วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
home e-learning e-mail video photos contact us
www.cas.ac.th
คณะนิติศาสตร์         วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539   "ยุติธรรม คุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติของนักกฎหมาย"  วันนี้ ---> 
   เมนูหลัก (คณะนิติศาสตร์)

+

แนะนำคณะ
+ หลักสูตร
+ ทำเนียบบุคลากร
+ ประกันคุณภาพ
+ รายงานการประชุม
+ อบรม/สัมมนา

   หลักสูตร

+

ชื่อหลักสูตร
+ โครงสร้างหลักสูตร
+ โปรแกรมการศึกษา
+ คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program
 
ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย ชื่อเต็ม : นิติศาสตรบัณฑิต
  ชื่อย่อ : น.บ.
  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Laws
  ชื่อย่อ : LL.B.
179/137 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.(034)246536-8 ต่อ 299 แฟกซ์.(043)246539 webmaster : suwit@cas.ac.th