ประเภทโครงการ ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ( ) ด้านการเสริมสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจต่อคณะและสถาบัน ( ) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักการและเหตุผล ด้วยคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะของบัณฑิต ตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียความมุ่งหมายดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถาบัน เพื่อเป็นสื่อกลางของการพัฒนาคุณลักษณะ ทัศนคติ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อีกทั้ง ในปัจจุบันคณะนิติศาสตร์เห็นความสำคัญ ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านหลักสูตรการเรียนการสอนในหลายๆด้าน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม ให้กับผู้เรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานสภาทนายความ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อันมีคุณค่าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางและขั้นตอนการเรียนกฎหมาย 2.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จากโอกาสการเรียนรู้จากสถานที่จริง 3.เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม เพื่อศึกษาต่อด้านกฎหมายในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษาดูงานมานั้น ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติในอนาคต