วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

  ประกาศ.ระยะเวลาการผ่อนผันทหารปี52   

ผู้เข้าชม 16350 ครั้ง


 

 

ระยะเวลาการขอผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2552

รอบแรก     ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552  ก่อนปีที่นักศึกษาจะต้องทำการตรวจเลือกทหาร  ให้จัดส่งบัญชีรายชื่อพร้อมเอกสารและหลักฐานของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันทหาร  ให้แล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่

รอบที่2      ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553  ในปีที่นักศึกษาจะต้องทำการตรวจเลือกทหาร  ให้จัดส่งบัญชีรายชื่อพร้อมเอกสารและหลักฐานของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันทหาร  เพิ่มเติมจากครั้งแรกให้แล้วเสร็จทั้งหมด

รอบที่3      ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553  ในปีที่นักศึกษาจะต้องทำการตรวจเลือกทหาร  ซึ่งกำหนดให้เฉพาะนักศึกษาที่มีเหตุผลความจำเป็นในการจัดส่งเอกสารล่าช้า  ให้จัดส่งบัญชีรายชื่อพร้อมเอกสารและหลักฐานของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันทหาร  เพิ่มเติมจากครั้งที่สอง โดยจะต้องมีเหตุผลประกอบ

 

Aหมายเหตุ** 

*  สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันทหารแล้ว  ในปีต่อไปไม่ต้องดำเนินการขอผ่อนผันอีก  แต่จะต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกเป็นประจำทุกๆปี 

*  ในกรณีที่นักศึกษาย้ายสถาบันการศึกษาจะต้องดำเนินการแจ้งขอผ่อนผันการตรวจเลือกต่อสถาบันการศึกษาแห่งใหม่อีกครั้งหรือ

*  ในกรณีที่นักศึกษาย้ายมาจากสถาบันอื่นก็ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียอีกครั้ง

 

 หลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหาร

1)     แบบฟอร์มคำร้องการผ่อนผันตรวจเลือก  (ขอได้ที่สำนักกิจการนักศึกษา) ตึกไม้ชั้นล่าง

2)     สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9) จำนวน  3  ฉบับ

3)     สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน  3 ฉบับ

4)     สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ที่มีชื่อของนักศึกษาปรากฏ) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน  อย่างละ 3 ฉบับ

5)     หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  (ฉบับจริง  1  ฉบับ  และสำเนา  2 ฉบับ)ขอได้ที่สำนักงานบริการวิชาการ(ตึกหน้าติดกับเซเว่น)

6)     รูปถ่ายนักศึกษาหน้าตรงไม่สวมหมวก  ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว  จำนวน   3 รูป

7)     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ  หรือ นามสกุล  (ถ้ามี) กรณีเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล

 

Aหมายเหตุ** 

1.  ในกรณีที่นักศึกษาย้ายภูมิลำเนาทหาร  จะต้องแนบเอกสารหลักฐานสำเนาใบย้ายภูมิลำเนาทหาร  (แบบ สด.10)  จำนวน  3  ฉบับ

2.   เอกสารหลักฐานต่างๆทุกฉบับนักศึกษาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

 


 

    การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชา

    ประกาศจากงานการเงิน ยอดค้างชำระสอบกลางภา

    พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลก

    เข้าร่วมฝึกงานกับ บ.ฟูจิคูระ #สมัครได้แล

    จบ ป.ตรี แล้วอยากต่อยอดทางด้าน

 1
ข่าวฮิต บริหารธุรกิจ
นักศึกษารับเข้า นิติศาสตร์
อบรม / สัมนา ศิลปศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย ข่าวทั้งหมด
       

โพสโดย สาวิตรี  
วันที่โพส 10/8/2552 14:28:16  
เว็บไซต์ www.  
อีเมล์  
ผู้เข้าชม 16350  ครั้ง  
 
 

 

โพสโดย surasak
    ขอบคุณครับกำลังจะถามว่า ผ่อนผันแล้ว แล้วต้องส่งแบบฟอร์มอีกไหม


ขอบคุณครับ

   เว็บไซต์ วันที่โพส 10/15/2010 3:57:57 AM


 

 

โพสโดย หีพฟหฟา
    ขอบคุณครับกำลังจะถามว่า ผ่อนผันแล้ว แล้วต้องส่งแบบฟอร์มอีกไหม


ขอบคุณครับ

   เว็บไซต์ วันที่โพส 10/15/2010 3:57:38 AM


 

 

โพสโดย DexD
    ข้อมูลเก่าหนะ แหม

   เว็บไซต์ วันที่โพส 7/9/2010 3:12:58 PMจำนวนผู้ตอบ 3ข้อความ 1หน้า 1    

 
 

โพสโดย

 

         

 

อีเมล์
เว็บไซต์
 
    

 

   

การศึกษาก่อให้เกิดปัญญาแก่ชีวิต