วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2558 เริ่มเรียนวันที่ 30 พ.ค. 59   

ผู้เข้าชม 3522 ครั้ง


 

                  หมายเหตุ :  นักศึกษาที่กู้กรอ. ลงทะเบียนเรียนวันที่ 22 พ.ค. 2559

                                       นักศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ ลงทะเบียนเรียนวันที่ 28-29 พ.ค. 2559

                                       เปิดเรียนวันที่ 30 พ.ค. 2559

 

รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน/2558

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

---

---

---

400 191

กิจกรรมเสริมสมรรถภาพทางกาย

1(0-2-1)

400 227

หลักจิตวิทยา

3(3-0-6)

400 314

สุนทรียศาสตร์

2(2-0-4)

400 229

การจัดการภัยพิบัติ (เลือกเสรี)

3(3-0-6)

400 123

บัณฑิตอุดมคติไทย

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาแกน คณะบริหารธุรกิจ

202 408

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

202 415

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

203 413

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

3(3-0-6)

203 417

การจัดการการเงินส่วนบุคคล

3(3-0-6)

203 419

จิตวิทยาการจัดการ

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

204 406

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล

3(2-2-5)

204 307

ระบบจัดการฐานข้อมูล

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกเลือกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

204 433

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  สาขาวิชาการบัญชี 

205 202

การบัญชีชั้นกลาง 2

3(2-2-5)

205 408

การบัญชีชั้นสูง 1

3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก  สาขาวิชาการตลาด

206 419

การตลาดสินค้าเกษตร

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา

209 201

พฤติกรรมองค์กรการกีฬา

3(3-0-6)

วิชาเอก  คณะนิติศาสตร์

302 435

กฎหมายภาษีอากร

3(3-0-6)

302 436

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

3(3-0-6)

302 437

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

2(2-0-4)

302 438

กฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะ  คณะพยาบาลศาสตร์

502 210

จิตวิทยาพัฒนาการ

2(2-0-4)

503 101

การสื่อสารและสารสนเทศทางการพยาบาล

2(2-0-4)

503 203

แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาล

2(2-0-4)

503 210

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

2(0-8-4)

503 214

ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

2(0-8-4)

503 220

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1

1(0-4-2)

503425

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาเฉพาะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

702 306

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

3(2-2-5)

703 349

การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม

3(0-35)

 

 

 

 

 

 ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è 


 

    CAS เปิดใช้บริการ CAS Smart app แล้ววัน

    ท่านอธิการบดี บรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าส

    โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัด

    xxx

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
วันที่โพส 5/17/2016 9:35:14 AM  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 3522  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต