New Page 1

ติดต่อสอบถาม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
โทรศัพท์ 043 246 536 ถึง 8 ต่อ 403 FAX 043 246 539 E-mail: grad@cas.ac.th
1. ฝ่ายรับบทคัดย่อและบทความ อ.ฐานิกา บุษมงคล
2. ฝ่ายรับเอกสารการเงิน อ.พจมาพร จันทร์จรัส
3. ฝ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ อ.กุสุมา ดำรงชัย
4. ฝ่ายกองบรรณาธิการ ดร.ฐาติมา เพชรนุ้ย

ติดต่อสอบถามระบบการลงทะเบียน หรือมีปัญหาในการเข้าระบบลงทะเบียน
โทรศัพท์ 043 246 536 ถึง 8 ต่อ 204
1. อ.ปรมินทร์ นวลอินทร์
2. อ.ชัยวัฒน์ วัลภาแผนที่ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ที่พักใกล้เคียง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น