วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


Demo 1 - Menucool Image Sliderขอนแก่น เอฟซี 2017...รีสตาร์ท! ตั้งเป้าเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 2
ตอบ /อ่าน 72

ขอแสดงความยินดีกับทีม "บีจี-บัณฑิตเอเซีย" คว้าแชมป์ฟุตบอล
ตอบ 1/อ่าน 276

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอนแก่น 2561"
ตอบ /อ่าน 168

กีฬาภายใน เทา-ทองเกมส์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียวันที่ 15-18 กุมพากันพันธ์ 2559


48 ปีแพทยสภา มอบรางวัล 3 แพทย์เกียร

ตอบ 1/อ่าน 670

อธิการบดี ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์

ตอบ /อ่าน 338

เยี่ยมจริงๆ!! นายวิชชยานนท์ โชติหิร

ตอบ /อ่าน 327

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุน

คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศ


ขยายเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 141

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 .. / เข้าชม 123

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 175

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" .. 1/ เข้าชม 134

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 268

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 477

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 576

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 256

201711521071e.jpg คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลื

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ


คู่มือสอบคัดเลือกคณะพยาบาล 2560... / เข้าชม 696

ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560... / เข้าชม 683

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 1477

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... 1/ เข้าชม 495

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3890

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ... 1/ เข้าชม 3856

กีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาการพยาบาลเเละการสาธารณสุข กาสะลองเกมส์ 2558... 1/ เข้าชม 725

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ

คลิกดูภาพใหญ่

พิธีประสาทปริญญาบัตรนักศึกษามห

คลิกดูภาพใหญ่

ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่ม


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ... / เข้าชม 2
พิธีประสาทปริญญาบัตรนักศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ... / เข้าชม 23
ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิิปปินส์ ... / เข้าชม 20
อบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ... / เข้าชม 23
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU... / เข้าชม 20
ตารางเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ... / เข้าชม 21
แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 1 ภาคเรียน... / เข้าชม 23

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศน

คลิกดูภาพใหญ่

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตร

คลิกดูภาพใหญ่

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัต


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

แผนการนิเทศ และปฏิทนิการนิเทศนกัศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 1 ภาคเรียนที่ 1/2559... / เข้าชม 23

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนีบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 16

ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ... / เข้าชม 16

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 920

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 704

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... 1/ เข้าชม 2670

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558... 1/ เข้าชม 1048

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต