เข้ากราบขอพรจาก ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งเป็นทำเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมาของชาวนิติศาสตร์ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นที่๑-รุ่นที่๗