วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


Demo 1 - Menucool Image Sliderขอนแก่นเอฟซี ผุด3โปรเจ็กต์ใหญ่
ตอบ /อ่าน 54

คณะผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ขอขอบคุณ"มาดามแป้ง"
ตอบ 1/อ่าน 176

สนามฟุตบอลบัณฑิตเอเซียเราเต็มไปด้วยน้องๆ ที่มีความฝันและรักใ
ตอบ 1/อ่าน 193
.ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศักยภ

ตอบ /อ่าน 3

นายสมจิต ทองบ่อ นักศึกษารหัส 58

ตอบ /อ่าน 154

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559

ตอบ 1/อ่าน 11347

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุน

คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ไ

คลิกดูภาพใหญ่

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิง


สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 101

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 237

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิงทุนฯรอบที่ 3.. / เข้าชม 171

พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59.. 1/ เข้าชม 234

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย.. 1/ เข้าชม 204

รุ่นพี่พบรุ่นน้อง.. 1/ เข้าชม 292

Wacoal Sports ร่วมกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อบรมศิลปป้องกันตัว "อรรถยุทธ์".. / เข้าชม 207

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎ

คลิกดูภาพใหญ่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา

คลิกดูภาพใหญ่

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวั


โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1.. / เข้าชม 108

คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา.. / เข้าชม 66

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี.. / เข้าชม 65

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมศาลจำลองและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี .. / เข้าชม 43

คณะนิติศาสตร์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.. / เข้าชม 79

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.. / เข้าชม 103

โครงการอบรม "การให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชน.. / เข้าชม 128

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ

คลิกดูภาพใหญ่

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Dig

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อค


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 680

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... / เข้าชม 192

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 1317

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ... 1/ เข้าชม 1351

ประกาศผู้ผ่านข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าสึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 2811

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ... 1/ เข้าชม 939

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3566

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติกา

คลิกดูภาพใหญ่

ศึกษาดูงานภายในประเทศ

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอ


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 1185
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต รุ่นที่ 2... / เข้าชม 1311
ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 417
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2574... / เข้าชม 45
ศึกษาดูงานภายในประเทศ... / เข้าชม 69
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก... / เข้าชม 81
ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ป.โท ป.เอก และป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 2064

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขีย

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเ

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผ


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 1185

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิต รุ่นที่ 2... / เข้าชม 1311

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 417

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... 1/ เข้าชม 2146

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558... 1/ เข้าชม 717

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ลงเว็บ ป.บัณฑิต 24.04.59... / เข้าชม 436

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รุ่นที่ 1)... 1/ เข้าชม 966

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต