home

   e-Learning     email     Video    Photos      Contact us
 

 

 

 
  ส่งผลงานประกวดเรียงความวันพ่อ
จำนวนผู้เข้าชม 4082 ครั้ง

 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

ขอเชิญนักศึกษาทุกท่านร่วมส่งผลงานการประกวดเรียงความวันพ่อ ในหัวข้อ  "จดหมายถึงพ่อ" ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษA4   สามารถส่งผลงานได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 25 พฤศจิกายน 2553

 

****     ผู้ที่ส่งผลงาน 50 ท่านแรกจะได้รับของที่ระลึกจากทางวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

เกณฑ์การให้คะแนนการเขียนเรียงความ(คะแนนเต็ม  ๒๐ คะแนน)

 

๑. องค์ประกอบ  หมายถึง  ความถูกต้องตามลักษณะการเขียนเรียงความ  ได้แก่  คำนำ  เนื้อเรื่อง  และสรุป     คะแนนเต็ม ๒ คะแนน

                คะแนน๒            มีองค์ประกอบครบถ้วน  คือ ชื่อเรื่อง  คำนำ  เนื้อเรื่อง และสรุป

                คะแนน ๑             มีเนื้อเรื่องแต่ขาดองค์ประกอบอื่น

๒. เนื้อหา  หมายถึง  เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กำหนด  มีประเด็นน่าสนใจและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจน       คะแนนเต็ม ๔ คะแนน

                คะแนน ๔            เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่องและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  มีประเด็นน่าสนใจและมีข้อมูลสนับสนุนอย่างชัดเจน

                คะแนน ๓            เนื้อหาสาระสัมพันธ์กับชื่อเรื่องและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  มีประเด็นน่าสนใจ

                คะแนน ๒            เนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่องและมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  แต่ขาดความสมบูรณ์

                คะแนน ๑             เนื้อหาสาระไม่สัมพันธ์กับชื่อเรื่องและไม่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง

๓.ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง  การนำเสนอน่าสนใจ  สอดแทรกคติ  ข้อคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ       คะแนนเต็ม ๔ คะแนน

                คะแนน ๔            มีความคิดที่แปลกใหม่  น่าสนใจ  สอดแทรกคติ  ข้อคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ

                คะแนน ๓            มีความคิดแปลกใหม่  น่าสนใจ  สอดแทรกคติ

                คะแนน ๒            มีความคิดแปลกใหม่  น่าสนใจบ้าง

                คะแนน๑              ไม่มีความคิดสร้างสรรค์

๔.การใช้ภาษา  หมายถึง  ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย  ใช้สำนวนโวหาร  หรือคำประพันธ์  ประกอบเหมาะสม  สื่อความหมายชัดเจนและลำดับความไม่วกวน      คะแนนเต็ม ๔ คะแนน

                คะแนน ๔            ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย  ใช้สำนวนโวหาร  หรือคำประพันธ์  ประกอบเหมาะสม สื่อความหมายชัดเจนและลำดับความไม่วกวน

                คะแนน ๓            ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวย  สื่อความหมายชัดเจน  และลำดับความไม่วกวน

                คะแนน ๒            ใช้ภาษาถูกต้องสละสลวยบ้าง

                คะแนน๑              ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง

๕.อักขรวิธี  หมายถึง  สะกดคำ  ใช้อักษรย่อ  ใช้สัญลักษณ์  เครื่องหมายวรรคตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษาไทย คะแนนเต็ม ๓ คะแนน

                คะแนน ๓            สะกดคำ  ใช้อักษรย่อ  ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ผิด ๑-๘ แห่ง

                คะแนน ๒            สะกดคำ  ใช้อักษรย่อ  ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ผิด ๙-๑๕ แห่ง

คะแนน ๑             สะกดคำ  ใช้อักษรย่อ  ใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอน ผิดเกิน ๑๖ แห่ง

๖. ลายมือและความสะอาด  หมายถึง  ลักษณะทั่วไปของชิ้นงานโดยภาพรวม  ตัวอักษรตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  อ่านง่ายและสะอาด คะแนนเต็ม ๓ คะแนน

                คะแนน ๓            เขียนด้วยลายมือ ตัวอักษรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อ่านง่ายและสะอาด

                คะแนน ๒            เขียนด้วยลายมือ ตัวอักษรอ่านง่ายและสะอาด

                คะแนน ๑             เขียนด้วยลายมือ ตัวอักษรที่อ่านยากและไม่สะอาด 

    มาขับเครื่องบินกันเถอะ../ 45

    ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสาก../ 44

    ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยฯเข้าร่วมอบรมการผลิ../ 173

    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ..1/ 2184

    ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นแบบคำขอกู้กอ../ 209

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
       
       

โพสโดย สำนักกิจการนักศึกษา  
วันที่โพส 11/15/2010 10:18:43 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 4082  ครั้ง  
   

 

 

โพสโดย สำนักกิจการนักศึกษา
    ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คณะ
1 นางสาวจริยา แก้วตือ พยาบาลศาสตร์ 1
2 นายสุรศักดิ์ ตรีสวัสดิ์ นิติศาสตร์ 1
3 นางสาววรัญญา ทองมาก นิติศาสตร์ 1
4 นางสาวน้ำทิพย์ เรื่องศรี พยาบาลศาสตร์ 1
5 นางสาวชนินาถ สกุลหงส์ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
6 นางสาวกนกวรรณ คลังกลาง บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป
7 นางสาวแก้ว ชาวสูน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
8 นางสาวอุมาภรณ์ สังโสมา นิติศาสตร์
9 นายณัฐวุฒิ สุขแสน บริหารธุรกิจ สาขา การบัญชี
10 นางสาวทิภาพร บุษผา บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป
11 นางสาวณัชชา วรคุตตานนท์ บริหารธุรกิจ สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
12 นางสาวเกศรินทร์ น้อยโนลา บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป
13 นางสาวสิริน พินิจ นิติศาสตร์
14 นางสาวสุภาวดี ซำฮาด
15 นายเสรี ล้อมทอง
16 นายบุญรักษ์ อุรพนม

   เว็บไซต์ วันที่โพส 12/13/2010 8:55:37 AM


 

 

โพสโดย rose love father
    รักพ่อค่ะ

   เว็บไซต์ วันที่โพส 12/1/2010 6:31:56 PMจำนวนผู้ตอบ 2ข้อความ 1หน้า 1    

 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
 

ข้อความคิดเห็น ของท่านจะถูกตรวจสอบ ก่อนแสดงผลบนเว็บ
ภายใน 1 - 2 วัน (ขออภัยในความไม่สะดวก)

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่สุภาพ เพื่อประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
2. ไม่มีเนื้อหาในเชิงกล่าวหา ให้ร้าย หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น
3. ไม่มีเนื้อหาที่เจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ เจตนาให้เกิดความขัดแย้ง
4. ไม่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และ ผิดกฎหมาย