกอบวิชาชีพ และได้ออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง  สร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่คณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างมาก

            ดังนั้นทางคณะนิติศาสตร์และนักศึกษาทุกชั้นปีของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบัน  สมควรจัด โครงการสานสัมพันธ์นิติศาสตร์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2555 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อศิษย์ปัจจุบันให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างพี่น้องและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวนิติศาสตร์เพื่อจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมือนศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างพี่น้องนิติศาสตร์ทุกชั้นปีและคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์

2.      เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนและกิจกรรม

3.      เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในสายสัมพันธ์พี่น้องนิติศาสตร์

4.      เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาคณะนิติศาสตร์ให้รู้จักการมีส่วนร่วม  มีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกในสิ่งทีถูกต้อง

ลักษณะของการดำเนินกิจกรรมโครงการ

1.      จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์และร่วมรับประทานอาหาร ระหว่างศิษย์ปัจจุบันในทุกชั้นปีและคณาอาจารย์คณะนิติศาสตร์

2.      จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของแต่ละชั้นปีเพื่อให้พี่น้องนิติศาสตร์ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

3.      จัดให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์พี่น้องนิติศาสตร์

4.      จัดให้มีการจับสลากของขวัญพิเศษจากท่านอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษเนื่องในเทศกาลปีใหม่¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 

    มาขับเครื่องบินกันเถอะ../ 42

    ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสาก../ 40

    ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิ../ 169

    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ..1/ 2139

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้กอ../ 205

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
       
       

โพสโดย อัครเดช กิ่งหลักเมือง  
วันที่โพส 12/25/2012 9:00:31 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 2430  ครั้ง  
   


จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
 

ข้อความคิดเห็น ของท่านจะถูกตรวจสอบ ก่อนแสดงผลบนเว็บ
ภายใน 1 - 2 วัน (ขออภัยในความไม่สะดวก)

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
2. ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น
3. ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย