วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

20173291357011.jpg

Demo 1 - Menucool Image Slider
มินิคอนเสริ์ต โตโน่ & The Dust
ตอบ /อ่าน 146

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดขอนแก่น
ตอบ /อ่าน 153

ผลการแข่งขัน #บีจีบัณฑิตเอเซีย ชนะ #ทีมชาติไทยหญิงU19 2 ประต
ตอบ /อ่าน 61

โครงกาารอบรมภาษาอังกฤษ "An English Training Program for Upper Secondary Schoolteachers"นักศึกษาพย.บ. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการบีจี บัณฑิตเอเชีย 11-3 ม.เกษมบัณฑิต

ตอบ 1/อ่าน 180

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเ

ตอบ /อ่าน 1247

ขอแสดงความยินดี กับท่านศ.ดร.นายแพทย

ตอบ /อ่าน 234

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรี

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึ

คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุน


ขยายเวลารับนักศึกษาทุนเรียนฟรีเพิ่ม.. / เข้าชม 183

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560(รอบที่ 3).. / เข้าชม 286

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 409

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 .. / เข้าชม 386

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 426

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" .. 1/ เข้าชม 328

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 502

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

โครงการ “ศึกษาดูงานและสัมมนาปั

คลิกดูภาพใหญ่

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผ


โครงการ “ศึกษาดูงานและสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นักศึกษานิติศาสตร์” ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 51

บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560.. / เข้าชม 64

โครงการ "มุฑิตาจิต แด่อาจารย์ผู้มีคุณ" และ โครงการกรณีทำศาลจำลอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 256.. / เข้าชม 96

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU.. / เข้าชม 142

กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอขมา ท่านอธิการ คณาจารย์ อาจารย์พิเศษวันสงกรานต์.. / เข้าชม 131

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2.. / เข้าชม 234

บรรยายกฎหมายที่เรือนจำกลางขอนแก่น.. / เข้าชม 209

อ่านทั้งหมด>>

 


20176181724181n.jpg คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพย.บ. 2

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสา

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที


ขอแสดงความยินดีนักศึกษาพย.บ. 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล... / เข้าชม 65

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์... / เข้าชม 2192

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 010 / 2560 ... / เข้าชม 1828

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ 009 / 2560 ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 009 / 2560 ... / เข้าชม 1933

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 008 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อค... / เข้าชม 3170

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่ 007 / 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลื... 1/ เข้าชม 3780

คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560... 1/ เข้าชม 2540

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเล

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อ

คลิกดูภาพใหญ่

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุม


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 11
หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 92
กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ... / เข้าชม 12
กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ... / เข้าชม 53
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาของชาติ ... / เข้าชม 11
โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ... / เข้าชม 11
โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ... / เข้าชม 15

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเล

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อ

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบ


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

หลักฐานประกอบการสมัครเข้าคัดเลือกศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 92

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ... / เข้าชม 53

โครงการสัมมนาพระไตรปิฏกและปฏิบััติธรรม ... / เข้าชม 15

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครูรุ่นที่ 1 ... / เข้าชม 83

กำหนดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัครสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 257

รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ... / เข้าชม 233

รับสมัครบุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย ... / เข้าชม 115

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต