New Page 1

รายละเอียดของการจัดประชุม 


1. การปาฐกถาพิเศษทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและระดับนานาชาติ(Keynote Speakers and Panel Discussion)
2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation ) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์(Poster Presentation)
3. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

ประเภทของการนำเสนอ Presentations
1. การนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation ) ด้วย Power point โดยใช้เวลาการนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที
2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation ) โดยจัดทำโปสเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด และ ยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลงาน

วันและสถานที่จัดประชุม
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557
สถานที่ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และ โรงแรมกรีนโฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

ผู้รับผิดชอบโครงการ Host
1. บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย Graduate School , College of Asian Scholars
2. สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย Research Department, College of Asian Scholars


การพิจารณาผลงาน
1.พิจารณาการเลือกกลุ่มการนำเสนอผลงานและประเภทของการนำเสนอผลงาน
2.พิจารณาผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ และประเมินบทความตามเกณฑ์และแบบฟอร์มที่กำหนดในลักษณะเป็น Double-blind peer review
3.พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมและที่จะรวบรวมเป็นProceeding
4.พิจารณามอบรางวัล Out Standing Awards

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผลงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระของผู้นำเสนอผลงานได้รับการเผยแพร่
2) เกิดแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากผลงานวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
3) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระหว่างผู้วิจัย
4) นักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมสัมมนา
5) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนให้มีการพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

เจ้าภาพร่วม(รวมทั้งสิ้น 23 สถาบัน นับรวมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย)

1) University of Baguio (UB), Philippines
2) Nagasaki WesleyanUniversity,Japan
3) Fukuoka Jo Gakuin University
4) Savannakhet University,Laos
5) National Chiao Tung University,Taiwan
6) Duytan University,Vietnam
7) Tokiwa University
8) Dague Haany University, South Korea
9) APEC Digital Opportunity Center (ADOC)
10) University of Fukui
11) มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
12) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13) สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
16) มหาวิทยาลัยนครพนม
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
18) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
19) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
21) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
22) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
23) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Main Topics: ผลงานที่นำเสนอ

ผลงานที่นำเสนอ

Main Topics

ด้านการศึกษา

Education  

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Health Science

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

Science and Technology

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และรัฐประศาสนศาตร์

Humanities and Social Sciences  and Public Administration

ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Business Administration and Economics

ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Jurisprudence Political science Law and Intellectual property And International relations

 

กำหนดการ Important Dates

กิจกรรม Activity

วันที่ Date

ลงทะเบียนล่วงหน้า Early Bird Registration

Submit your abstract at  e-mail : grad@cas.ac.th

15 พ.ค.-15 ก.ค.

May 15 - July 15

ลงทะเบียนปกติ  Regular Registration

Submit your abstract at  e-mail : grad@cas.ac.th

16 ก.ค.- 31 ส.ค.

July 16- Aug 31

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์  Full Paper Submission

at  e-mail : grad@cas.ac.th

15 พ.ค.- 31 ส.ค.

May 16- Aug 31

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์(แก้ไข)และต้นฉบับโปสเตอร์

Revised Full Paper Submission for Proceeding and Poster file Submission

15 ก.ย.

Sep 15

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

Conference and Presentation

10 ต.ค.

Oct 10