วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ   

ผู้เข้าชม 2154 ครั้ง


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558
 
 
 
 

  รายชื่อคณะกรรมการ

และวันประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/คณะ /สถาบัน ปีการศึกษา2558

 

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร/คณะ

ห้อง

คณะกรรมการ

1

12 ตุลาคม 59

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยา

นงลักษณ์

1. รศ. วิรัตน์  พงษ์ศิริ(ประธาน)

2. ผศ. ทรงกรด พิมพิศาล(กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ  ปุริสาร (กรรมการ)

2

13 ตุลาคม 59

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยา

นงลักษณ์

1. ผศ.กิตติศักดิ์ ดียา (ประธาน)

2. ผศ. สุรินทร์  พงษ์สกุล(กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ  ปุริสาร (กรรมการ)  

3

15 ตุลาคม 59

ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

521

1. ผศ.ดร.สมเกียรติภู่พัฒน์วิบูลย์(ประธาน)

2. ดร.ประกอบ ผลงาม (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร   (กรรมการ) 

4

17 ตุลาคม 59

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

521

1. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (ประธาน)

2.ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

3.อ.ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล (กรรมการ)

5

17 ตุลาคม 59

คณะพยาบาลศาสตร์

521

1. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (ประธาน)

2.อ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี (กรรมการ)

3.อ.ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล (กรรมการ).

6

17 ตุลาคม 59

การจัดการทั่วไป

วิทยา

นงลักษณ์

1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2. ผศ.มลิจันทร์  ทองคำ  (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร  (กรรมการ)

7

18 ตุลาคม 59

การตลาด

วิทยา

นงลักษณ์

1. ผศ.ดร.กนกอร บุญมี (ประธาน)

2.ผศ.มลิจันทร์ ทองคำ (กรรมการ)

3.ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

8

19 ตุลาคม 59

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยา

นงลักษณ์

1. ผศ. อารีรัตน์ วุฒิเสน (ประธาน)

2.อาจารย์ษมาพร บุตตะโยธี (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

9

20 ตุลาคม 59

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

M.PH.

วิทยา

นงลักษณ์

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (ประธาน)

2.ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์ (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

 

 

10

25 ตุลาคม 59

บัญชีบัณฑิต

วิทยา

นงลักษณ์

1. ผศ.ดร. สุมินทร เบ้าธรรม (ประธาน)

2. ผศ.ดร. ปภาวี สุขมณี   (กรรมการ)

3. ดร. กุหลาบ ปุริสาร   (กรรมการ)

11

26 ตุลาคม 59

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

วิทยา

นงลักษณ์

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (ประธาน)

2.ผศ.อารีวรรณ บังเกิด (กรรมการ)

3.ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

12

27 ตุลาคม 59

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

(MBA)

วิทยา

นงลักษณ์

1.รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (ประธาน)

2.ผศ.ดร.กนกอร บุญมี (กรรมการ)

3.ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

13

28 ตุลาคม 59

การจัดการธุรกิจกีฬา

วิทยา

นงลักษณ์

1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2. ผศ.มลิจันทร์  ทองคำ  (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร  (กรรมการ)

14

31 ตุลาคม 59

หลักสูตรนิติศาสตร์

1203

1. รศ.บัญชา  วิทยอนันต์ (ประธาน)

2.อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง (กรรมการ)

3. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

15

31 ตุลาคม 59

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยา

นงลักษณ์

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (ประธาน)

2.ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (กรรมการ)

3.ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

16

1 พฤศจิกายน 59

คณะนิติศาสตร์

1203

1. รศ.บัญชา  วิทยอนันต์ (ประธาน)

2.อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง (กรรมการ)

3. อาจารย์เสาวลักษณ์ แย้มตรี (กรรมการ)

17

1 พฤศจิกายน 59

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตM.Ed

วิทยา

นงลักษณ์

1.รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (ประธาน)

2.ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (กรรมการ)

3.รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

18

2 พฤศจิกายน 59

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยา

นงลักษณ์

1. รศ. วิรัตน์  พงษ์ศิริ(ประธาน)

2. ผศ. ทรงกรด พิมพิศาล(กรรมการ)

3. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

 

 

19

2 พฤศจิกายน 59

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

M.A

1203

1.ผศ.ดร.ชัยยนต์  เพาพาน(ประธาน)

2.ดร.ประกอบ ผลงาม (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

20

7 พฤศจิกายน 59

คณะบริหารธุรกิจ

วิทยา

นงลักษณ์

1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย (กรรมการ)

3. ผศ.มลิจันทร ์ทองคำ (กรรมการ)

21

10 พฤศจิกายน 59

คณะศิลปศาสตร์

วิทยา

นงลักษณ์

1. ผศ.ดร.สมเกียรติภู่พัฒน์วิบูลย์(ประธาน)

2.รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

3. อาจารย์กัมปนาท อาชา (กรรมการ)

22

11 พฤศจิกายน 59

บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยา

นงลักษณ์

1.รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (ประธาน)

2.ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (กรรมการ)

3.อ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี (กรรมการ)

23

17 พฤศจิกายน 59

สถาบันวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

วิทยา

นงลักษณ์

1. รศ.ดร.ไพฑูรย์ สุขศรีงาม (ประธาน)

2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ (กรรมการ)

3.ผศ.มลิจันทร์  ทองคำ  (กรรมการ)

4.รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย (กรรมการ)

5. อ.เสาวลักษณ์ แย้มตรี (กรรมการ)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล

(ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา)

 


 

    ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563

    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิ

    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบอุปกรณ์​ทา

    สมัครและขึ้นทะเบียน #รับสิทธิ์ทุนพัฒนากา

    จบ ปวส. ต่อปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ #เรี

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 10/11/2016 4:08:02 PM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 2154  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต