ประเภทโครงการ ( ) ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ความรู้และประสบการณ์ ( ) ด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจต่อคณะและสถาบัน ( ) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมด้านวิชาชีพกฎหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักการและเหตุผล ด้วยคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะ ของบัณฑิต ตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และจากความมุ่งหมายดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ออกสู่ตลาดแรงงาน โดยใช้โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางของการพัฒนา และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อีกทั้ง ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลกระทบกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม สนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน ให้กับผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู้ ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดโครงการ “สัมมนาปัจฉิมนิเทศ นักศึกษานิติศาสตร์ ” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะช่วยสานสัมพันธ์อันดีสำหรับเพื่อนร่วมรุ่น และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีมหรืออยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย ทั้งในด้านทักษะของการมีภาวะผู้นำ ทักษะการคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น และที่สำคัญคือการเรียนรู้ “ทักษะชีวิต” คณะนิติศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษานิติศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์ขอรับรองการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสถาบันการศึกษา ทุกประการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ และตอบสนองต่อการได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น ปรับมุมมองและทัศนคติที่มีต่อคณาจารย์ คณะสาขาวิชาเรียน รวมถึงสถาบันการศึกษา 2. เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายซึ่งกำลังจะเป็นบัณฑิต ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และการ ประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาทักษะการคิด การทำงานเป็นทีม ร่วมกับผู้อื่น และนำไปสู่การ มีทักษะชีวิตที่ดีในอนาคต 3. เพื่อปรับทัศนคติที่ดีให้นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4. เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำแนวทางที่ได้ผ่านการเรียนรู้มานั้น ไปประพฤติปฏิบัติ ในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน ได้จริง และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติในอนาคต