New Page 1

หลักการและเหตุผล
 

  จากความเจริญของสังคม วิถีการดำรงชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ความท้าทายที่สำคัญของภูมิภาคนี้ ได้แก่ ปัญหาความยากจน การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การลดความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมจากภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หัวใจสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทุกคน ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต


  การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยี วิธีการหรือแนวทางใหม่ๆคือนวัตกรรมช่วยให้เกิดการพัฒนา จึงเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (skills) มุมมอง (perspectives) และค่านิยม (values) ของคนในสังคม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พึ่งตนเองได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 


  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียมีนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ(Quality First) ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2/2557 ขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ชาติและสังคมโลกต่อไป

  Asian countries have shown a strong commitment to rapid socioeconomic growth. A new, perhaps more complex, challenge for developing Asia are poverty, promoting quality education, disaster risk reduction mitigation and preparedness, and effective resource management. To achieve the goals requires development strategy that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

  Sustainable development with socioeconomic growth, Asian states ought to be more proactive in the accumulation of knowledge, the development of technology and innovation, skills, perspectives, and values of the people in order to strengthening their participation and competitiveness in the global economy without destroying the environment.

  The College of Asian Scholars has had a policy on becoming a higher educational institution of quality.  One of the important strategies to reach the goals is to produce quality and valuable research which is considered progress in knowledge seeking and exchanging among regional and worldwide societies. Thus, the Graduate School and the Office of Research and Development designated by the College of Asian Scholars are going to organize the second CAS National and International Conference 2014 on October 10th, 2014.  The main objective is to provide an academic stage for both Thai and foreign university or college students, faculty members, academics, and researchers in various work units to present their research studies, exchange knowledge, and create academic cooperation.  It is hoped that the research results can be applied for the benefits of the country and worldwide societies.