ตารางเรียน วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
แยกตามห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

ห้อง 1101 (ห้องพงษ์ศักดิ์-วิทยากร)
ห้อง 1505 (ห้องคอม Lab 3)
ห้อง 0000 (ยังไม่ระบุห้อง )
ห้อง Yim (ยิมเนเซียม)
ห้อง sckku (เรียนที่ มข.)

กรุณาเลือกห้องเรียนที่ต้องการ :