วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


Demo 1 - Menucool Image Sliderขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอนแก่น 2561"
ตอบ /อ่าน 135

ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียกับภารกิจ "วิ
ตอบ /อ่าน 135

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล้าส
ตอบ /อ่าน 146
48 ปีแพทยสภา มอบรางวัล 3 แพทย์เกียร

ตอบ /อ่าน 468

อธิการบดี ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์

ตอบ /อ่าน 302

เยี่ยมจริงๆ!! นายวิชชยานนท์ โชติหิร

ตอบ /อ่าน 299

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุน

คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศ


ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 77

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 .. / เข้าชม 75

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 121

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" .. 1/ เข้าชม 89

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 222

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 427

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 536

อ่านทั้งหมด201711521071e.jpg คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลื

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ

คลิกดูภาพใหญ่

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Dig


ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560... / เข้าชม 126

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 1333

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... / เข้าชม 445

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3808

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ... 1/ เข้าชม 3783

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558... / เข้าชม 697

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558... / เข้าชม 583

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ

คลิกดูภาพใหญ่

อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณ

คลิกดูภาพใหญ่

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติกา


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)... / เข้าชม 210
อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ท... / เข้าชม 178
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 838
ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 651
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2574... / เข้าชม 274
ศึกษาดูงานภายในประเทศ... / เข้าชม 245
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก... / เข้าชม 270

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผ

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 838

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 651

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... 1/ เข้าชม 2584

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558... 1/ เข้าชม 1001

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ลงเว็บ ป.บัณฑิต 24.04.59... / เข้าชม 690

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต