วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


Demo 1 - Menucool Image Sliderขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ขอนแก่น 2561"
ตอบ /อ่าน 78

ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียกับภารกิจ "วิ
ตอบ /อ่าน 82

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ สโมสรฟุตบอลบางกอกกล้าส
ตอบ /อ่าน 80
แบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้ส าเร็จการศึกษารุ่นที่ 13 ปีพ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 กรุณาส่งแบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตกลับมายังวิทยาลัยภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2559 48 ปีแพทยสภา มอบรางวัล 3 แพทย์เกียร

ตอบ /อ่าน 212

อธิการบดี ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์

ตอบ /อ่าน 231

เยี่ยมจริงๆ!! นายวิชชยานนท์ โชติหิร

ตอบ /อ่าน 234

 


 

  บริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจณะบริหารธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  สาขาวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  คณะนิติศาสตร์
  สาขาวิชานิติศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  คณะพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชาการพยาบาล
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  (จบ ปวส.ต่อเนื่อง2ปี)
  หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตMBA 2 ปริญญาบัตร
  หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
  หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา


Tab 1


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศ

คลิกดูภาพใหญ่

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเช

คลิกดูภาพใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับ


ประกาศวันสอบสัมภาษณ์ชิงทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 31

นายสมจิต ทองบ่อ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็น "บุคคลต้นแบบตัวอย่าง" .. 1/ เข้าชม 29

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาฟรีตลอด 4 ปี ปีการศึกษา 2560.. / เข้าชม 133

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนฯ ปีการศึกษา 2560.. 1/ เข้าชม 365

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559.. / เข้าชม 436

กำหนดวันปฐมนิเทศผู้สมัครสอบชิงทุนฯรอบที่ 3.. / เข้าชม 316

พิธีมอบเกียรติบัตรครูเดิมที่แสนดี และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 59.. 1/ เข้าชม 380

อ่านทั้งหมดคลิกดูภาพใหญ่

โครงการ “ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ

คลิกดูภาพใหญ่

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎ


โครงการ “ศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ - เรือนจำกลางขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559”.. / เข้าชม 35

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสมัครงานปี 2559.. / เข้าชม 35

โครงการทบทวนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1.. / เข้าชม 303

คณะนิติศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลา.. / เข้าชม 232

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมวันรพี.. / เข้าชม 254

คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมศาลจำลองและแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี .. / เข้าชม 153

คณะนิติศาสตร์ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.. / เข้าชม 226

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ

คลิกดูภาพใหญ่

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Dig

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อค


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 25... 1/ เข้าชม 1104

อบรมระบบบริการพยาบาลรองรับ Digital Hospital ... / เข้าชม 372

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 1592

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ... 1/ เข้าชม 1603

ประกาศผู้ผ่านข้อเขียน การสอบคัดเลือกเข้าสึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3049

เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ... 1/ เข้าชม 1115

คู่มือสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2559... 1/ เข้าชม 3725

อ่านทั้งหมด>>

 คลิกดูภาพใหญ่

รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ

คลิกดูภาพใหญ่

อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณ

คลิกดูภาพใหญ่

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติกา


 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย


รับสมัครหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)... / เข้าชม 151
อาจารย์พจมาพร จันทร์จรัส รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ท... / เข้าชม 128
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 703
ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 588
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณา(ร่าง)แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2574... / เข้าชม 205
ศึกษาดูงานภายในประเทศ... / เข้าชม 197
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก... / เข้าชม 228

อ่านทั้งหมด>>

 


คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผ

คลิกดูภาพใหญ่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร


 

     ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากป.บัณฑิต

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... / เข้าชม 703

ประกาศปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้สมัคร... / เข้าชม 588

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 2... 1/ เข้าชม 2452

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2/2558... 1/ เข้าชม 930

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ลงเว็บ ป.บัณฑิต 24.04.59... / เข้าชม 616

อ่านทั้งหมด>>

 

 

 

 

 

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต