CAS Photo

CAS Photo

   เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประมวลภาพถ่ายกิจกรรมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี พศ.2554 เพื่อบริการแก่คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาวิทยาลับัณฑิตเอเซีย  ภาพถ่ายถือเป็นข้อมูลที่สำคัญและมีความจำเป็นในการนำไปใช้งานต่างๆ  ดังนั้นทีมงานสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งาน  หากผู้ใดนำภาพถ่ายไปใช้กรณีที่ผิดศิลธรรมส่งผลให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ


(หากท่านใดต้องการอัพภาพกิจกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ทีมงานสารสนเทศทันทีครับ)