วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
home e-learning e-mail video photos contact us
www.cas.ac.th
คณะนิติศาสตร์         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539   "ยุติธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของนักกฎหมาย"  วันนี้ ---> 
   เมนูหลัก (คณะนิติศาสตร์)

+

แนะนำคณะ
+ หลักสูตร
+ ทำเนียบบุคลากร
+ ประกันคุณภาพ
+ รายงานการประชุม
+ อบรม/สัมมนา

โครงสร้างสายการบังคับบัญชา คณะนิติศาสตร์

อธิการบดี

อธิการบดี
ดร.กษม  ชนะวงศ์

คณบดี

คณบดี
นางสาวตวงพร อานันทศิริเกียรติ
รักษาการรองคณบดี

นางสาวรวีวรรณ พินิจรัมย์
อาจารย์ประจำ

นางสาวตวงพร อานันทศิริเกียรติ

นางสาวรวีวรรณ พินิจรัมย์

นางสาวยุวรัตน์ ฐิตินิรันด์กุล

นายชัชวาล วังศิริจันทร์

นายกรัสนัย  พันธ์เหลา

 


บุคลากรประจำ คณะนิติศาสตร์

อาจารย์ประจำ
นายอัครเดช กิ่งหลักเมือง


อาจารย์พิเศษ
1.ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย  อริยะนันทกะ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฏ์  โทณะวณิก 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิรุจน์  คุณกิตติ
5.อาจารย์ชลิต  อินทรวิมลเมธา 6.อาจารย์ศิริพงษ์  เหลืองวงศ์ไพศาล
7.อาจารย์สุพิศ  ปราณีตพลกรัง 8.อาจารย์บัณฑิต  ธรรมแสง
9.อาจารย์กานดา  ทองโสภิต 10.ดร.ประสิทธิ์  ดวงตะวงษ์
11.อาจารย์อุตสาห์  ทองโคตร 12.อาจารย์บุญธรรม  วิเศษลา
   
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539 webmaster : suwit@cas.ac.th