วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


Demo 1 - Menucool Image Sliderด้วยสกุล "ชนะวงศ์" ข้าราชบริพารในพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพรัตน
ตอบ /อ่าน 8

Dr. Vincent Ru-Chu Shih มหาวิทยาลัยแห่งชาติของวิทยาศาสตร์เทค
ตอบ /อ่าน 28

ขอเรียนเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงระหว่าง "ทีมชาติไทยรุ่น 19
ตอบ /อ่าน 33
.อธิการบดี ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์

ตอบ /อ่าน 80

เยี่ยมจริงๆ!! นายวิชชยานนท์ โชติหิร

ตอบ /อ่าน 164

พิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ตอบ /อ่าน 161

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ

คลิกดูภาพใหญ่

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุน

คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไ


ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 37

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 249

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 349

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิงทุนฯรอบที่ 3.. / เข้าชม 238

พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59.. 1/ เข้าชม 308

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย.. 1/ เข้าชม 275

รุ่นพี่พบรุ่นน้อง.. 1/ เข้าชม 387

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎ

คลิกดูภาพใหญ่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา

คลิกดูภาพใหญ่

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวั


โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1.. / เข้าชม 209

คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา.. / เข้าชม 153

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี.. / เข้าชม 162

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมศาลจำลองและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี .. / เข้าชม 107

คณะนิติศาสตร์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.. / เข้าชม 157

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.. / เข้าชม 177

โครงการอบรม "การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน.. / เข้าชม 211

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ

คลิกดูภาพใหญ่

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Dig

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อค


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 870

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... / เข้าชม 294

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 1458

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ... 1/ เข้าชม 1490

ประกาศผู้ผ่านข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าสึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 2950

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ... 1/ เข้าชม 1036

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3650

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ

คลิกดูภาพใหญ่

อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณ

คลิกดูภาพใหญ่

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติกา


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)... / เข้าชม 79
อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ท... / เข้าชม 68
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 578
ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 514
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2574... / เข้าชม 116
ศึกษาดูงานภายในประเทศ... / เข้าชม 133
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก... / เข้าชม 165

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผ

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 578

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 514

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... 1/ เข้าชม 2331

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558... 1/ เข้าชม 845

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ลงเว็บ ป.บัณฑิต 24.04.59... / เข้าชม 534

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต