วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
home e-learning e-mail video photos contact us
www.cas.ac.th
คณะนิติศาสตร์         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539   "ยุติธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของนักกฎหมาย"  วันนี้ ---> 
   เมนูหลัก (คณะนิติศาสตร์)

+

แนะนำคณะ
+ หลักสูตร
+ ทำเนียบบุคลากร
+ ประกันคุณภาพ
+ รายงานการประชุม
+ อบรม/สัมมนา

ศูนย์ให้ความช่วยทางกฎหมาย

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (ความเป็นมา)
     คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2547 เป็นต้นมา


1. หลักการและเหตุผล
     ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคใหม่ และมีความเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง อาคาร

     สถานที่ การค้าการลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ในอัตราการเพิ่มจำนวนของประชากรที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีการศึกษาเล่าเรียน และอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการระดับภูมิภาคหลายแห่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่งางบก ทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟและทางอากาศ และมีการแข่งขันในทุกด้านอันเป็นที่มาของการเกิดประเด็นปัญหาข้อพิพาทหรือกรณีความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายในสังคมเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชนในการนำกฎหมายเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น


 2. วัตถุประสงค์
     1. เพื่อเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายให้กับประชาชน
     2. เพื่อสร้างทางเลือกให้กับประชาชน ในการนำกฎหมายไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
    3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกหัดและพัฒนาทักษะทางด้านกฎหมายให้แก่ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
    4. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียง ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในทางสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม


3. เป้าหมาย
     ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ทุกสาขาอาชีพ แก่บุคลากร และแก่นักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


4. สถานที่ตั้งศูนย์
     อาคารคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เลขที่ 179/137 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-246536-8 ต่อ 299 โทรสาร 043-246539 หรือ www.cas.ac.th


5. วิธีการดำเนินการ
      1. ประชาสัมพันธ์จัดตั้ง ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายในเว็ไซต์ ของวิทยาลัยฯ สถานีวิทยุกระจายเสียง แผ่นพลับและใบปลิว
      2. จัดอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าเวรประจำที่ศูนย์ในวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ของสัปดาห์ เวลา 09.00 น.-12.00 น.
      3. การให้คำปรึกษาแนะนำ จัดเตรียมแบบฟอร์ม รับเรื่องและรับลงทะเบียนผู้เข้ารับบริการทางด้านกฎหมาย
          - ในกรณีปัญหาที่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป จะพิจารณาวินิจฉัยตามหลักกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
          - ในกรณีปัญหาที่มีความซับซ้อน ให้รับเรื่องรวบรวมไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ส่งคำตอบให้ทราบภายหลัง

179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539 webmaster : suwit@cas.ac.th