วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ   

ผู้เข้าชม 2503 ครั้ง


วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 
การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ผ่านมาแล้วครึ่งทางค่ะ ขอนำเรียนสรุปผลคะแนน ดังนี้ค่ะ
 
1. หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
 
4. หลักสูตรนิติศาสตร 2.53  คณะนิติศาสตร์ 
 
5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 
6. หลักสูตรพยาบาลศาสตร 3.04  คณะพยาบาลศาสตร์  
 
7. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 
8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãËè

รายชื่อคณะกรรมการ

และวันประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร/คณะ

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี

หลักสูตร/คณะ

คณะกรรมการ

1

7 ตุลาคม2558

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

1. ผศ.ดร. ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม (ประธาน)

2. ผศ. ตะวันฉาย  โพธิ์หอม(กรรมการ)

3. อาจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร (กรรมการ)  

2

8 ตุลาคม 2558

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

 

1. รศ. วิรัตน์  พงษ์ศิริ(ประธาน)

2. ผศ. ทรงกรด พิมพิศาส(กรรมการ)

3. อาจารย์ ดร.กุหลาบ  ปุริสาร (กรรมการ)

3

13 ตุลาคม 2558

หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

1. รศ.ดร. ดร.ไพฑูรย์  สุขศรีงาม (ประธาน)    

2. อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู (กรรมการ)                        

3. ดร.กุหลาบ  ปุริสาร (กรรมการ)                                  

4

15 ตุลาคม 2558

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed)

ห้อง วิทยา-นงลักษณ์

1. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย  (ประธาน)

2. ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ สิริสุทธิ์ (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)                             

5

15 ตุลาคม 2558

บัณฑิตวิทยาลัย

ห้อง วิทยา-นงลักษณ์

1. รศ.ดร. วิเชียร ชิวพิมาย (ประธาน)

2. ผศ.ดร. ชัยยุทธ์ สิริสุทธิ์ (กรรมการ)

3. อาจารย์เสาวลักษณ์ แย้มตรี (กรรมการ)

6

15-16 ตุลาคม 2558

หลักสูตรนิติศาสตร์

ห้อง 1203

 

1.อาจารย์ดำรง  ยมจินดา (ประธาน)

2.อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง (กรรมการ)

3  ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

คณะนิติศาสตร์

 

1.อาจารย์ดำรง  ยมจินดา (ประธาน)

2.อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง (กรรมการ)

3  อาจารย์เสาวลักษณ์  แย้มตรี (กรรมการ)

7

16 ตุลาคม 2558

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

 

1. ผศ.ดร. สุมินทร เบ้าธรรม (ประธาน)

2. อาจารย์ดร. กุหลาบ  ปุริสาร  (กรรมการ)

3. ผศ.ดร. ปภาวี สุขมณี   (กรรมการและเลขานุการ)     

8

18 ตุลาคม 2558

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(M.Ph.)

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

1. รศ.ดร.ไพทูรย์ สุขศรีงาม   (ประธาน)                        

2. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการ)                           

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร   (กรรมการ)                                

9

19 ตุลาคม 2558

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

ห้อง 521 ตึกพยาบาล

 

1. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง (ประธาน)

2. รศ.ดร.ไพทูรย์ สุขศรีงาม(กรรมการ)

3.ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

คณะพยาบาลศาสตร์

 

1. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง (ประธาน)

2. รศ.ดร.ไพทูรย์ สุขศรีงาม(กรรมการ)

3.อาจารย์เสาวลักษณ์  แย้มตรี (กรรมการ)

10

20 ตุลาคม 2558

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

 

1.ผศ.อารีรัตน์  วุฒิเสน (ประธาน)

2.อาจารย์จตุรงค์  จิตติยพล (กรรมการ)

3.ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

11

21 ตุลาคม 2558

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

 

1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์(ประธาน)

2. ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน  (กรรมการ)                          

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร   (กรรมการ)

12

22ตุลาคม 2558

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ห้องวิทยา-นงลักษณ์

1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ ศิริสุทธิ์  (ประธาน)

2. รศ.ดร.ภรณี  ศิริโชติ(กรรมการ)

3.ดร.กุหลาบ ปุริสาร (กรรมการ)

13

23ตุลาคม 2558

หลักสูตรจัดการทั่วไป

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

 

1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ์ ศิริสุทธิ์ (ประธาน)

2. อาจารย์ดร. กุหลาบ  ปุริสาร (กรรมการ)

3. ผศ.มลิจันทร์  ทองคำ  (กรรมการ)

14

26ตุลาคม 2558

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(M.A.)

ห้องวิทยา-นงลักษณ์

 

1. ผศ.ดร.สมเกียรติภู่พิพัฒน์วิบูลย์(ประธาน)

2. ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร   (กรรมการ) 

15

26ตุลาคม 2558

หลักสูตรศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ห้อง 1203

 

1. ผศ.ดร.สมเกียรติภู่พิพัฒน์วิบูลย์(ประธาน)

2. ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร   (กรรมการ) 

16

28ตุลาคม 2558

คณะบริหารธุรกิจ

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

 

1. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย (ประธาน)

2.ผศ.ดร.จุฬามาศ  จันทร์ศรีสุคต (กรรมการ)

3.อาจารย์ยุวรัตน์  ฐิตินิรันดร์กุล (กรรมการ)

17

29ตุลาคม 2558

คณะศิลปศาสตร์ 

ห้องวิทยา-นงลักษณ์ และ 1203

 

1. รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย  (ประธาน)

2. ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน  (กรรมการ)

3. อาจารย์เสาวลักษณ์  แย้มตรี (กรรมการ)

18

30ตุลาคม 2558

หลักสูตรการตลาด

1. รศ.ดร.กัญญามน  อินหว่าง(ประธาน)

2. ผศ.ดร.ชัยยนต์  เพาพาน (กรรมการ)

3. ดร.กุหลาบ ปุริสาร   (กรรมการ) 

 

 รายชื่อคณะกรรมการ

และวันประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน

วัน/เดือน/ปี

ประเมิน

คณะกรรมการ

19-20  พ.ย.2558

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

1.รศ.ดร.ไพทูรย์ สุขศรีงาม (ประธาน)

2. รศ.ดร.วิเชียร  ชิวพิมาย(กรรมการ)

3. อาจารย์เสาวลักษณ์  แย้มตรี (กรรมการ)  

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

อ.ยุวรัตน์  ฐิติินิรันดร์กุล
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è      ¤ÅÔ¡´ÙÀÒ¾ãË­è

 


 

    ปฏิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2563

    ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา สาขาวิ

    วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย มอบอุปกรณ์​ทา

    สมัครและขึ้นทะเบียน #รับสิทธิ์ทุนพัฒนากา

    จบ ปวส. ต่อปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ #เรี

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา  
วันที่โพส 10/6/2015 3:09:58 PM  
เว็บไซต์ www.cas.ac.th/webcas.asp?id=45&name_news=%B4%E9%D2%B9%BB%C3%D0%A1%D1%B9%A4%D8%B3%C0%D2%BE  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 2503  ครั้ง  
 

จำนวนผู้ตอบ 0ข้อความ -1หน้า  

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต